نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بدون تردید سازمان‌های عصر حاضر با تحولات و تهدیدهای گسترده‌ی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو هستند و تضمین و تداوم حیات و بقای سازمان‌ها نیازمند راه‌حل‌ها و روش‌های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات یا خدمات و روش‌های جدید بستگی زیادی دارد. از این‌رو سازمان‌های عصر حاضر به کارآفرینی سازمانی به دلیل نقشی که در تقویت موقعیت رقابتی سازمان‌ها ایفا می‌کند توجه خاصی داشته‌اند. این پژوهش درصدد شناسایی موانع رفتاری کارآفرینی در دو سازمان بیمه‌گر سلامت دولتی و خصوصی می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع پیمایشی بوده که در 2 سازمان بیمه‌گر درمانی تأمین اجتماعی و پارسیان صورت گرفته است و برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه‌ی استاندارد استفاده شده است که پایایی آن از طریق Coefficient Alpha (Cronbach) (94 درصد) تأیید شده و هم‌چنین روایی آن نیز برابر با 96 درصد می‌باشد. جامعه‌ی مورد مطالعه دربرگیرنده‌ی 470 نفر از کارکنان سازمان دولتی بیمه‌گر سلامت و 446 نفر نیز در سازمان غیردولتی بیمه‌گر سلامت بوده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS  انجام گرفته و از آمار تحلیلی آزمون دوجمله‌ای، تحلیل واریانس Friedman Test و تحلیل عاملی بهره گرفته شده است. موانع رفتاری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند شامل ویژگی‌های شخصیتی مدیران، ویژگی‌های شخصیتی کارکنان، تنش و تضاد سازمانی، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری است. یافته‌ها: براساس آزمون دوجمله‌ای انجام شده با احتمال‌های به‌ترتیب 79 درصد، 76 درصد و 75 درصد می‌توان فرض یکسان بودن موانع رفتاری را در سازمان بیمه‌ی تأمین اجتماعی و با احتمال‌های به‌ترتیب 64 درصد، 68 درصد و 71 درصد می‌توان احتمال یکسان بودن موانع رفتاری در شرکت بیمه‌ی پارسیان را برای عوامل فرهنگ سازمانی و ویژگی‌های شخصیتی مدیران و کارکنان رد نمود. هم‌چنین براساس رتبه‌های بیان شده، فرهنگ سازمانی با 48/4، ویژگی شخصیتی مدیران با 99/3 و ویژگی شخصیتی کارکنان با 44/3 به ترتیب بالاترین رتبه‌ها را در سازمان بیمه‌ی تأمین اجتماعی دارد. هم‌چنین ویژگی شخصیتی مدیران با 01/4، ویژگی شخصیتی کارکنان با 03/3 و فرهنگ سازمانی با 27/3 به ترتیب بالاترین رتبه را در بیمه‌ی پارسیان دارد. نتیجه‌گیری: فرهنگ سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی مدیران و کارکنان به‌ترتیب در سازمان دولتی و ویژگی‌های شخصیتی مدیران و کارکنان و فرهنگ سازمانی به‌ترتیب در سازمان غیردولتی به عنوان اثرگذارترین موانع رفتاری در دو سازمان بیمه‌گر سلامت مورد مطالعه به شمار می‌آید. واژه‌های کلیدی: کارآفرینی؛ فرهنگ سازمانی؛ بیمه‌کنندگان 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Case Study on the Organizational Entrepreneurship Behavioral Barriers at Two Health Insurance Organizations

نویسنده [English]

 • Maryam Rajabi

Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Undoubted present age organizations are in-face with evolutions and widespread national, local and international threats. So guaranty and life running and organizational survival are needed solutions that related so much to invention, innovator creation of products or services and modern methods. So present age organizations had special notice to job-making because it plays a basic role in organizational competition situation. Following research will show the job-making behavior barriers in health insurance system and comparative studies in both governmental and private insurances organizations. Method: This study is a survey that searched in two Parsian Insurance Organization and Social Security Insurance Organization and it's done by quesstionair that has been confirmed by 94% of Cronbach Alpha and justifiability has been confirmed by 96%. The society of this study has 470 persons in governmental part and 466 persons in private part. Data analysis has done by SPSS software and used of binominal analysis, statistical test, Friedman's test and factor analysis. The studied behavior barriers are inclusive of managers’ characteristic traits and personal characteristic traits, organizational paradox and tensions, organizational culture and leader method. Results: According to the binominals test, results shown that possibilities of the Social Security Insurance Organization are 79% for organizational culture, 76% for managers’ characteristic traits and 75% for personnel characteristic traits with assumption of being similar factors and possibilities of Parsian Insurance Organization are 64% for organizational culture, 68% for managers’ characteristic traits and 71% for personnel’s characteristic traits with same assumption. According to the gain ranks, organizational culture has highest ranking with rank of 4.48, managers’ characteristic traits with rank of 3.99 and personnel’s characteristic traits with rank of 3.44 have next rankings in Health Insurance Part of Social Security Insurance Organization And managers’ characteristic traits with rank of 4.01 has highest ranking, personnel’s characteristic traits with rank of 3.3 and organizational culture with rank of 3.27 have next rankings in Parsian Insurance Organization. Conclusion: Organizational culture, managers’ characteristic traits and then personnel’s characteristic traits regularity are effective in governmental organizations, managers’ characteristic traits, personnel’s characteristic traits and organizational culture regularity are effective on behavior barriers in private organizations. Keywords: Entrepreneurship; Organizational Culture; Insurance Carriers

