نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، جمعیت‌شناسی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، آمار حیاتی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، انگل‌شناسی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس، مامایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: به‌طور کلی موفقیت هر سازمان تا حدود زیادی وابسته به تلاش و کوشش کارکنان آن سازمان می‌باشد و این تلاش و کوشش زمانی به حد کمال خواهد رسید که کارکنان از شغل خود خشنود و راضی باشند. این تحقیق با هدف تعیین میزان رضایت شغلی بهورزان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اواخر سال 1390 انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی– تحلیلی است. جامعه‌ی مورد پژوهش 1400 نفر بهورز شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری سیستماتیک 350 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر دو بخش بود که در بخش نخست آن مشخصات فردی شامل سن، جنس، سابقه کار، مدرک تحصیلی، وضعیت استخدام، وضعیت تأهل، محل کار، محل سکونت، تعداد فرزند، شغل همسر و در بخش دوم آن سوالات رضایت شغلی در خصوص ماهیت کار، نحوه‌ی سرپرستی و ارتباطات، امنیت شغلی، فرصت‌های ارتقا، شرایط فیزیکی محیط کار، حقوق و مزایا مطرح شد. این پرسش‌نامه برگرفته از پرسش‌نامه‌ی استاندارد سنجش رضایت شغلی هرزبرگ Herzberg)) بود که روایی محتوای آن در مطالعات قبل سنجیده شد و ضریب پایایی کل آن 88 درصد و جهت هریک از حیطه‌های آن از 85 درصد تا 91 درصد محاسبه شده است، تحلیل آماری یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 انجام گرفت.  یافته‌ها: میانگین (انحراف معیار) نمره‌ی کل رضایت شغلی بهورزان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (05/12) 66/68 و به تفکیک حیطه‌های مورد بررسی به ترتیب اولویت شامل ماهیت کار (08/13) 16/84، نحوه‌ی سرپرستی و ارتباطات (58/12) 33/74، امنیت شغلی (47/17) 76/71، فرصت‌های ارتقا (97/21) 64/61، شرایط فیزیکی محیط کار (07/18) 23/56 و حقوق و مزایا (51/18) 8/51 از حداکثر نمره‌ی 100 بود. بین نمره‌ی کل رضایت شغلی بهورزان با سن، سابقه کار و تعداد فرزند رابطه‌ی معکوس وجود داشت. در حیطه‌ی حقوق و مزایا بین رضایت شغلی بهورزان رسمی و پیمانی و در حیطه‌ی فرصت شغلی بین رضایت شغلی و محل کار اختلاف معنی‌دار بود. (05/0pvalue<) همچنین بین جنس، وضعیت تأهل، محل سکونت، شغل همسر و رضایت شغلی در حیطه‌های مختلف رابطه معنی‌دار نبود (05/0pvalue>). نتیجه‌گیری: بهورزان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کل از رضایت شغلی متوسط رو به بالا (خوب) برخوردار بودند، بیش‌ترین رضایت مربوط به حیطه‌ی ماهیت کار و کم‌ترین آن مربوط به حقوق و مزایا و شرایط فیزیکی محیط کار بود. می‌توان با افزایش حقوق و مزایا، امکانات رفاهی و فراهم آوردن فرصت‌های ارتقا از جمله تعدیل ساعت کار در خانه‌های بهداشت، رضایت این قشر را افزایش داد. واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی؛ دانشگاه‌ها؛ کارکنان علوم پزشکی و وابسته 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Job Satisfaction of Behvarzan Working in Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Ansaripoor 1
 • Akbar Hasanzadeh 2
 • Mohsen Rohani 3
 • Tahereh Moghadas 4

1 Demography, Vice Chancellery of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Instructor, Vital Statistics, Faculty of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Parasitology of Medical, Vice-chancellery of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Midwifery, Vice-chancellery of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: In general the success of any organization is connected to the struggle and effort of that organization employer in a high degree and these efforts reach to perfection when employers satisfy of their job. The purpose of this research in behvarzan and job satisfaction investigation who working in Isfahan University of Medical Sciences in 2011. Methods: This research was an analytical-descriptive of sectional type. The research society was 1400 behvarzan working in Isfahan University of Medical Sciences who 350 samples was selected by systematic taking samples method. The gathering data instruments was a questionnaire consisting of two parts which in first part was personal information as age, sex, job record, academic paper, employment position, material state, work place, residence place, children number, spouse job and in second part was proposed job satisfaction questions about work nature, connection and supervision style, job immunity, promotion opportunities, physical conditions, work environment, advantages and salaries. The questionnaire was from the Herzberg job satisfaction measurement standard questionnaire. Statistical data analyze was by using SPSS18. Results: The average of (standard diversity) the total score of Isfahan University of Medical Sciences behvarzan 68/66 (12/05) and in separation the investigated domains in priority orders