نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‏ شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

مقدمه: وب‌سایت‌های نشریات دانشگاهی نقش مهمی در برقراری ارتباط و ارایه‌ی خدمات به پژوهشگران دارد. هدف از این پژوهش، پیوندهای دریافتی وب‌سایت مجلات علوم پزشکی ایران و بر اساس آن تعیین میزان رؤیت و شناسایی وب‌سایت‌های هسته بوده است.  روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی، با روش وب‏سنجی و دارای رویکرد توصیفی است که در آذرماه 1390 انجام شده است. در این بررسی ابتدا اسامی 199 مجله‌ی پزشکی موجود بر روی سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انتخاب شد. با کاوش این نشریات در موتور جستجوی گوگل آدرس 188 وب‌سایت نشریه به دست آمد و با استفاده از موتور کاوش یاهو تعداد پیوندهای دریافتی این وب‌سایت‌ها محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده در این پژوهش از نرم‌افزار Excel نسخه‌ی 2010 استفاده شد. یافته‌ها: بررسی داده‌ها حاکی از آن است که از مجموع 188 وب‌سایت نشریه‌ی مورد بررسی، تعداد 29 نشریه دارای نمایه‌ی سطح یک، تعداد 68 نشریه دارای نمایه‌ی سطح 2، تعداد 73 نشریه دارای نمایه‌ی سطح 3 و تعداد 18 نشریه در سایر نمایه‌های داخلی نمایه می‌شدند. همچنین بر اساس نوع آدرس وب‌سایت‌ها تعداد 75 نشریه دارای وب‌سایت مستقل، تعداد 78 نشریه دارای وب‌سایت به صورت زیر دامنه و تعداد 35 نشریه دارای صفحاتی از وب‌سایت اصلی بودند. نتیجه‌گیری: با تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده مشخص شد که نشریات دارای نمایه‌ی سطح 1 بیشترین سهم را در وب‌سایت‌های هسته دارند و وب‌سایت نشریات دارای نمایه‌ی سطح 2 و سطح 3 در رده‌های بعدی این رتبه‌بندی قرار گرفتند. همچنین وب‌سایت‌های دارای آدرس مستقل بیشترین سهم را در میان وب‌سایت‌های هسته داشتند و وب‌سایت‌های دارای آدرس به صورت زیر دامنه در رده‌ی بعدی قرار داشت. وب‌سایت‌هایی که جزیی از صفحات یک سایت بودند، در بین وب‌سایت‌های هسته قرار نگرفتند. واژه‌های کلیدی: اینترنت؛ نشریات ادواری؛ ایران

عنوان مقاله [English]

A Webometrics Analysis of Iranian Journal of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Meisam Dastani 1
 • Farshid Danesh 2
 • Ali Ekrami 3

1 Knowledge and Information Sciences, Vice Chancellery of Research, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

2 PhD Candidate, Knowledge and Information Sciences, School of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 English Language, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Websites of academic journals have an important role in communicating and providing services to researchers. The present study aimed to determine the number of incoming links of Iranian Journal of Medical Sciences websites. Besides, it aimed to determine the rate of visibility of core websites based on these findings. Methods: This descriptive study was performed using webometrics method in November 2011. We reviewed the site of Research and Technology Deputy of Ministry of Health in order to list the websites of Iranian Medical Sciences Journals. All the 199 websites of these journals searched by Google search engine and only 188 websites were found. Yahoo search engine was used to calculate the incoming links of these sites. Microsoft Excel 2010 was used to analyze the data. Results: The findings proved that of 188 journals’ websites, only 29 journals were at the 1st level indexing. Furthermore, 68 journals were at the 2nd level, 73 journals were at the 3rd level and 18 journals had Iranian indexing. According to the type of website’s addresses, 75 journals had independent websites, 78 journals had sub-domain web addresses and 35 journals had web pages of the main websites. Conclusion: The results of this study represented that those journals at the 1st level indexing gained the highest share of core websites and the other journals at the 2nd and 3rd levels indexing gained second and third ranks, respectively. The highest share of core websites belonged to the independent websites and journals’ website with sub-domain web addresses obtained the next rank positions. Journals with web pages of a main website were not among the core websites. Keywords: Internet; Periodicals; Iran

