نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت فعالیت‌های بازاریابی در شناخت و برآوردن نیاز کاربران و نیاز کتابخانه‌ها به این نوع فعالیت‌ها، این پژوهش با هدف تعیین میزان استفاده‌ی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهر زابل از اصول بازاریابی انجام شد تا با شناخت و ارزیابی وضعیت موجود، بتوان برنامه‌ریزی‌های بهتری برای آینده ارایه نمود. روش بررسی: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی است و از نظر شیوه‌ی گردآوری اطلاعات، به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را تعداد 14 کتابخانه‌ی شهر زابل که تمامی آن‌ها سرشماری شدند، تشکیل داد. جمع‌آوری داده با استفاده از پرسش‌نامه در تیرماه 1391 انجام شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 11 و آمار توصیفی مانند میانگین و نمودار نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. روایی و پایایی (9/0=r ) پرسش‌نامه در پژوهش‌های قبلی تأیید شده است. یافته‌ها: کتابخانه‌ی دانشگاه زابل با میانگین (89/2)، دانشگاه علوم پزشکی (71/2)، دانشگاه آزاد (37/2) و کتابخانه‌های عمومی (86/1)؛ به‌ترتیب رتبه‌ی اول تا چهارم را در آمیخته‌ی محصول به خود اختصاص دادند. در آمیخته‌ی مکان رتبه‌ی اول تا چهارم به دانشگاه آزاد (3)، علوم پزشکی (42/2)، دانشگاه دولتی (15/2)، و کتابخانه‌های عمومی (79/1) تعلق داشت. هم‌چنین در آمیخته‌ی تشویق و ترغیب دانشگاه آزاد (09/2) رتبه‌ی اول و علوم پزشکی (84/1)، دولتی (64/1) و عمومی (14/1) رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. نتیجه‌گیری: تقریباً کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی زابل نسبت به دیگر کتابخانه‌ها از وضعیت بهتری برخوردار بودند. با توجه به نتایج، بالاترین میانگین میانگین‌ها در آمیخته‌های بازاریابی به عدد 3 نمی‌رسد، این عدد نشان داد که کتابخانه‌هایی که نسبت به دیگر کتابخانه‌ها از وضعیت بهتری برخوردار بودند؛ در حد متوسط قرار داشتند و خدمات ارایه شده در حد مطلوب نبود. واژه‌های کلیدی: آمیخته‌های بازاریابی؛ کتابخانه‌های دانشگاهی؛ بازاریابی؛ اطلاعات؛ خدمات کتابخانه‌های؛ دانشگاه‌ها 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Using Marketing Mixes in Libraries of Zabol Medical Science University

نویسنده [English]

 • Fateme Farkhari

Lecturer, Knowledge and Information Sciences, Faculty of Humanities, University of Zabol, Zabol, Iran

چکیده [English]

Introduction: Because of the importance of the marketing activities and libraries need to such activities, it is necessary to do a research on libraries of Zabol Medical Science University usage of marketing principles in order to have a better plan for the future on the basis of present situation evaluation. Methods: The study is an applied one and survey method has been used as the method of data collection. The population of the study is the entire libraries of Zabol city. These libraries were classified in four categories, libraries of Medical Science University (5 libraries), public libraries (7 Libraries), central library of Zabol University and Zabol Islamic Azad University. Using SPSS11 statistical software and descriptive statistics were used to analyze the data. Results: Investigation of marketing mixes on the basis of Product mix showed that central library of Zabol University with the average (2.89), central library of Medical Science University (2.71), Islamic Azad University (2.37) and the public libraries (1.86) are in first rank to fourth respectively. The results also showed that on the basis of Place mix ranking of first to fourth are respectively related to Islamic Azad University (3), central library of Medical Science University (2.42), central library of Zabol University (2.15) and the public libraries (1.79). In Promotion mix, Islamic Azad University (2.09), library of Medical Science University (1.84), central library of Zabol University (1.64) and public libraries (14.1) are in first to fourth rank respectively. Conclusion: The results of this study showed that libraries of medical science university are in better situation on the basis of marketing mixes. According to the chart results, the highest average in the mean of marketing mixes is less than 3 that indicates the libraries which are in better situation than the other libraries, are in the intermediate level and their services are not desirable. Keywords: Marketing Mixes; Academic Libraries; Marketing; Information; Library Services; Universities

