نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، تحقیق در عملیات، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و گروه مدیریت، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی عملکرد ، ضرورت بنیادین در رویاروئی رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌ ها است. دانشگاه نیز با وظیفه‌ی خطیر خود در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و بازار کار، از این قاعده مستثنی نیست.   هر یک از مدل‌های ارزیابی عملکرد، ابزاری می باشندکهاست که پس از اجرا، می‌ توانند اطلاعات گوناگونی را در اختیار تصمیم‌ گیرندگان قرار دهند. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی عملکرد گروه‌ های آموزشی غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می بواشد. روش بررسی: در این مقاله، با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ ها از نوع خروجی محور و استفاده از نرم‌ افزار lingo، به ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بازه‌ی زمانی سال‌ های 90-1380 ارزیابی پرداخته شدگردیده است . در مدل مربوط،ه متغیرهای ورودی، تعداد دانشجویان و تعداد اعضای هیات هیأت علمی و متغیرهای خروجی تعداد فارغ التحصیلاندانش‌آموختگان و فعالیت‌ های پژوهشی اعضای هیات هیأت علمی به عنوان شاخص‌ های اصلی عملکرد در نظر گرفته شده است . یافته‌ ها: . از 13 گروه آاموزشی مورد بررسی، 6 گروه کارا و 7 گروه آموزشی ناکارا ارزیابی شدند. الگوهای مرجع گروه‌ های ناکارا نیز مشخص گردید. نتیجه‌ گیری: گروه‌ های آموزشی ناکارا ، از طریق الگوهای کارایئی ، قادر به افزایش در میزان خروجی خود می‌ باشند. بدین منظور، میزان افزایش در خروجی‌ ها بر اساس الگوهای مرجع آن‌ها پیشنهاد گردید.  واژه‌ های کلیدی: ارزیابی عملکرد؛ تحلیل پوششی داده‌ ها؛ گروه‌ های آموزشی دانشگاه

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Performance in Non-Clinical Educational Departments in Isfahan University of Medical Sciences, Iran with Data Envelopment Analysis method

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Pourmiri 1
  • Saeedeh Ketabi 2

1 PhD Student, Human Resource Management and Organizational Behaviour, School of Economic, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Operation Research, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences AND Management, School of Economic, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Evaluation of performance is fundamental essentially in the facing and coping with changes and continues improvement activities. University also is not an exception with critical task of training human resources for required community and occupation. Each of the evaluation of performance models is instrumental which can give various data which are needed for decision-makers. Methods: This article used mathematical model BCC (Banker-Charnes-Cooper) output oriented DEA (Data envelopment analysis) and used LINGO software for evaluation of performance in non-clinical educational departments in Isfahan University of Medical Sciences, Iran. In this model, the main indicators of performance were considered as input variables i.e. number of students and number of faculties and also output variables i.e. number of graduates and faculty research activities. Results: The results showed that of 13 educational departments, 6 departments were efficient and 7 departments were inefficient. The references department was also identified. Conclusion: Inefficient educational departments are able to increase their output levels with pattern of efficient performance. Thus, it is recommended to increase their output based on the reference patterns. Keywords: Performance Assessment; Data Envelopment Analysis; University Department