نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، داخلی، مرکز تحقیقات سرطان سینه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، آمار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، فارماسیوتیکس، مرکز تحقیقات سیستم‌های نوین دارورسانی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، اورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

6 دکتری، فارماسیوتیکس، مرکز تحقیقات سیستم‌های نوین دارورسانی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان پستان از علل اصلی مرگ و میر و ناخوشی در سطح جهان است. این بیماری، 4/21 درصد از کل سرطان‌ها را در بین زنان ایرانی به خود اختصاص می‌دهد. درمان سرطان پستان همچنین یکی از درمان‌های پر هزینه در خدمات درمانی محسوب می‌شود. با توجه به این که منابع مالی برای بخش‌های مراقبت سلامت محدود هستند، هدف از این مطالعه، ارزیابی هزینه‌های درمانی سرطان پستان در یک بیمارستان تخصصی سرطان در اصفهان و برآورد آن برای کل کشور بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، یک مطالعه‌ی مقطعی برای ارزیابی هزینه‌های مستقیم پزشکی درمان سرطان پستان در ایران بود. داده‌های مطالعه از بیمارستان سیدالشهدا (ع) اصفهان در بین سال‌های 88-1384جمع‌آوری شد. با مراجعه به پرونده‌ی بیماران، مراحل بیماری و درمان آن‌ها شناسایی و هزینه‌های مستقیم مرتبط با درمان بیماران با تعرفه‌ی دولتی و خصوصی به طور جداگانه برای هر بیمار، محاسبه شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها:میانگین سنی بیماران 49 سال به دست آمد. پراکندگی بیماران در چهار مرحله‌ی بیماری به ترتیب، 1/4 درصد، 2/28 درصد، 6/26 درصد و 1/41 درصد بود. میانگین هزینه‌های مستقیم درمان بیماران در چهار مرحله‌ی بیماری به ترتیب 250/809/103، 180/715/106، 730/462/133 و 070/538/109 ریال محاسبه شد. نتیجه‌گیری: درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان در کشور، بیش از 836/304 میلیارد ریال هزینه در بر دارد. سن تشخیص در ایران، حدود 10 سال پایین‌تر از کشورهای غربی است و بار تحمیل شده‌ی ناشی از بیماری، بسیار قابل توجه می‌باشد. پر هزینه‌ترین بخش درمان، دارودرمانی است. انجام مطالعات هزینه- اثربخشی و شناسایی درمان‌های جایگزین، می‌تواند نقش به سزایی در ارتقای کارآمدی درمان بیماران سرطان پستان داشته باشد. واژه‌های کلیدی: سرطان پستان؛ تحلیل هزینه؛ ایران

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Direct Medical Costs of Breast Cancer in Iran; Analyzing Patients Level Data from a Cancer Specific Hospital in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Majid Davari 1
 • Fariborz Mokarian 2
 • Mohsen Hosseini 3
 • Abolfazl Aslani 4
 • Alireza Nazari 5
 • Farkhondeh Yazdanpanah 6

1 Health Economics, Health Management and Economics Research Centre, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Internal Medicine, Breast Cancer Research Group, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Statistics, Center for Research in Skin Diseases and Leishmaniasis, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Assistant professor, Pharmaceutics, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5 Assistant Professor, Urology, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

6 Pharmaceutics, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is one of the main causes of mortality and morbidity worldwide. Breast cancer is 21.4% of all cancers among Iranian women. Given the fact that financial and human resources are limited for health care services, the estimation of the direct medical costs of breast cancer can help health policy makers and payers of the cost to understand the burden of breast cancer on their limited financial resources as well as the society. Methods: This was a cross-sectional study to calculate the direct medical costs of managing breast cancer among women in Iran. The medical records of all the registered patients in Seyed Alshohada Hospital (SSH) in Isfahan, Iran were used as data source of the study. The patients' demographic information, disease stages and the received services extracted from the patients' records. The direct medical costs associated with treating patients in both public and private sectors were calculated. Data were analyzed with statistical software SPSS 16. Results: The mean age of the patients was 49 years. The distribution of the patients in the I-IV stages of the disease were 4.1%, 28.8%, 26.6% and 41.1%, respectively. The direct medical cost of treating patients in the four stages of disease were IRR (Iranian Rial) 103,809,250; 106,715,180; 133,462,730; and 109,538,070 respectively. Conclusion: The direct medical cost of breast cancer in Iran is more than 304'836 billion IRR in Iran. The mean age of the patients in Iran is almost 10 years lower than the western countries, which is increased the burden of disease in Iran significantly. Drug therapy is the main cost component of the treatment cost. Cost effectiveness analysis of alternative treatments in breast cancer may improve the efficiency of the breast cancer management. Keywords: Breast Neoplasm; Cost Analysis; Iran