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing Mixes
 • Academic Libraries
 • Marketing
 • Information
 • Library Services
 • Universities
 1. Luck DJ. Marketing research. New Delhi: Prentice Hall of India; 1981.
 2. Sass RK. Marketing the Worth of your Library. Library Journal 2002; 15. Available from: http://library journal.reviewnews.com/index.asp?layout=article& article= ca220888. Accessed June 16 2012.
 3. Strauss D. Marketing Fundamentals for librarians. North Carolina libraries 1988; 46(3): 132-135.
 4. Alizadeh H. Application study of marketing principles of products and services of libraries. Library and Information Science 2007; 9(4): 109-126. [Article in Persian].
 5. De Saez EE. Marketing concepts for libraries and information services. London: Facet Publishing; 2002.
 6. Leisner T. Should Libraries Engage in Marketing?, 61st IFLA General Conference (20-25 August 1995), Copenhagen: 1995. Available from http://www.ifla.org/. Accessed June 16 2012.
 7. Norouzi Y. Marketing of information services in the information centers. Informationology 2008; 4 (3,4): 70-88. [Article in Persian].
 8. Ashrafi Rizi H. Marketing of information products and services in libraries and information centers. Faslnameh-Ketab 2009; 74: 41-52. [Article in Persian].
 9. Tadayon Tarshizi M. Study of public libraries in Mashhad [Thesis in Persian]. Tehran: University of Tehran; 1996.
 10. Shapouri S. Study of the relationship between the use of marketing practices and use of public libraries in the country and providing appropriate solutions [Dissertation in Persian]. Tehran: Azad University, Science and Research Unit; 2008.
 11. Basirian Jahromi R. Feasibility study of implementation of marketing principles in Central Library and school libraries of public universities in Tehran from the supervisors’ views of these libraries [Thesis in Persian]. Tehran: University of Tehran; 2009.
 12. Cronin B. The marketing of public library services in the united kingdom- the rationale for a marketing approach. European Journal of Marketing 1984; 18(2).
 13. Kavulya J. Marketing of library services: a Case study of selected university libraries in Kenya. Library Management 2004; 25(3): 118-126.
 14. Kanaujia S. Marketing of Information Products and Services in Indian R&D Library and Information Centers. Library Management 2004; 25(8,9): 350-360. Available from: http://www.emeraldinsight.com/. Accessed March 25, 2012.
 15. Hood D, Henderson K. Branding in the United Kingdom Public Library Service. New Library World 2005; 106 (1,2).
 16. Kaane S. Marketing reference and information staff competencies framework, 72nd IFLA general conference and council (20-24 August 2006), Seoul, Korea: 2006.
 17. Kim H, Park Y. Marketing Analysis of Reference and Information Services in Korean Libraries, 72nd IFLA General Conference and Council (20-24 August 2006), Seoul, Korea: 2006. Available from: http://www.emeraldinsight.com. Accessed March 13 2012.
 18. Gohari H, Rahmati Tash M, Tajdaran M. Study of using marketing principles in Tehran public libraries. Information research and public libraries 2009; 15(4): 125-146. [Article in Persian].
 19. Abedi A. Study of the situation of Qom public libraries [Thesis in Persian]. Tehran: University of Tehran; 1995.
 20. Aghajanzade J. Study of the situation of Mazandaran province public libraries [Thesis in Persian]. Tehran: Islamic Azad University of Tehran; 1996.
 21. Esterhamian M, Fadaee G. Study of the situation of Saandaj public libraries:Services and information retrieval tools. Information research and public libraries 2010; 16(1): 85-99. [Article in Persian].
 22. Shisler CM. Positive image and high profile gets results in ahospital library. Bulletin of the Medical Library Association 2000; 88(3): 25-53.
 23. Siess J. Visible Librarian: Asserting Your Value with Marketing and Advocacy. Chicago: American Library Association; 2003: 20-31.