نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، کرمان و مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یک سازمان زمانی با موفقیت از عهده‌ی مأموریت و رسالت خود برمی‌آید که توانسته باشد رضایت مراجعانش را تأمین کند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی روابط هوش هیجانی، ویژگی‌های شخصیتی و متغیرهای جمعیت‌شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رضایت ارباب رجوع با نقش تعدیل‌کنندگی ادراک عدالت سازمانی انجام شده است. روش بررسی:این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. دو جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل الف: کلیه‌ی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تعداد 872 نفر و ب: مراجعان به بخش‌های مختلف دانشگاه مذکور که در نقش ارباب رجوع به کارکنان مراجعه می‌نمودند. بازه‌ی زمانی تحقیق در نیمه‌ی دوم سال 1391 بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه‌ی پنج عاملی شخصیت NEO، پرسش‌نامه‌ی Servqual، پرسش‌نامه‌ی عدالت سازمانی، پرسش‌نامه‌ی هوش هیجانی و پرسش‌نامه‌ی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بود که تمامی آن‌ها پایایی و روایی لازم را دارا بوده‌اند. برای تحلیل داده‌ها، از شاخص‌های توصیفی نظیر پراکندگی و میانگین و نیز از روش‌های آمار استنباطی همچون همبستگی Pearson،  تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس با استفاده از نسخه‌ی 19 نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که همبستگی بین رضایت ارباب رجوع از یک سو و ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و ادراک عدالت سازمانی از سویی دیگر (870/0R= و 757/R2=) دارای رابطه‌ی معنی‌داری است. همچنین بین کلیه‌ی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی کارکنان دانشگاه در سطح (05/0Pvalue<) با رضایت مراجعان با نقش تعدیلی عدالت سازمانی رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیرگذاری ادراک عدالت سازمانی بر ارتباط هوش هیجانی و شخصیت کارکنان با رضایت مراجعان، به‌منظور ارتقای رضایت مراجعان تمرکز بر مسایل فردی حایز اهمیت است. در این بین، به‌واسطه‌ی آموزش‌پذیری و امکان ارتقای هوش هیجانی، این متغیر جایگاهی ویژه دارد. واژه‌های کلیدی:هوش هیجانی؛ رضایت؛ ارباب رجوع؛ کارکنان؛ عدالت سازمانی 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multiple Relationship among Emotional Intelligence, Personality Characteristics, and Demographic Variables of the Personnel with Client Satisfaction with Moderating Role of Perceived Organizational Justice in Isfahan Medical University

نویسندگان [English]

 • Behnaz Khayeri 1
 • Hossein Samavatian 2
 • Hamidtaher Neshatdost 3
 • Ali Safdarian 4

1 MSc Student, Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Psychology, Faculty of Psychologic and Education Science, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Psychologic and Education Science, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Clinical Psychology, Faculty of Psychologic and Education Science, IsfahanUniversity, Isfahan, Iran

4 PhD Student, Public Management, Islamic Azad KermanUniversity, Kerman and Information Technology in Health Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: An organization attains the missions and targets when it could satisfy its client. Considering this fact, the current research carried out to investigate the relationship among emotional intelligence, personality characteristics and demographic variables of the personnel of Isfahan Medical University with client satisfaction with moderating role of Perceived organizational justice. Methods: The method of the study is basically descriptive-correlation. The tool used to collect the data was included the NEO personality questionnaire, Servqual questionnaire, organizational justice questionnaire, emotional intelligence questionnaire, and demographic characteristics questionnaire. The validity of the questionnaires were confirmed by the professionals and the reliability of them were examined using Cronbach’s Alpha in which for the NEO personality questionnaire was found between 68 percent to 83 percent, for Servqual questionnaire, 88 percent, for organizational justice questionnaire, 91 percent and for the emotional intelligence questionnaire, 86 percent was obtained. The research was done in Isfahan Medical University in the year of 2012. The descriptive and inferential statistical analysis was done using SPSS. Results: The analysis of the data revealed that there was a significant relationship between clients' satisfaction with emotional intelligence, personality characteristics and perceived organizational justice (R=0/870, R2=0.757). Also, no significant correlation was found between demographic characteristics of the personnel with clients' satisfaction with moderating role of perceived organizational justice (Pvalue<0/05). Conclusion: According to the impact of perceived organizational justice on the relationship between emotional intelligence and personality of the personnel, with client satisfaction, focusing on ndividual issues is important to improving client satisfaction. In this regard emotional intelligence is a special place. Keywords: Emotional Intelligence; Satisfaction; Clients; Personnel; Organizational Justice

