نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اشتراک دانش به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره‌ی جدید است. این مقاله با هدف عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود. جامعه‌ی آماری شامل3430 نفر هیأت علمی شاغل در مراکز پژوهشی و 12428 نفر هیأت علمی شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1391 بود که با توجه به نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با تخصیص متناسب حداقل حجم نمونه برابر 423 نفر به‌دست آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید مجرب تایید گردید، با توجه به اینکه ضریب Cronbach`s alpha بزرگتر از 6/0 بود، پایایی ابزار نیز مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 15 و آزمون ضریب همبستگی Pearson انجام شد. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که حدود 49 درصد اساتید نسبت به اشتراک دانش دید مثبتی داشتند. حدود 53 درصد آنها نیز تمایل زیادی به اشتراک دانش با سایر اعضای هیأت علمی داشتند. 35 درصد اساتید با انگیزه‌های مختلف به اشتراک دانش با دیگر اساتید پرداختند. حدود 52 درصد نیز نقش اعتماد و تعهد را در به اشتراک‌گذاری دانش بسیار زیاد دانستند. نتیجه‌گیری: دستاوردهای این پژوهش مبنای تجربی مناسبی برای برنامه‌ریزی و اجرای ساز و کارهای اشتراک دانش را فراهم خواهد آورد. واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش؛ هیأت علمی؛ دانشگاه‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Individual Factors of Knowledge Sharing among Faculty Members of Universities and Research Centers

نویسندگان [English]

 • Leila Nemati-Anaraki 1
 • Fatemeh Nooshinfard 2
 • Fahimeh Babalhavaeji 3
 • Zahra Abazari 4

1 Department of Library and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Library and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Library and Information Science Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Knowledge sharing is one of the most interesting and challenging issues of management in the new millennium. This study aimed to investigate individual factors affecting knowledge sharing among faculty members in universities and research centers. Methods: This survey was mixed and applied. Statistical Population was 3430 faculty member worked at medical research centers and 12428 faculty members worked at medical universities in Iran during 2012-13. According to stratified random sampling at least 423 faculty members selected as sampling population. The tool used in this study was questionnaire that face and content validity were confirmed by experienced professors. The Cronbach's alpha coefficient for each scale dimension was greater than 0.6, so the reliability of the instrument was confirmed. For data analysis, descriptive and inferential statistics, statistical software SPSS15 and Pearson Correlation Coefficient was used. Results: The findings of the study showed that about 49 percent of faculties had a positive view of knowledge sharing. About 53 percent of the faculties were very willing to share knowledge with others. 35 Percentage of faculties share knowledge with different incentives. About 52 percent of the faculties expressed the role of trust and commitment for sharing knowledge very high. Conclusion: The results of this Study will provide empirical basis for planning and implementing knowledge sharing mechanisms. Key Words: Knowledge Management; Faculty Members; Universities Individual Factors of Knowledge Sharing among Faculty Members of Universities and Research Centers

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Faculty Members
 • Universities
 1. Zhang J, Faerman S R. The Nature of Knowledge and Its Influence on Knowledge Sharing Practice: Experiences from Building the MACROS System, Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, 2004. Retrieved April 22, 2010, from http://csdl2. computer.org/comp/proceedings/hicss/2004/2056/08/205680249b.pdf.
 2. Sundaresan S, Zhang Z. Facilitating Knowledge Transfer in Organizations through Incentive Alignment and IT Investment. Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, 2004. Retrieved April 22, 2010, from http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2004/ 2056/08/205680248c.pdf.
 3. Kim S, Lee H. Employee Knowledge Sharing Capabilities in Public & Private Organizations: Does Organizational Context Matter?. Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, 2005, Retrieved April 22, 2009, from http://csdl2.computer.org /comp/proceedings/hicss/2005/2268/08/22680249a.pdf.
