نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، انفورماتیک پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اگرچه پرستاران از جمله کاربران اصلی سیستم اطلاعات بیمارستانی به حساب می‌آیند، همچنان مواردی از مقاومت آنها در به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات دیده می‌شود. در این پژوهش، میزان رضایت پرستاران و انتظارات آنان از سیستم اطلاعات بیمارستانی در دو مرکز آموزشی درمانی فیروزگر و امام خمینی تهران مقایسه شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود که به روش تحلیلی در سال 1390 انجام شد. جامعه‌ی پژوهش را پرستاران شاغل در دو مرکز آموزشی درمانی فیروزگر و امام خمینی تهران تشکیل داد که از بین آنها 267 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه گردآوری گردید که روایی پرسشنامه‌‌ها براساس روش اعتبار محتوا و پایایی آنها از طریق محاسبه‌ی ضریب همبستگی Cronbach Alpha تایید شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فرضیه‌ی t-test تحلیل شدند. یافته‌ها: براساس یافته‌ها انتظارات اکثریت پرستاران در بیمارستان فیروزگر(6/92 درصد، 88n=) و در بیمارستان امام خمینی (2/89 درصد،74n=) برآورده نشده بود. همچنین یافته‌ها وجود ارتباط معنی‌دار بین برآورده شدن انتظارات پرستاران و برداشت ذهنی آنها از مفید بودن سیستم اطلاعات بیمارستانی (001/0P<)، بین برآورده شدن انتظارات پرستاران و رضایت آنها از سیستم (001/0P<) و بین برداشت ذهنی پرستاران از مفید بودن سیستم اطلاعات بیمارستانی و رضایت آنها از سیستم  (001/0P<) را نشان داد. نتیجه‌گیری: از آنجا که انتظارات پرستاران در بسیاری از حوزه‌ها برآورده نشده بود، به نظر می‌رسد که فرایندهای پرستاری و نیازهای اطلاعاتی پرستاران باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. همچنین مشارکت آنها در طراحی و توسعه‌ی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی ضروری به‌نظر می‌رسد. واژه‌های کلیدی: سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی؛ ارزیابی؛ پرستاران

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Nurses’ Satisfaction with, and Expectations of, Hospital Information Systems in Two Selected Teaching Hospitals

نویسندگان [English]

 • Haleh Ayatollahi 1
 • Mostafa Langarizadeh 2
 • Habib Chenani 3

1 Assistant Professor of Medical informatics. Department of Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Medical informatics. Department of Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 M.Sc. in Medical Records Education. Department of Health Information Technology, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Although nurses are among the main users of hospital information systems, sometimes their resistant to using information technology are reported. The main objective of this study was to compare nurses’ satisfaction with, and expectations of, hospital information systems in Firoozgar and Imam Khomeini teaching hospitals. Methods: This was an applied research study. The study population was nurses worked in Firoozgar and Imam Khomeini teaching hospitals. The study sample was 267 nurses. Data were collected using two questionnaires. Content validity and coefficient Cronbach Alpha were used to check the validity and the reliability of the questionnaires. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (t-test). Results: The results of the study showed that most of the nurses’ expectations of the system were not met in Firoozgar (n=88, %92.6) and Imam Khomeini (n=74, %89.2) teaching hospitals. Also, the results showed that there was a significant relationship between the nurses’ expectations confirmation and the perceived system usefulness (P<0/001), between the nurses’ expectations confirmation and their satisfaction with the systems (P<0/001), and between the perceived system usefulness and nurses' satisfaction with the systems (P<0/001). Conclusion: The findings of the study suggested that the nurses’ expectations of hospital information systems were not met in most areas. It seems that more attention should be paid to the nursing processes and nurses’ information needs. Moreover, it is necessary to involve nurses in the process of designing and developing hospital information systems. Key words:  Hospital Information Systems; Evaluation; Nurses