include job nature 84/16 (13/08), supervision style and connections 74/33 (12/58), job security 71/76 (17/47), promotion opportunities 61/64 (21/97), job environment physical conditions 56/23 (18/07) and advantages and salaries 51/8 (8/51) from the maximum 100. There was a reversed relation between the total score of behvarzan job satisfaction and age, job record, children number. The difference was very high in advantages and salaries domain between formal and informal behvarzan job satisfaction and in job opportunities domain between job satisfaction and workplace (pvalue<0/05). Also there was no meaningful relation between sex, marital state, residence place and spouse job with job satisfaction in different domain (pvalue>0/05). Conclusion: Isfahan University of Medical Sciences behvarzan in general have medium to high job satisfaction, the more satisfaction is related to work nature domain and the less is related to advantages and salaries and it can increase the job satisfaction of this group by advantages and salaries increasing, providing welfare facilities and promotion opportunities and reducing work time of health houses if possible and equalize it in all country. Key words: Job Satisfaction; Universities; Allied Health Personnel

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job Satisfaction
 • Universities
 • Allied Health Personnel
 1. -shafiaabadi AB. Rahnamaei va moshavera shoghli va herfeei. Tehran: Roshd ;1999:123. [Book in Persian]
 2. - shafiaabadi AB.rahnamaei tahsili va shoghli.Tehran: payamnoor;1999:279. [Book in Persian]
 3. -Forughi F,Kharrazi H, Iranfar S, Rezaei M. job satisfaction and its Affecting factors from the viewpoints of faculty members of Kermanshah University of Medica Sciences. IJME. 2007;7(2):335-42.[Article in Persian]
 4. -Hooman HA.Preparation and make standard the scale value job satisfaction.Tehran:Governmental Management Instruction Center;2002:9.[Book in Persian]
 5. -Robbins S.Otganizationl Behavior Management.Translated into Farsi by Parsaiyan A,Arabi M.Tehran: Management Training Center;2002:124.
 6. -Mohammadzadeh AB , Mahroojan A.Rganizational Behavior Contigency Approach. Tehran: Allameh Tabatabaee;1998:282. [Book in Persian]
 7. - Ma CC, Samuels ME, Alexander JW. Factors that influence nurses' job satisfaction. J Nurs Adm. 2003; 33(5): 293-9.
 8. - Gillies DA. Nursing management: a system approach. 3rd. ed. Philadelphia: W. B. Saunders Co; 1994:357.
 9. -Reisi P,Kebriyaei A.Baresi rezayate shoghli Behvarzan khanehay behdasht Kashan.Andishe va rafter.2000;5(20):51-62. [Article in Persian]
 10. - Akbari S,Hosseini F,Barati A. A Survey on attitude of health workers of west Azarbaijan health centers based on Herzberg's motivation –hygiene theory 2006. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 2010;7(4):203-9.[Article in Persian]
 11. - Dunbam Taylor J. Nurse execute transformational leadership found in organization. JONA. 2003; 30(5): 241-50.
 12. - Bilimoria D, Perry S, Liang X, Stoller E, Higgins P, Taylor C. How Do Female and Male Faculty Members Construct Job Satisfaction? The Roles of Perceived Institutional Leadership and Mentoring and their Mediating Processes. The Journal of Technology Transfer. 2006; 31(3): 355-65.
 13. - Nikic D, Arandjelovic M,Nikolic M , Stankovic A. Job satisfaction in health care workers.Acta Medica Medianae 2008 ;47(4):9-12.
 14. - McManus IC, Keeling A, Paice E. Stress, burnout and doctors' attitudes to work are determined by personality and learning style: a twelve year longitudinal study of UK medical graduates. BMC Med 2004; 2:29-32.
 15. - Visser MR, Smets EM, Oort FJ, De Haes HC. Stress, satisfaction and burnout among Dutch medical specialists. CMAJ 2003; 168:271-5.
 16. - Pousette A, Hanse JJ. Job characteristics as predictors of illhealth and sickness absenteeism in different occupational types – a multigroup structural equation modeling approach. Work & Stress 2002; 16:229-50.
 17. -. Pylahrodi S. Shabakah bedash va darman dar Iran. Tehran: Vazarat Bahdasht. 2007.[Book in Persian]
 18. -Rafiei M,Jahani FA,Moosavipoor S.Evaluation of Job satisfaction among faculty members of Arak University of Medical Sciences.Journalof Arak University of Medical sciences In Iran 2011;14(54):35-45..[Article in Persian]
 19. -Teymouri M,Tootoonchi M,Hassanzadeh A. Job Satisfaction among faculty members of Isfahan University of Medical Science.IJME.2007;7(2):335-42.[Article in Persian]
 20. -Lorber M ,Skela Savic B. Job satisfaction of nurses and identifying factors of job satisfaction Hospitals. Croatian Medical Journal. 2012 ; 53(3): 263-70.