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional Intelligence
 • Satisfaction
 • Clients
 • Personnel
 • Organizational Justice
 1. -Maglesi,M B. Baharolanval. 3nd. Qom:PublicationsIslamiya;1993. [Persian]
 2. -GoudarzvandCheginiM. Organizationalapproachtocustomersatisfaction. Journalof Management 2007; 18( 43): 16-10. [Persian]
 3. -Fornell C A. National Customer Satisfaction Barometer the Swedish Experience, Journal of Marketing 1992; 56: 6-21.
 4. -Kim H D. the relationship between service qualities, customer satisfaction and repurchase intention in Korean private GOLF courses. Research compliance services; Main campus institutional Review Board 2005
 5. - MoradiMoghaddam H. Satisfaction of users ShahidChamranUniversityof Central Libraries. QuarterlyBooks 2005;61: 158-145. [Persian]
 6. -Kristensen K, DahlgardJ,JandkangiGK. On measurement of customer satisfaction ,Total Quality Management 1992;3(2):123-128
 7. -Akbar M M, Parviz N. Impact of Service Quality, Trust and Customers Satisfaction on Customers Loyalty. ABAC Journal 2009; 29 (1): 24-38.
 8. -Mohammadi Far Y. An investigation on variables influencing customer satisfaction of government organizations. Public management perspective 2011;7:119-133. [Persian]
 9. -Martinez A , Martinez L. some insights conceptualizing measuring service quality . Journal of Retailing customer services 2009;10:1-14.
 10. -Palmer BR, Gignac G, Manocha R, Stough C. A psychometric evaluation of the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test Version 2. 0. Intelligence 2005;33 : 285–305.
 11. -Salaski M, Gartwright S. Health, performance and emotional intelligence. An exploratory study of retail managers 2003; l8: 63-68.
 12. -Goleman D. Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books; 1998.
 13. -Latham G. CareerMotivation: History, Theory, Research and Practice. Translated by Arshadi. Tehran: Publicationforest;2010. [Persian]
 14. -Robbins SP. Organizational behavior. New Jersey: Prentice Hall; 2001.
 15. -Shafietabar M,Khodapanahi M,SedghpourS. An investigation of the relation between emotional intelligence and five factors of personality in students. Journal of Behavioral Sciences 2008;2(2):173-182. [Persian]
 16. -Ang S, Dyne LV, Koh C. Personality Correlates of the Four-Factor Model of Cultural Intelligence. Group & Organization Management 2006; 31 ( 1):100-123.
 17. -Mooradian TA,SwanSK. Personality and culture: the case of national extraversion and word of mouth. Journal of Business Reseach 2006;58:1121-1131.
 18. -Ashton MC,Leek,PeruginiM. Asix factor structure of personality- descriptive adjectives: soloution from psychological studies in seven languages , Journal of personality and social psychology 2004; 86(2):356-366.
 19. -Fischer R. Belonging, Status,orSelf-Protection?Examining Justice Motives in a Three-Level Cultural Meta-Analysis of Organizational Justice Effects. Cross-Cultural Research 2013;47(1): 3–41.
 20. -Dabbagh P, Esfahani AN, ShahinA. Studying Relationship between Perceived Organizational Justice and Organizational Salience (Case Study: Khorshid Hospital’s Personals). Journal of contemporary research in business 2012; 3( 10): 468-478.
 21. -Aydin I, Karaman-Kepenekci Y. Principals’ opinions of organisational justice in elementary schools in Turkey. Journal of Educational Administration 2008; 46 ( 4):497-513.
 22. -Gountas J , Gountas S. Personality orientations, emotional states, customer satisfaction, and intention to repurchase. Journal of Business Research 2007;60:72–75.
 23. -Cedric H. The impact of customer-to-customer interaction and customer homogeneity on customer satisfaction in tourism service—The service encounter prospective. Tourism Management 2007;28: 1518–1528.
 24. -Deng Z, Lu Y, Keewei K. Understanding customer satisfaction and loyalty: An empirical study of mobile instant messages in China. International Journal of Information Management 2010; 30: 289–300.
 25. -EsbjergL, Jensen B, Boutrup B, Larse T. An integrative conceptual framework for analyzing customer satisfaction with shopping trip experiences in grocery retailing. Journal of Retailing and Consumer Services2012; 19: 445–456
 26. - Fabio D, Palazzeschi L. Organizational Justice: Personality Traits or Emotional Intelligence? An Empirical Study in an Italian Hospital Context. Journal of Employment Counseling 2012 ;49( 1): 31–42.
 27. -Ono M, Sacha DA, Deal W. P,EnglertDR,Taylor M. D. Cognitive Ability, motional Intelligence, And The Big Five Personality Dimensions As Predictors Of Criminal Investigator Performance, Criminal Justice And Behavior 2011; 38 ( 5) :471-491.
 28. -Scott BA, Colquitt JA. Are Organizational Justice Effects Bounded by Individual Differences? An Examination of Equity Sensitivity, Exchange Ideology, and the Big Five. Group & Organization Management 2007;32 ( 3) : 290-325.
 29. -Gulati N,Bhal KT. Personality and Justice. Perceptions of the Software Professionals of India. Global Business Review 2004; 5(2 ):207-215.
 30. -Petrides K V, Furnham A. Trait emotionalintelligence: Behavioral validation in two studies of emotion recognition and reactivity to moodinduction. European Journal of Personality 2003; 17: 39-57.
 31. -Vander zee K, Thijs M, Schakel L . The relationship of emotional intelligence with academic intelligence and the Big Five. EuropeanJournal of Personality 2002; 16: 103-125.
 32. -Bastian V A, Burns NR, Nettelbeck T Emotional intelligence, predict life skills, but not as well as personality and cognitive abilities. Personality and Individual Differences 2005; 39: 1135- 1145.
 33. - Farahani H, Oreizi HR. Advanced research methods in the humanities (practical approach). College SID: 2005.[Persian]
 34. -Grossforshi MT. A New Approach toPersonalityAssessment. Tabriz :published research community; 2001
 35. -Babamiri H. Relationship between organizational justice and personality traits and counter productive behavior. . Master's thesis . Isfahan University 2010. [Persian]
 36. -Hill N. Measurement of customer satisfaction. Translated by Eskandari. Tehran:Rasa Publications;2006[Persian]
 37. -Rezaeigolabad H. Review of gaps in service quality using SERVQUAL model . Master's thesis . Isfahan University 2007. [Persian]
 38. - Brown T,Mowen J,Donovan D. The Customer Orientation of service workers: personality trait effect supervisor performance . Journal of marketing research 2002;5:110-119.
 39. - Akbari M.Relationships between Personality traits , customer orientation and performance evaluations. Journal of Tourism Studies; 5: 113-134. [Persian]