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospital Information Systems
 • Evaluation
 • Nurses
 1. - Saeedi JM, Davarpanah A, Safdari R. Health information management. Tehran: Mahan; 2006.
 2. - Athanassopoulos A ,Gounarise S. Behavioral responses to customer satisfaction: An empirical study. J Marketing 2001; 5)6):687-707.
 3. - Feeny P. Preparing staff for information technology. In: Hovenga E, Kidd M, Garde S, Hullin Lucay Cossio C. (editors) Health informatics: An overview. Australia, IOS Press: 2010.
 4. - Miller RE, Brooks NG, Jones TW, Winick L. Information Systems Service Quality: An Examination of User Expectations. Am J Bus 2008; 23 (2): 37-42.
 5. -Deng X, Doll WJ, Al-Gahtani SS, Larsen TJ, Pearson JM, Raghunathan TS. A cross-cultural analysis of the end-user computing satisfaction instrument: A multi-group invariance analysis. Inform Manage 2008; 45 (4): 211–220.
 6. - Tan, JKH. Health management information systems: methods and practical applications. (2nd edition). Maryland: Aspen publisher, Inc; 2001.
 7. - Kazanjian A, Paliccia N. Health decision support system for technology assessment: toward a decision model of health technology diffusion. (2nd edition). New York: Aspen publisher, Inc; 2001.
 8. - Miller H. Managing customer expectations. Inform Syst Manage 2000;17 (2): 92–95.
 9. - Basu V, Hartono E, Lederer AL, SethiV. The impact of organizational commitment, senior management involvement, and team involvement on strategic information systems planning. Inform Manage 2002; 39 (6): 513-524.
 10. -Shirani A, Aiken M, Reithel B. A model of user information satisfaction. ACM SIGMIS Database
 11. ; 25 (4): 17-23.
 12. -Fornell C, Johnson MD, Anderson EW, Cha J, Bryant BE. The American customer satisfaction index: Nature, purpose, and findings. J Marketing 1996; 60(4): 7-18.
 13. - Bokhari RH. The relationship between system usage and user satisfaction: A meta-analysis. J Enterprise Inform Manage 2005;18 (2):211-234.
 14. - Aggelidis VP, Chatzoglou PD. Hospital information systems: Measuring end-user computing satisfaction (EUCS). J Biomed Inform 2012; 45(3): 566–579.
 15. - Delone WH, Mclean ER. The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. J Manage Inform Syst 2003; 19 (4):9-30.
 16. - Lu CH, Hsiao JL, Chen RF. Factors determining nurse acceptance of hospital information systems. Comput Inform Nurs 2012; 30(5):257-264.
 17. - Bhattacherjee A. Understanding Information Systems Continuance: An Expectation- Confirmation Model. MIS Quarterly 2004; 25(3): 251–270.
 18. -Davis FD, Venkatesh V. Toward Pre-prototype User Acceptance Testing of New Information Systems Implications for Software Project Management. IEEE T on Eng Manage 2004; 51(1): 31-46.
 19. - Lin WT, Shao BBM. The relationship between user participation and system success: a simultaneous contingency approach. Inform Manage 2000; 37 (6): 283–295.
 20. - Staples DS, Wong I, Seddon PB. Having expectations of information systems benefits that match received benefits: does it really matter? Inform Manage 2002, 40 (2):115-131.
 21. - Rouibah K, Hamdy HI, Al-Enezi MZ. Effect of management support, training, and user involvement on system usage and satisfaction in Kuwait. Ind Manage Data Syst 2009; 109 (3): 338- 356.
 22. - Au N, Ngai EWT, Cheng TCE. A critical review of end-user information system satisfaction research and a new research framework. Omega 2002; 30(6): 451–478.
 23. - Larsen TJ, Sørebø AM, Sørebø Ø. The role of task-technology fit as users' motivation to continue information system use. Comput Hum Behav 2009; 25 (3): 778–784.
 24. - Beaudry A, Pinsonneault A. The other side of acceptance: studying the direct and indirect effects of emotions on information technology use. MIS Quarterly 2010; 34 (4): 689-710.
 25. - Shang S, Seddon PB. Assessing and managing the benefits of enterprise systems: the business manager’s
 26. perspective. Inform Syst J 2002, 12: 271–299.
 27. - Jasperson J, Carter PE, Zmud RW. A comprehensive conceptualization of post-adoptive behaviors associated with information technology enabled work systems. MIS Quarterly 2005; 29 (3): 525–557.
 28. - Mahmood MA, Burn JM, Gemoets LA, Jacquez C. Variables affecting information technology end-user satisfaction: a meta-analysis of the empirical literature. Int J Hum-Comput St 2000, 52 (4): 751–771.
 29. - Bordbar Azar R. The role and importance of implementing hospital information systems in hospital management. In: Proceedings of national Seminar on hospital resources management. Tehran: Imam Hossein University, 2002; p 209-208. [Article in Persian]
 30. - Aghajani M. Scientific basis and a report of a successful pilot implementation of automating hospital information. In: Proceedings of national Seminar on hospital resources management. Tehran: Imam Hossein University, 2002; p 28-25. [Article in Persian]
 31. - Kimyafar K. Users' perspectives of hospital information systems in the hospitals affiliated to Mashhad university of medical sciences [Master thesis]. Tehran: Iran university of medical sciences; 2007. [In Persian]
 32. - Farrahi SR.Usability evaluation of hospital information systems affiliated to Mashhad university of medical sciences [Master thesis] Tehran: Tehran university of medical sciences; 2012. [In Persian].
 33. -Palm JM, Dart T, Dupuis I, Leneveut L, Degoulet P. Clinical information system post-adoption evaluation at the Georges Pompidou university hospital. In: Proceedings of AMIA 2010 Symposium, 2010, Nov 13-17. USA: Washington DC: p 582-586.
 34. - Banner L, Oleny C. A step in the right direction: Electronic clinical documentation improves nurse charting, efficiency, and satisfaction. Computer informatics nursing 2007; 25(5):312.
 35. - Lee F, Teich JM, Spurr CD, Bates DW. Implementation of physician order entry: Users satisfaction and self-reported usage pattern. J Am Med Inform Assoc 1996; 3(1): 42-55.