 1. - Hayati Z, Hamidi A. meyarhaye entekhab va arzyabi nashriyat electronic dar ketabkhanehaye daneshgahhaye dolati va moasesat pazhooheshi. National Organization of Information and Library Studies 1385; 17(4):159-172. [Article in Persian].
 2. -Sotoodeh H, Razmjoo F, Zare. Arzyabi chegoonegi moarefi nashriat elmi pazhooheshi iran dar internet barasas estandard haye beinolmellali : ba takid bar vizhegihaye moaser bar namayani nashriat elmi 1388.12(4).[Article in Persian].
 3. -Suber P. Reflections on OA/TA coexistence. SPARC Open Access Newsletter (83) (2005). Available at: http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/03-02-05.htm.
 4. -Harnad S, Carr L, Brody T. Mandated Online RAE CVs Linked to University Eprint Archives. Ariadne (35). Retrieved May 4, 2005 from http://www. ariadne. ac. uk/issue35/harnad/.
 5. - Nouruzi A. (2007). Iranian Directory of Open Access Journals. Available at: http://nouruzi.googlepages.com/IDOAJ.doc.
 6. - Sohili F, Osareh Farideh, A Webometric Investigation of Visibility and Collaboration of Iranian Nanotechnology Websites Journal of Information Processing and Management 2007; 22 (4) :1-18.[Article in Persian].
 7. - Danesh F, Soheili F, A Shafiei. An analysis of links among the websites of the Iranian government ministries: Using webometrics methods. 4th International Conference on Webometrics , Informetrics and Scientometrics & 9th COLLNET Meeting. 28 July - 1 August, 2008, Berlin.
 8. -Hajizeinolabedini m, osareh f. websanji:osool va mabani. Journal of books 1386; 71:189-212.[Article in Persian].
 9. -Wikipedia, Free encyclopedia. Available From: http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name . [Cited 2012 Avr. 21].
 10. - Wikipedia, Free encyclopedia. Available From: http://en.wikipedia.org/wiki/Subdomain. [Cited 2012 Avr. 21].
 11. - Smith A.G, Thelwall M. A tale of two web spaces: comparing sites using web impact
 12. factors. Journal of Documentation 1999; 55(5): 577-592.
 13. - Harter S, Ford C; Web-based analysis of e-journal impact: approaches, problems and
 14. issues. Journal of the society of information science 2000; 51(13): 1159-1176.
 15. - Vaughan, L. & Hysen, K. (2002). Relationship between links to journal Web sites and Impact Factors. Aslib Proceedings. 54(6):356-361.
 16. - Smith, A. G. 2004(. Citation and links as a measure of effective online LIS journals. In The Abstract of 70th IFLA General Conference and Council, August 24- 27, Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires: IFLA)
 17. -Zahedi Z., Serati Shirazi M., Dehghani L. (2010). A Webometric Analysis of ISI Medical Journals Using Yahoo, AltaVista, and All the Web Search Engines Journal of Information Processing and Management, 26 (1) :89-108
 18. - Noruzi, A. Web Impact Factors for Iranian Universities. Webology, 2(1).Retrieved June 7, 2007 from http://www.webology.ir/2005/v2n1/a11.html.
 19. - Danesh F, Asnafi A, Isfandyari M. A, Riazipour M, Zarei A, The Most Accredited English Language Free Electronic. Journals in Medical Sciences Journal of Information Processing and Management. 2011; 26 (4) :1320-1336.
 20. - Vara N, Zera'atkar N, Partow P. Evaluation of Websites of English-Language Journals Classified by the Ministry of Science, Research and Technology and the Ministry of Health and Medical Education national studies on librarianship and information organization 2012; 22 (4) :26-37.
 21. -Deputy of Research Ministry of Health and Medical Education. Available From http://www.hbi.ir/info/commission/Ranking1390.doc. [Cited 2011 Nov. 22].
 22. -Nabatali GH, Dizaji A. Barrasi Webgahhaye edarate kole ketabkhanehaye omoomi Iran: Motale websanji. Information research and public libraries 1390; 17(2):197-225.
 23. -Soheili F, Osareh F, Bigdeli Z. tahlile peyvanfhaye websitehaye nanofanavari. Of information 1387. 6(1):109-136.
 24. -Nowkarizi M., Soheili F., Danesh F., Ryazipoor M., Mesrinejad F. (2012). Webometrics of Iranian Universities Dominated by the Ministry of Science, Research and Technology Journal of Information Processing and Management, 27 (1):521-536