نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی دکترا، انفورماتیک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز پزشکی عیسی بن مریم (ع)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: نظر به محدود ماندن سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی کشورمان بر روی فعالیت‌های سیستم اطلاعات بیمارستانی نسل‌های اولیه ضروری است این سیستم‌ها با تأکید بر بهبود کیفیت مراقبت وارد موج جدیدی شوند.  بنابراین این مطالعه با هدف طراحی الزامات بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستانی صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی و از نوع پژوهش‌های کاربردی بود که در سال 1391 خورشیدی در 15 بیمارستان تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و اصفهان انجام گرفت. ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای و جستجوی اینترنتی انجام گرفت و بر اساس آن راهنما و پرسشنامه نیمه‌ساخت‌یافته‌ای تهیه و در اختیار 5 نفر از خبرگان مرحله اول قرار گرفت. سپس بر اساس جمع‌بندی نظرات خبرگان مرحله اول، پرسشنامه نهایی در قالب 25 سؤال بسته با امتیازدهی لیکرت تهیه شد، روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوی و پایایی آن از طریق آزمون- بازآزمون تأیید شد و با مراجعه حضوری به نظرسنجی صاحب‌نظران مرحله دوم گذاشته شد.پاسخ‌ها از 4-0 نمره‌دهی شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد و الزاماتی که میانگین نمره نهایی آن‌ها 3 و بالاتر بود مورد تأیید نهایی قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین نمره تمامی الزامات تعیین شده بالاتر از 3 بود. تمام صاحب‌نظران نیاز به وجود الزام هشدار موارد غیر‌طبیعی نتایج آزمایش‌ها، 8/94درصد ارائه دستورالعمل‌های بالینی و 7/94 درصد ارائه هشدار در موارد عدم همخوانی اقدامات تجویز شده با پارامترهای فیزیولوژیکی و ارائه تشخیص افتراقی بر اساس علائم بالینی بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستان را تأیید کردند. نتیجه‌گیری: کلیه الزامات پیشنهادی مدل اولیه مورد تأیید قرار گرفت و براساس نظرات خبرگان مواردی نیز به آن افزوده شد. لذا استفاده از این مدل جهت ارزیابی و انتخاب سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی توصیه می‌شود. واژه‌های کلیدی: بهبود کیفیت؛ ایمنی بیمار؛ سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی؛ حاکمیت بالینی 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality improvements and patient safety requirements in hospital information system

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Farzandipour 1
  • Zahra Meidani 1
  • Hossein Riazi 2
  • Manije Sadeqi 3

1 Associate Professor, Health Information Management/Technology, School of Allied Health Professions, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

2 PhD Student , Medical Informatics, School of Allied Health Professions, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc, Education Medical Records, Isfahan University of Medical Sciences, Esabne Maryam Hospital, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Since hospital information systems in our country are limited on HIS first-generation activities it is necessary that these systems inter into a new wave by emphasizing on improving quality of care.Thus, this study was performed to design the quality improvement and patient safety requirements in hospital information systems. Methods: This descriptive, sectional and applied research was done in15 hospitals affiliated to Tehran, Shahid Beheshti and Isfahan universities medical science  in 2012. First, library studies and internet browsing was done and based on that, an index and a semi-strutted questionnaire were prepared and presented to 5 experts of first round. Then, based on pluralization of experts' opinions in firstround, the final questionnaire was prepared including 25 closed questions with Likret scoring, validity and reliability were confirmed through content validity and test-retest method and was presented to experts of the second round by verbal reference. Answers were graded from 0-4 and were analyzed using the software SPSS version 18 and the requirements that their average of final score was 3 and more were confirmed. Results: The mean score of all determined requirements was more than 3. All experts confirmed the need of warning in abnormal test results, %94/8 providing clinical guidelines and %94/7 providing warning in case of non-conformity of the prescribed measures with physiological parameters and providing a differential diagnosis based on clinical symptoms of the patient in hospital information system. Conclusion: All proposed requirements of the initial model were approved by experts, also some items added to it. Using this model for hospital information systems evaluation and selection are recommended. Keywords: Quality Improvement; Patient Safety; Hospital Information Systems; Clinical Governance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Improvement
  • Patient Safety
  • Hospital Information Systems
  • Clinical Governance