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Organizational Culture
 • Insurance Carriers
 1. Dunkan G. Proactiveness versus Competitive Aggressiveness: Teasing Apart Key Dimensions of an Entrepreneurial Orientation. Frontiers of Entrepreneurship Research Center for Entrepreneurial Studies Wellesley; 1998:47-58.
 2. Sandhu H, Fahmi S. Entrepreneurship Barriers and Entrepreneurial Inclination among Malaysan Postgraduate Student; 2011:428-449.
 3. Dehghan R. A Survey on Administrative System Performance of Medical Sciences Universities of Tehran based on the Stevenson's Entrepreneurial Management Model. Payavard Salamat Journal; 2011:5(2):42-50 [Article in Persian].
 4. Cornwall, J. and Perlman, B. Organizational Entrepreneurship. Richard Irwin; 1990:22-34.
 5. Kuratko, D., and Hodgetts, R. Entrepreneurship Approach. NewYork, Delmer Publisher; 2002:34-45.
 6. Moghimi, S.M. Organizational Entrepreneurship Drivers in the Public Social and Cultural Organizations in Iran. Journal of Management Culture; 2004:1(7):27-78 [Article in Persian].
 7. Girol, Y. and Astan, N. Entrepreneurial Characteristics among University Students and Training in Turkey. Education and Training; 2006:25-38.
 8. Kirkwood, N. Reclaiming Development NGO`S and Challenge of Alternatives. Word Development; 2007:1699-1720.
 9. Stam, E. and Nooteboom, B. Entrepreneurship, Innovation and Institutions. Faculty of Economics and Business Administration, Tilburg University; 2010:34-37.
 10. Boma, N. and Wennekers, S. Intrepreneurship versus Independent Entrepreneurship: Across-national Analysis of Individual Entrepreneurial Behavior. Faculty of Geosciences, Utrecht University; 2011:23-33.
 11. Shermerhorn, R., Pruett, M. and Toney, B. Entrepreneurship Education: Attitudes across Campus. Journal of Education for Business; 2005:151–158.
 12. Nasarolahzade, J. Cultivating Technological Innovations in Middle Eastern Countries. Cross Cultural Management: An International Journal; 2003:361-380.
 13. Parker, S.K. and Collins, C.Q. Taking Stock: Intergrating and Differentiating Multiple Proactive Behaviors. Journal of Management; 2010:633-622.
 14. Brenner, T. Methodological Issues in Measuring Innovation Performance of Spatial Units. Industry and Innovation; 2010:7-37.
 15. Frenken, K., Cefis, E. and Stam, E. Industrial Dynamics and Economic Geography: A Survey" Eindhoven Center for Innovation Studies (ECIS) working paper series. Eindhoven Center for Innovation Studies (ECIS); 2011: 07-11.
 16. Bornis, K. Structural Properties of Cooperation Networks in Germany: form Basic to Applied Research. Jena Economic Research Papers; 2010:78.
 17. Reynolds, R. Nonprofit Organizations as Entrepreneurs. The Nonprofit Handbook: Management, 3rd edition, John Wiely and Sons Inc; 2001.37-40.
 18. Gininzberg, M. Building Civil Society Legitimacy and Accountability with Domain Accountability Systems. Hauser Center for Non-profit Organization, Harvard University Press, 2005, 395-414.
 19. Yadollahi, J. and Jannesari SA. A Survey on Intra-organizational Entrepreneurship in Public Organizations. Journal of Entrepreneurship Development. 2008; 1(1):171-206. [Article in Persian]
 20. Bakhshi, Gh.R. A Survey on the Barriers of Organizational Entrepreneurship at University of Mazandaran. 2003 [Thesis in Persian]