 4. Chaudhry A S. Knowledge Sharing Practices in Asian Institutions: A Multi-Cultural Perspective from Singapore (2005). Paper presented at the World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council “Libraries – A voyage of discovery, (August 14–18), Oslo, Norway. Retrieved April 22, 2010, from www.ifla.org/IV/ifla71/papers/066e-Chaudhry.pdf .
 5. Zhang J, Faerman S R, & Cresswell A M. The Effect of Organizational/Technological Factors and the Nature of Knowledge on Knowledge Sharing. Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, 2006. Retrieved April 22, 2009, from http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2006/2507/01/250710026b.pdf
 6. Kamasak R, Bulutlar F. The Influence of Knowledge Sharing on Innovation. European Business Review 2010; 22(3): 306 – 317.
 7. Zahra S, Neubaum D, Larrañeta B. Knowledge Sharing and Technological Capabilities: The Moderating Role of Family Involvement. Journal of Business Research 2007; 60(10): 1070-1079.
 8. King W R. Knowledge Sharing. In The Encyclopedia of Knowledge Management (SCHWARTZ DG, Editor). USA: Idea Publishing Ltd; 2006: 493–498.
 9. Ji L M, Hung J, Chen S W, Jou C. Fostering the Determinants of Knowledge Sharing, Virtual Communities. Computers in Human Behavior 2009; 929–939.
 10. Goh G. Managing Effective Knowledge Transfer, An Integrative framework and Some Practice Implications. Journal of Knowledge Management 2002; 6(1): 26.
 11. Boer N, Berends H, van Baalen, P. Relational Models for Knowledge Sharing Behavior. European Management Journal 2011; 29: 85– 97.
 12. Hooff B, Husman M. Managing Knowledge Sharing: Emergent and Engineering Approaches. Information and Management 2009; 46: 1-8.
 13. Kim S, Ju B. An Analysis of Faculty Perceptions: Attitudes toward Knowledge Sharing and Collaboration in An Academic Institution. Library & Information Science Research 2008; 30(4): 282-290.
 14. Hung S Y, Durcikova A, Lai H M, Lin W M. The Influence of Intrinsic and Extrinsic Motivation on Individuals' Knowledge Sharing Behavior. International Journal of Human-Computer Studies 2011; 69: 415-427. Retrieved May 25, 2011 from the World Wide Web: http://www.elsevier.com/locate/ijhcs.
 15. Wang Sh, Noe R. Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research. Human Resource Management Review 2010; 20(2): 115-131. Retrieved July 23, 2011, from www.Sciencedirect.com.
 16. Gao S. Knowledge Sharing Behaviour [Thesis]. Hong Kong: Univ. of Science & Technology; 2004. Retrieved August 01, 2010, from http://lbxml.ust.hk/th-imgo/b834876.pdf . from www.proqust.com
 17. Bock G W, Zmud R W, Kim Y G, Lee J N. Behavioral Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Roles of Extrinsic Motivators, Social-Psychological Forces, and Organizational Climate. MIS Quarterly 2005; 29(1): 87- 111.
 18. Chennamaneni A. Determinants of Knowledge Sharing Behaviors: Developing and Testing an Integrated Theoretical Model [Dissertation]. Arlington: The Univ. of Texas; 2006.
 19. Kishore Jain K, Singh Sandhu M, Kaur Sidhu G. Knowledge Sharing among Academic Staff: A Case Study of Business Schools in Klang Valley. JASA 2007; 2: 23-29.
 20. Ru W J, Jin Y. Study on Knowledge Sharing Behavior in Software Development Team. IEEE 2008. Retrived January 19, 2010 from the World Wide Web: http://www.IEEEXplore.org.
 21. Shin C H, Ramayah T, Jahani S. Using Theory of Reasoned Action (TRA) to Explain Intention to Share Knowledge among Academics. 2008. Retrieved May 3, 2009 from www.apera.nie.edu.sg/ activities/APERAO8-Day-3-programme. Pdf
 22. Choi S Y, Kang Y S, Lee H. The Effects of Socio-Technical Enablers on Knowledge Sharing: An Exploratory Examination. Journal of Information Science 2008; 34(5): 742- 754. Retrieved April 5, 2009 from the World Wide Web: http://sagepub.com.