 1. Reference
 2. Key TJ, Verkasalo PK, Banks E. Epidemiology of breast cancer. Lancet Oncol 2001; 2(3):133-40.
 3. W.H.O. The world health report 2004; changing history. 2004, World Health Organisation: Geneva.
 4. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer statistics, 2008. CA Cancer J Clin 2008; 58:71-96.
 5. Clarke CA, Glaser SL, Uratsu CS, Selby JV, Kushi LH, Herrinton LJ. Recent declines in hormone therapy utilization and breast cancer incidence: Clinical and population-based evidence. J Clin Oncol 2006 Nov 20;24 (33):49-50.
 6. Olopade OI, Grushko TA, Nanda R, Huo D. Advances in breast cancer: pathways to personalized medicine. Clin Cancer Res 2008 Dec 15;14(24):7988-99.
 7. Parkin D, Whelan S, Ferlay J, Storm H. Cancer incidence in five continents; 2002.
 8. Hadi N, Sadeghi-Hassanabadi A, Talei AR, Arasteh MM, Kazerooni T. Assessment of a breast cancer screening programme in Shiraz, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2002 Mar-May;8(2-3):386-92.
 9. Harirchi I, Karbakhsh M, Kashefi A, Momtahen AJ. Breast cancer in Iran: results of a multi-center study. Asian Pac J Cancer Prev 2004 Jan-Mar;5(1):24-7.
 10. Jefferson T, Demicheli V, Mugford M. Economic evaluation of health care services. Baranpourian, F, translator. Tehran: Higher Institute for Social Research; 2007,29.persion.
 11. Hertz RP, McDonald M, Kulig K. The Burden of Cancer in American Adults. U.S: Outcomes Research Pfizer Global Pharmaceuticals; 2005,27.
 12. Nadarajen A, Vydelingum, Barbara K, Wingrove, Emmanuel A, Taylor PH, editors. Economic Costs of Cancer Health Disparities. The Center to Reduce Cancer Health Disparities
 13. Think Tank; 2004 December 6-7, 2004; U.S: U.S. Department of health and humanservices National Institutes of Health.
 14. Greene FL, Page DL, Fleming ID, Fritz A, Balch CM, Haller DG, et al. The Breast. AJCC Cancer Staging Manual.6th ed. New York: Springer-Verlag; 2002.P.223.
 15. Wittekind C, Compton CC, Greene FL, Sobin LH. TNM residual tumor classification revisited. Cancer 2002 May 1;94(9):2511-6.
 16. Boutayeb S, Boutayeb A, Ahbeddou N, Boutayeb W, Ismail E, Tazi M, et al. Estimation of the cost of treatment by chemotherapy for early breast cancer in Morocco. Cost Eff Resour Alloc 2010 September;8:16
 17. Demographic Indicators [database on the Internet]. Iranian Statistical Centre. 2011 [cited July 2011]. Available from: http://www.amar.org.ir/.
 18. Montazeri A, Vahdaninia M, Harirchi I, Harirchi AM, Sajadian A, Khaleghi F, et al. Breast cancer in Iran: need for greater women awareness of warning signs and effective screening methods. Asia Pac Fam Med 2008 December 20;7(1):6.
 19. Ebrahimi M, Vahdaninia M, Montazeri A. Risk factors for breast cancer in Iran: a case-control study. Breast Cancer Res 2002 July 9;4(5):10.
 20. Faradmal J, Kazemnejad A, Khodabakhshi R, Gohari MR, Hajizadeh E. Comparison of three adjuvant chemotherapy regimes using an extended log-logistic model in women with operable breast cancer. Asian Pac J Cancer Prev 2010;11(2):353-8.
 21. Sadjadi A, Hislop TG, Bajdik C, Bashash M, Ghorbani A, Nouraie M, et al. Comparison of breast cancer survival in two populations: Ardabil, Iran and British Columbia, Canada. BMC Cancer 2009 October 28;9:381.
 22. Harirchi I, Ebrahimi M, Zamani N, Jarvandi S, Montazeri A. Breast cancer in Iran: a review of 903 case records. Public Health 2000 Mar;114(2):143-5.
 23. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007 Jul-Aug;13(4):383-91.
 24. Razavi SE, Aaghajani H, Haghazali M, Nadali F, Ramazani R, Dabiri E, et al. The Most Common Cancers in Iranian Women. Iranian J Publ Health 2009;38(1):109-12.
 25. Formenti SC, Arslan AA, Love SM. Global breast cancer: the lessons to bring home. Int J Breast Cancer 2012;2012:7.
 26. Quaglia A, Lillini R, Casella C, Giachero G, Izzotti A, Vercelli M. The combined effect of age and socio-economic status on breast cancer survival. Crit Rev Oncol Hematol 2011 Mar;77(3):210-20.
 27. Teich N, Pepe C, Vieira FM, Teich V, Cintra M, Leibel F, et al. Retrospective cost analysis of breast cancer patients treated in a Brazilian outpatient cancer center. ASCO Annual Meeting, 2010.
 28. Barron JJ, Quimbo R, Nikam PT, Amonkar MM. Assessing the economic burden of breast cancer in a US managed care population. Breast Cancer Res Treat 2008 May;109(2):367-77.
 29. Dahlberg L, Lundkvist J, Lindman H. Health care costs for treatment of disseminated breast cancer. Eur J Cancer 2009 Jul;45(11):1987-91.
 30. Haddix A, Corso P, Gorsky D, Teutsch S. Prevention Effectiveness: A Guide to Decision Analysis and Economic Evaluation. New York: Oxford University Press; 2003.
 31. Eheman CR, Benard VB, Blackman D, Lawson HW, Anderson C, Helsel W, et al. Breast cancer screening among low-income or uninsured women: results from the National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program, July 1995 to March 2002 (United States). Cancer Causes Control 2006 Feb;17(1):29-38.
 32. Gold M. Panel on cost-effectiveness in health and medicine. Med Care 1996 Dec;34(12):197-9.
 33. Davari M, Haycox A, Walley T. Issues related to health care financing in Iran; is privatization a good solution? [Research Article]. In press 2011.