نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، فن‌آوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتری تخصصی، مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: رهبری فرآیندی است که طی آن مدیریت سازمان می‌کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباط مؤثر، کارکنان را از روی علاقه و میل به انجام وظایف سازمانی ترغیب کنند و رسیدن به اهداف سازمانی را تسهیل نمایند. آموزش عالی نقش مهمی در به‌سازی و توسعه‌ی زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد. مقاله‌ی حاضر درصدد تعیین رابطه‌ی سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی با سطح روحیه‌ی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بوده است. روش بررسی: نوع پژوهش توصیفی، همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل کل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های اصفهان (491 نفر) و علوم پزشکی اصفهان (594) در سال تحصیلی 90-1389 بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت طبقه‌ای- تصادفی متناسب با حجم (320 نفر) بود و ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه‌ی استاندارد سبک‌های رهبری براساس نظریه‌ی رهبری مسیر- هدف House (هدایتی، حمایتی، مشارکتی و موفقیت‌گرایی) و پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی ابعاد سطح روحیه (تعلق خاطر، همانندی و عقلانیت) براساس مدلGetzels and Guba  بودند که روایی آن‌ها با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی آن‌ها با استفاده از محاسبه‌ی Cronbach's Alpha Coefficient (82/0=r2) و (89/0=r1) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه‌ی 18 و در دو سطح آمار توصیفی (درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی Pearson) و استنباطی (آزمون t، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل واریانس چندگانه) استفاده گردید. یافته‌ها: در دانشگاه اصفهان، میانگین سبک‌های هدایتی، حمایتی و مشارکتی بیش‌تر از سطح متوسط و میانگین سبک موفقیت‌گرایی کم‌تر از سطح متوسط بوده و نیز میانگین ابعاد تعلق خاطر، همانندی و عقلانیت بیش‌تر از سطح متوسط بوده است. در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، میانگین سبک‌های حمایتی و مشارکتی بیش‌تر ازسطح متوسط و میانگین سبک‌های موفقیت‌گرایی و هدایتی کم‌تر از سطح متوسط بوده ولی میانگین ابعاد تعلق خاطر، همانندی و عقلانیت بیش‌تر از سطح متوسط بوده است. ضریب همبستگی بین نمرات سبک‌های رهبری با سطح روحیه در سطح 05/0Pvalue≤ در دو دانشگاه معنادار بوده و نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که رابطه‌ی بین سبک‌های رهبری با سطح روحیه معنادار بوده است. نتیجه‌گیری: عملکرد ضعیف رهبری، منشا بحران‌های فزاینده‌ای در مراکز آموزشی می‌شود. آموزش اثربخش زمانی امکان‌پذیر است که افراد با روحیه و قوی در راه تحقق و دست‌یابی به اهداف آموزشی کوشش کنند.  واژه‌های کلیدی: رهبری؛ روحیه ؛ دانشگاه‌ها 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Leadership Styles of Educational Department's Chairpersons and Morale's Faculty Members in Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Saeed Rajaeepour 1
 • Sima Agami 2
 • Susan Bahrami 3
 • Parisa Malekahmadi 4

1 Assistant Professor, Higher Education Management, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Technology, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of medical sciences, Isfahan, Iran

3 Educational Administration, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan and Researcher of Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of medical sciences, Isfahan, Iran

4 Medical Library and Information Sciences, Faculty of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Leadership is a process in which management seeks to motivate and communicate effectively, employee's organizational tasks of interest and a desire to encourage and facilitate organizational goals. Higher education plays an important role in the improvement and development of individual and social life of individuals. One of the paths to judge how effectives' university success and failure to achieving the objectives is the study morale of faculty members. This study sought to determine the relationship between the leadership styles of heads of departments and morale's faculty members in Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences. Methods: A descriptive correlation research method was utilized. The statistics include the total of university faculty members (491 people) and Isfahan University of Medical Sciences (594 people) in during 2009-2010 academic years were selected through proportionate stratified random sampling. Research tools include questionnaire based on the goal setting theory's House model (directive, supportive, participative ,achievement oriental) and morale' components (belongingness, rationality, identification) based on Getzels and Guba model questionnaire. The content and face validity using the validity and reliability through Cronbach's alpha coefficient. (r1 = 0.82) and (r2 = 0.89) was calculated. The research data was analyzed through SPSS18 single sample t-test, Pearson's correlation coefficient, multiple regression. Results: In Isfahan University directive, supportive, participative leadership styles, mean scores were higher than mean criteria and achievement oriental leadership mean scores were lower than mean criteria and morale' components (belongingness, rationality, identification) mean scores were higher than mean criteria. In Isfahan University of Medical Sciences participative leadership styles, mean scores were higher than mean criteria and directive, achievement oriental leadership styles mean scores were lower than mean criteria and morale' components (belongingness, rationality, identification) mean scores were higher than mean criteria. Correlation coefficient between scores on leadership styles and morale's faculty members in the Pvalue≤0.05 was significant. And multiple regression results also showed that the relationship between leadership styles with morale's faculty members is significant. Conclusion: Poor performance leadership led to increase crisis in the university. Training can be effective when people are with a strong spirit and strive to realize and achieve educational goals. Key words: Leadership; Morale; Universities 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership
 • Morale
 • Universities
 1. Rajaeepour S, Pourpirali Z, Salimi G. Relationship between Faculty Members’ Participation in Administrative Decision-Making and the Level of Their Morale in the University of Isfahan and Medical Science University of Isfahan. Health Information Management 2007; 4(1): 99-105.
 2. Robbins٬ Stephen P. Organizational Behavior. Publisher: Prentice Hall. 2004.
 3. Hoy K, Myscle S. Educational Administration (Theory, research and practice). (Translator: Abbas Zadeh M m).Uromieh: Uromieh University. 2010.
 4. Lyons J B, Schneider T R. The effects of leadership style on stress outcomes. The Leadership Quarterly 2009; 20: 737–748
 5. Mohammadzadeh A, Mahroghan A. Organizational behavior (contingency approach). Tehran: Allameh Tabatabai University. 2000.
 6. Alagheband A. Public Management. Tehran: Ravan publication, 2010.
 7. Karimi R. Relationship between styles of leadership and morale in the staff of Jahad Sazandegi. Master's Thesis in Educational Administration. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University. 2006
 8. Soltan Hosseni, M. Describe and compare the different styles of leadership, organizational commitment and its dimensions from the perspective of the university faculty. Movement Science and Sport 2003; 6:32-45
 9. Silverthorne C. A test of the path-goal leadership theory in Taiwan. Leadership & Organization Development Journal 2001; 22 ( 4),151 – 158
 10. House R. J., Hanges P. J., RuizQuintanilla S. A., Dorfman P. W., Javidan, M., Dickson M., & Gupta V. As cited in Dastmalchian, A., Javidan, M., & Alam, K. (Eds). Effective leadership and culture in Iran: An empirical study. Applied Psychology: An International Review 2002; 50 (4): 532-558.
 11. House R J A. Theory of charismatic leadership. In J. G. Hunt & L. L. Lawson (Eds.), Leadership: The cutting edge (pp.189207). Carbondale: Southern Illinois University Press 2002.
 12. Leary P A. The Relationship of Leadership Style of Selected West Virginia Deans and Department chair on Job Satisfaction of Department Faculty Members. The Journal of Educational Psychology 2005; 50 (7), 45-50.