نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی پیراپزشکی و مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی، توکسیکولوژی، دانشکده‌ی داروسازی و مرکز تحقیقات ریزفن‌آوری دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: بایومارکرها شاخص‌های قابل ارزیابی می‌باشند که در محیط‌های زیستی یافت می‌شوند و به‌عنوان یک شاخص جهت معین کردن روند بیولوژیکی طبیعی، بیماری‌زایی و یا پاسخ به درمان‌های دارویی در محیط‌های زیستی استفاده می‌شوند. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی به ارزیابی تولیدات علمی منتشر شده در زمینه‌ی بایومارکرها پرداخته است تا ضمن شناسایی کشورهای تأثیرگذار منطقه، همکاری و برنامه‌ریزی‌های آتی را در این حوزه‌ی موضوعی تسهیل نماید. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی می‌باشد. استخراج داده‌ها از پایگاه مدلاین و انتخاب کلیدواژه‌ی جستجو با عنوان Biological Markers از واژه‌نامه‌ی مش  (MeSH)واعمال محدودیت زمانی2000-2010 انجام گرفته است. یافته‌ها: درطول دوره‌ی مورد بررسی تعداد 116368 مدرک در زمینه‌ی بایومارکرها در پایگاه مدلاین نمایه شده است که از این تعداد، سهم کشورهای خاورمیانه 9/2 درصد می‌باشد. ترکیه و ایران با اختصاص 1/1 و03/0 درصد از کل مدارک نمایه شده به خود، به ترتیب در جایگاه اول و سوم خاورمیانه قرار گرفتند. دانشگاه علوم پزشکی شیراز به‌عنوان فعال‌ترین موسسه در ایران، 20 درصد از مدارک ایرانی نمایه شده در پایگاه مدلاین را به خود اختصاص داده است. نتیجه‌گیری: میزان تولیدات علمی در زمینه‌ی بایومارکرها در طول سال‌های اخیر افزایش داشته است. با این وجود میزان اختلاف بین تولیدات علمی ایران با کشورهای تأثیرگذار منطقه زیاد و قابل تأمل می‌باشد که توجه و همت سیاست‌گذاران را می‌طلبد. کلید‌واژه: بایومارکرها؛ علم‌سنجی؛ مدلاین؛ ایران؛ خاورمیانه 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of scientific products on Biomarkers in MEDLINE

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Biglu 1
 • Giti Shahmohammadi 2
 • Mehdi Saberian Brojeni 3

1 Associate Professor, Medical Library and Information Sciences, Faculty of Allied Medical Sciences and Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Medical Library and Information Sciences, Faculty of Allied Medical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 PhD Student, Toxicology, Faculty of Pharmacy and Research Center for Pharmaceutical Nanotechnology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Biomarkers are indicators than can be evaluated and found in biological environments. They are also used as indicator to determine the natural biological and pathological process, even as reactions to pharmacologic treatments. The major aim of current study is to analyze the scientific outputs in the field of Biomarkers and to determine the prolific countries in the field. Methods: All data was extracted from biological database of MEDLINE. Extracting data was restricted to the MeSH term of Biological Markers in the time span of 2000-2010. Excel and SPSS18 software packages were used for the statistical analysis of gathered data. Results: The result of study showed that a total number of 116,368 scientific documents have been indexed as a main heading of Biological Markers in MEDLINE through 2000-2010. Middle East countries all together have shared 2.1 % of total publication in MEDLINE. Shiraz university of Medical Science sharing 20% of total publication from Iran was the most productive university among Iranian educational institutes. Conclusion: Although the number of scientific output in the field of Biomarkers has increased during the period of study and Iran appeared active in this process, but the gap between Iranian production and influences countries still is great and considerable. Policy makers’ Attention is needed to remove the barriers and pave the way for future scientific activities in the country. Keywords: Biological Markers; Scientometrics; MEDLINE; Iran; Middle East

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological Markers
 • Scientometrics
 • MEDLINE
 • Iran
 • Middle East
 1. Vasan RS. Biomarkers of cardiovascular disease: molecular basis and practical considerations. Circulation. 2006;113(19):2335-62.
 2. Use of Biomarkers in Predicting Health and Mortality. Today’s Research on Aging. 2008(14):1-6.
 3. Raynovich R. Biomarkers Poised for Breakout moment. 2010 [cited 2012 Feb 2]; Available from: http://www.genengnews.com/insight-and-intelligenceand153/biomarkers-poised-for-breakout-moment/77899322/.
 4. Klaewsongkram J, Reantragoon R. Asthma research performance in Asia-Pacific: a bibliometric analysis by searching pubmed database. J Asthma 2009;46(10):1013-20.
 5. Vioque J, Ramos JM, Navarrete-Munoz EM, Garcia-de-la-Hera M. A bibliometric study of scientific literature on obesity research in PubMed (1988–2007). Obes Rev. 2009;10(5):1-9.
 6. Ugolin D, Neri M, Casilli C, Ceppic M, Canessa PA, Ivaldi GP, et al. A bibliometric analysis of scientific production in mesothelioma research. Lung cancer. 2010;70(2):129-35.
 7. Biglu MH, Eskandari F, Asgharzadeh A. Scientometric Analysis of Nanotechnology in MEDLINE. BioImpacts. 2011;1(3):193-8.
 8. Fact Sheet Medline. U.S. National Library of Medicine; 2004 [updated 2011 Dec 22; cited 2012 Apr 2]; Available from: http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html.
 9. PubMed. [Internet]: U.S. National Library of Medicine; 2010 [cited 2010 Oct 22]; Available from: www.ncbi.nlm.gov/pubmed/
 10. Pubmed Help. [Internet]: U.S. National Library of Medicine; 2005 [updated 2012 Apr 11; cited 2012 Apr 13]; Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/.
 11. Nationalonline. [Internet] [cited 2010 Oct 22]; Available from: http://www.nationsonline.org/oneworld/countries_of_the_world.htm.
 12. Fallah E, Biglu MH. Scientific production of Leishmaniasis in PubMed: Impact of Iranian institutes. International Journal of Advances in Pharmaceutical Sciences. 2011;2(1):1-7.
 13. Biglu M.H. Patent literature trends in Medline throughout 1965-2005. Acimed. 2009; 20(2):1-
 14. Biglu M.H., Shahkhodabande S, Asadi. Publications on Breast Neoplasms in MEDLINE: A Comparison between Iran and Other Middle East Countries. Health Information Management 2012;1(9):119.[persian]