 23. Fullwood R, Rowley J, Delbridge R. Knowledge Sharing amongst Academics in UK Universities. Journal of Knowledge Management 2013; 17(1): EarlyCite from www.emeraldinsight.com
 24. Alizadeh N, PezashkiRad Gh, Sedighi H. Study of Faculty Attitudes about Knowledge Sharing in Higher Education Institutions: A Case Study of Tehran University Departments of Agriculture and Natural Resources. Higher Education 2010; 3(2): 125-138. [Article in Persian].
 25. JafarzadehKermani Z. Factors Influencing Faculty Members' Knowledge Sharing Behavior in the Field of LIS and the Proposed Model [Dissertation in Persian]. Islamic Azad University, Faculty of Science and Research Branch, Tehran; 2011.
 26. Sohrabi B, Forozandeh S, RaisiVarnani I. Comprehensive Model for Evaluating Knowledge Sharing in Project-Oriented Organization in the State Based on Human, Organizational and Technical Factors. Journal of Public Administration 2011; 3(7): 95-114. [Article in Persian].
 27. Pahlevani M. Pirayesh R, Alipour V, Bashokouh M. Review Priorities and Cultural Factors Affecting Knowledge Sharing in R & D Centers. Journal of Iranian Technology Management 2010; 2(5): 19-36. [Article in Persian].
 28. Mohaghar A, Ahmadi A, Mohaghar F, MasoumZadeh N, Noorbakhsh M. Factors within and outside the Organization, the Quality of Information Sharing and Information Sharing in Supply Chain (2009). 6th International Conference on Information and Communication Technology Management, Tehran, Technology Management Institute.
 29. Lin H F. Effects of Extrinsic and Intrinsic Motivation on Employee Knowledge Sharing Intentions. Journal of Information Science 2007; 33(2): 135-149.
 30. Cheng M Y, Ho J S Y, Lau P M. Knowledge Sharing in Academic Institutions: A Study of Multimedia University Malaysia. Electronic Journal of Knowledge Management 2009; 7(3): 313 – 324. Retrieved 13 July, 2010 from www.ejkm com.
 31. Chen I Y L, Chen N S, Kinshuk S. Examining the Factors Influencing Participants, Knowledge Sharing Behavior in Virtual Learning Communities. Educational Technology & Society 2009; 12(1): 134- 148.
 32. Gouza A. Key Factors of Knowledge Transfer within University Spin- off. Business Economics Department 2006, Autonomous University of Barcelona, Spain Retrieved June 8, 2009 from http://webs2002.uab.es/ dep- economia- empresa/ Journadas/papers/ 2006/pdf.
 33. AlipourDarvishi Z. Model Factors on Knowledge-Sharing Groups, Islamic Azad University (North Tehran Branch and Science and Research's survey). Journal of Iranian Technology Management 2012; 4(10): 91-116.
 34. Taylor E, Murthy U S. Knowledge Sharing among Accounting Academics in an Electronic Network of Practice. Accounting Horizons 2009; 23(2): 151-179.
 35. Han B M, Anantatmula V S. Knowledge Sharing in Large IT Organizations: A Case Study. The Journal of Information & Knowledge Management Systems 2007; 37(4): 421- 439. Retrieved May 3, 2009 from the World Wide Web: www.emerald,insight.com/ 0305- 5728.html.
 36. Sondergaard S, Kerr M, Clegg C. Sharing Knowledge: Contextual Socio-Technical Thinking and Practice. The Learning Organization 2007; 14(5): 423-435. Retrieved October 11, 2009 from the World Wide Web: http://www.emeraldinsight.com
 37. Yang J T. Antecedents and Consequences of Knowledge Sharing in International Tourist Hotels. International Journal of Hospitality Management 2010; 29: 42–52.