 21. -Mirmolaei T,Panahi H,Kazemnejad A,mohajer M.Baresi rezayat shoghli mamahay shaghel.Hayat.2004;11(24,25):87-95.[Article in Persian]
 22. -Moonjamed Z,Ghorbani T,Mostofian F,Oveissipour R,Nakhost pandi S,Mahmoudi M. A nationwide study of level of job satisfaction of nursing personnel in Iran.Hayat2005;10(23):39-48.[Article in Persian]
 23. -Bodur S. job satisfaction of health care staff employed at health centres in Turkey.Occup Med. 2002;52(6):353-5.
 24. -Liu JA , Wang Q, Lu ZX. Job satisfaction and its modeling among township health quantitative
 25. study in poor rural china.BMC Health Services Research.2012;Vol.10 :115.
 26. - Garkhlo M, Shabanifard M. Study of Job Satisfaction Employees Haj& Ziart Organization in Teharn Province and Relation with Cultural Tourism. Journal of Geographical Lanfscape 2008;1(5):88-93..[Article in Persian]
 27. -Ousins R , Donnell c.Nurse prescribing in general practice : a qualitative study of job satisfaction related stress. journal article ;Research support ,Non-uU.S.Gov,t.2012;29(2):223-7.
 28. -Mokhtarnia M,Rezvanfar A,Pouratashi M. An Investigation of the Achievement Motivation of Faculty Members Based upon their Job Satisfaction Dimensions Case. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 2012;42(4):647-54.[Article in Persian]
 29. -Tazhibi M,Zardoei Golanbarys.Study of Job Satisfaction of Medical Records Staffs in Kermanshah Medical Educational Center Health Information Manangement 2010 ;7(4):649-57. [Article in Persian]
 30. -Malekshahi F,Farhadi A,Amini F.Study of job satisfaction among faculty members of Lorestan University of Medical Science. Yafte 2010;12(1):49-56.[Article in Persian]
 31. -Gool afrooz M,Behname vashani H. Study of the occupational Satisfaction of Health Aids in Sabzevar School of Medical Sciences.ournal of Sabzevar School of Medical Sciences.2001;9(4):50-56.
 32. -Malvern W, Michael O. Evaluation of job satisfaction and organizational citizenship behavior:case study of selected organisations in Zimbabwe.African Journal of Business Management.2011;5(7):2910-18.
 33. -Tatsuse T, Sekine M.Explaining global job satisfaction by facets job satisfaction servants study.Environmental Health And preventive Medicine.2011;16(2): 133-7.
 34. -Munir F,Nielsen K ,garde AH , Albertsen K,Carneiro IG.Mediating the effects of work-life confict between transform care workers job satisfaction and psychological wellbeing.Journal Of Nursing Management.2011;20(4):512-21.
 35. - Mirzabeigi Gh , Salemi S , Sanjari M , Shirazi F , Heidari Sh , Maleki S. Job Satisfaction among Iranian Nurses. Hayat 2009;15(1) :49-59.
 36. -Wang Y.Job Satisfaction of nurses in hospital.Chinese Journal of Nursing 2002;37(8) :593-4.
 37. -Shigli K,Hebbal M,Nair KC.Teaching,research and job satisfaction of prosthodontic Faculty members in Indian academic dental institutions.J Dent Educ 2011 ;76:783-791.
 38. -Alikhani F.Baresi rezayate shoghli darooni va bironi dar beyne azaye heyate elmi daneshgah azade eslami vahed abhar.Journal of Behavioral Sciences.2010;1(2):103-22.[Article in Persian]
 39. -Hayati Z. Baresi rezayate shoghli karkonan ketabkhanehay daneshgahay shiraz va olum pezeshki Shiraz.Jornal of Social Sciences &Humanities of Shiraz University.2002;19(37):15-30.[Article in Persian]
 40. - Esmaeili M,Ansari GH. A Study of Job Satisfaction among Water and Sewage Company.Daneshvar Raftar. 2007;14(23):65-80.[Article in Persian]
 41. -Jahani F, Farazi A, Rafeei M, Jadidi R, Anbari Z.Job satisfaction and its related factors among hospital staff in Arak in 2009. Arak Medical University Journal (AMUJ). 2010; 13(1): 32-39.[Article in Persian]
 42. -Salehi LA. A Study on Job Satisfaction of the Experts of the University College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University.Iranian Journal of cultural Economics and Development.2010;41(1):79-87.[Article in Persian]
 43. -Sotodeh N, Ghorbani R,Haji Aghajani S,Rashidypour A. Job Satisfaction and its contributing factors among faculty members of Semnan university of medical sciences.2013;14(2):232-39.[Article in Persian]