نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، کتابخانه‌ی دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، معاونت تحقیقات و فن‌آوری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابخانه‌ی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

 مقدمه: استفاده از آدرس وابستگی سازمانی غیراستاندارد مشکلاتی در محاسبه‌ی تولیدات علمی، شاخص‌های علم‌سنجی و حتی رتبه‌بندی دانشگاه ایجاد می‌نماید. شناسایی مدارک غیراستاندارد می‌تواند دانشگاه را در امر یکپارچه‌سازی مدارک تولید شده کمک نماید. هدف از انجام این مطالعه تعیین مدارک نمایه شده‌ی محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز با آدرس وابستگی سازمانی غیراستاندارد در Web of Science و Scopus تا 2011 میلادی بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به‌صورت توصیفی- مقطعی انجام گردید. جامعه‌ی پژوهش تعداد 761 مدرک نمایه شده‌ی محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز در Web of Science و Scopus با آدرس وابستگی سازمانی غیراستاندارد تا پایان دسامبر 2011 میلادی بود. در هر یک از مجموعه‌های Web of Science و Scopus کلمه‌ی «Shiraz» در فیلد Affiliation جداگانه جستجو گردید. مدارک با وابستگی سازمانی غیراستاندارد از بین کلیه‌ی مدارک بازیابی شده، جدا شد و از نظر تعداد، سال انتشار، موضوع، میزان استناد و تنوع با استفاده از نرم‌افزارExcel  و با آمار توصیفی بررسی گردید. یافته‌ها: روند رشد این مدارک تا سال‌های 2008 و 2009 صعودی و پس از آن نزولی بود. بیش‌ترین تعداد مدارک میزان استنادی بین صفر تا 10 استناد و کم‌ترین تعداد مدارک میزان استنادی بین 51 تا 60 استناد را به خود اختصاص دادند. بیش‌ترین تعداد این مدارک از نوع «مقالات اصلی» بودند. نتیجه‌گیری: وجود تعداد قابل ملاحظه مدارک با آدرس وابستگی سازمانی غیراستاندارد نیاز به سیاست‌گذاری دقیق و صحیح برای یکپارچه‌سازی نام سازمانی دانشگاه و اطلاع‌رسانی دقیق به پژوهشگران برای پیشگیری از ادامه‌ی این روند را نمایان می‌سازد.گرچه خوشبختانه این روند در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است که همین امر می‌تواند بازتابی از شروع سیاست‌گذاری و بذل توجه به این مهم باشد. واژه‌های کلیدی: استناد؛ نمایه؛ دانشگاه‌ها؛ پایگاه اطلاعات؛ Web of Science؛ Scopus 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Indexed Documents of Researchers of Shiraz University of Medical Sciences in Web of Science and Scopus with Non-Standard Affiliation

نویسندگان [English]

 • Shirin Dehghan 1
 • Zoleikha Mahmudi 2
 • Mohammad Ghasempour 3

1 Medical Library and Information Sciences, Faculty of Management and Medical Information, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Medical Library and Information Sciences, Vice Chancellery of Research and Technology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Medical Library and Information Sciences, Faculty of Nursery and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Scientific documents indexed in citation indices could show the scientific production of an academic institution if the author introduces him/her as a member of that institution. Researchers and faculty members should know about their standard and correct affiliation to declare it in their articles. Nonstandard affiliation could make problems in counting scientific production which can lead to unrealistic wrong place in universities ranking. Identifying scientific documents with wrong affiliation could help the university to correct them in order to reflect more realistic view of scientific production. Methods: This study has been done in a cross-sectional descriptive survey. Research community was 761 documents produces by researchers of Shiraz University of Medical Sciences which is indexed with nonstandard affiliation in Scopus and Web of Science till 2011. As a keyword, "Shiraz" was searched in "affiliation" field in both citation indices. All the documents with nonstandard affiliation were assessed according to their number of citation, subject and type of documents. The results were analyzed with descriptive statistic methods and Excel software. Results: Publication trend of documents were ascending till 2008 and 2009 and then descending. Most of these documents have been cited between zero to 10 times, the least one has a number of 51 to 60 citations. The highest numbers of these documents are original articles. Conclusion: Presence of significant number of documents with nonstandard affiliation shows importance of establishing of accurate policies for the integration of the organization's name and detailed information to investigators to prevent the continuation of this trend. Fortunately however, this trend has been declining in recent years, which may reflect establishment of such a policy and pay attention to this matter. Keywords: Citation; Indexes; Universities; Data Bases; Web of Science; Scopus

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citation
 • Indexes
 • Universities
 • Data Bases
 • Web of Science
 • Scopus
 1. - Aminpour F, Heidari M. Scientific Production of Isfahan University of Medical Sciences Health Information Management 2009; 6 (1), p. 35-43. [Article in Persian]
 2. - Niakan SH. Iranians Scientific Productivity on an International Scale (1998-2007). National studies on librarianship and information organization 2011; 21 (4) :72-86. [Article in Persian]
 3. - Ensafi S. Iranian article production in basic sciences. Science and information technology 2000; 16(1,2,), p.49-55. [Article in Persian]
 4. - Didegah F, Erfanmanesh M, Parto P. A Review of the Scientific Collaboration Between Iran and Members of the Organization of the Islamic Conference 1900-2008. national studies on librarianship and information organization. 2011; 22 (2) :94-108.
 5. - Jacso P. Errors of omission and their implications for computing scientometric measures in evaluating the publishing productivity and impact of countries. , Online Information Review 2009 ; 33(2), p.376 – 385.(abstract)
 6. - Zolfi Gol MA, Shiri M, Kiani Bakhtiari A. Indexing principles in scientific documents : importance & applicance. Rahyaft 2007; 39, p. 37-46. [Article in Persian]
 7. - Hassanzadeh H, A Gorji H, Shokranehnanehkaran F, Valinejadi A. Scientific Products of Iran University of Medical Sciences' Authors with Co-Authorship Networks in Web of Science (WOS) Database, up to 2007 . Journal of Health Administration. 2009; 11 (34) :59-67. [Article in Persian]
 8. - Aminpour F; Kabiri P; Boroumand MA; Keshtkar AA; Hejazi S SH. Iranian Medical Universities in SCIE: evaluation of address variation. Scientometrics 2010; 85. P. 53-63.
 9. - Charon A, Wauters JP. University ranking: a new tool for the evaluation of higher
 10. education in Europe. Nephrol Dial Transplant 2008; 23:62-64.
 11. - Vaziri E. Iranian Scientific Products from a Scientometric Perspective.Higher Education letter [ Name- aamouzeshe- aali] 2010; 3(9), P. 89-112. [Article in Persian]
 12. - Abdekhoda H, Ghazi Mirsaeed J, Nourowzi A. Iranian scientific production in medicine based on indexed documents in selected databases among 2005-2009. Tehran University of Medical Sciences, Paramedical school 2010; 4 (1,2 ), 18-30. [Article in Persian]