نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیهوشی، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت کردستان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران

چکیده

مقدمه: اطلاعات بیهوشی مربوط به سیر وقایع حول و حوش بیهوشی نمایانگر وضع حال بیمار و خدمات درمانی ارائه شده به وی بوده و می‌تواند به عنوان منبعی برای تشخیص بیماری‌ها و قضاوت‌های قانونی مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت ثبت اطلاعات بیهوشی بیماران مراجعه‌کننده  به اتاق عمل‌های بیمارستان بعثت سنندج طراحی گردیده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی برگه‌های بیهوشی بیماران مراجعه‌کننده به اتاق عمل‌های بیمارستان بعثت سنندج در سال 1390 شمسی بررسی شدند .چهارصد پرونده به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و کیفیت ثبت اطلاعات بیهوشی در پرونده بیماران با استفاده از یک چک‌لیست بررسی شد. داده‌های مطالعه با استفاده از نرم‌افزار  SPSS و آمارهای توصیفی فراوانی مطلق، نسبی و میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که مشخصات زمینه‌ای در 7/10 درصد، تشخیص قبل از عمل و نوع عمل پیشنهادی در 4/34 درصد،اطلاعات مربوط به داروهای قبل از بیهوشی در 22 درصد، زمان بیهوشی در 100 درصد و اطلاعات مربوط به نوع داروهای بیهوشی مصرفی در 5/14 درصد پرونده‌ها ثبت نشده بودند. تنها در 2 درصد برگه‌ها اطلاعات مربوط به عوارض بیهوشی ثبت شده بودند و 8/42 درصد برگه‌ها فاقد ثبت کامل نوع و میزان مایعات مصرفی بودند. نتیجه‌گیری: اطلاعات موجود در برگه‌های بیهوشی بیمارانی که در بیمارستان بعثت سنندج عمل می‌شوند، ناقص هستند. بررسی علل نواقص و تلاش برای رفع این علل می‌تواند به بهبود وضعیت آموزش پزشکی و قابلیت استناد پرونده‌ها با اهداف آموزشی، پژوهشی و قانونی کمک کند. واژه‌های کلیدی: بیهوشی؛ مدارک پزشکی؛ بیماران 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing anesthetic indexes in patient's medical records

نویسندگان [English]

  • Karim nasseri 1
  • Sayed Ehsan farsian 2

1 Associate Professor Anesthesia, Department of Anesthesia and Intensive Care, Kurdistan Research Centre for Social Determinants of Health, School of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

2 General Practitioners, School of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences. Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Introduction: Anesthesia information about pre anesthesia events demonstrates the patients’ status and care provided to them. It can be used as a source of detection of diseases and legal judgments. This study aimed at assessing quality of anesthetic records of patients admitted to the operating rooms of Besat hospital of Sanandaj. Methods: This descriptive study evaluate anesthesia records of patients that undergone operation in Besat hospital of Sanandaj in 2011. Four hundred records selected by systematic random sampling and quality of recording anesthesia data’s in patients records were evaluated by using a checklist. Survey data’s were analyzed using SPSS software and descriptive statistics including frequency, ratio and mean.  Results: The results showed that basic patient information in the 10.7%, preoperative diagnosis and suggested operation in 34.4%, preoperative medication in 22%, operation time in 100% and used anesthesia drugs in 14.5% of cases were not listed. Information about the complications of anesthesia was recorded only in 2% of forms and name and volume of fluid intake wasn’t totally recorded in 42.8% of forms.  Conclusion: Information contained in the anesthesia forms of patients who are undergone surgery in Besat hospital of Sanandaj is incomplete. Evaluating the causes of defects and attempt to resolve the causes can help to improve medical education, and ability of documents files with the goals of education, research and legal. Keywords: Anesthesia; Medical Records; Patients

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anesthesia
  • Medical Records
  • Patients