نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، قم ، ایران

2 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با مطالعه و شناخت ویژگی‌های روان‌شناختی کارآفرینی کتابداران می‌توان به ارائه نوآوری‌هایی مطابق با نیازهای اطلاعاتی مراجعان و خدمات بهتر به آنان در سایه فعالیت‌های کارآفرینانه دست یافت. هدف پژوهش سنجش ویژگی‌های انگیزشی(روان‌شناختی)کارآفرینی کتابداران کتابخانه واحدهای پزشکی براساس ویژگی‌های روان‌شناختی مکتب انسانی و رابطه و تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر این ویژگی‌ها است. روش بررسی: نوع مطالعه، پیمایشی- تحلیلی است.کل جامعه آماری 98 نفراز کتابداران واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال1391بودند که به صورت سرشماری مورد پژوهش قرارگرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه حضوری با صاحب نظران جهت گزینش ویژگی‌های انگیزشی(روان‌شناختی)کارآفرینی، و پرسشنامه خود سنجی محقق ساخته جهت سنجش این ویژگی‌ها درکتابداران بود. یافته‌ها در2 سطح آمارتوصیفی (فراوانی و ترسیم جداول) و استنباطی (شاخص((KMO Kaiser-Mayer-Olkim ، آزمون کرویت بارتلت (Bartlett`s test of Sphericity)، تحلیل واریانس یکسویه و ضرایب همبستگی تعیین وگردآوری و با نرم‌افزار  SPSS 12مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: ویژگی‌های انگیزشی(روان‌شناختی)کارآفرینی کتابداران با میانگین 623/3 به طور معناداری از حد متوسط بیشتر بود و رابطه معناداری بین سطح تحصیلات و مدرک تحصیلی کتابداری با ویژگی‌های انگیزشی(روان‌شناختی) آنان وجود داشت. بین برخی از این ویژگی‌ها با متغیرهای مدرک تحصیلی و سطح تحصیلات دارای ضریب مثبت و مستقیم بود که با افزایش امتیاز این متغیرها، ویژگی‌های انگیزشی(روان‌شناختی) کارآفرینی آنان افزایش می‌یافت.  نتیجه‌گیری: کتابداران باید با ویژگی‌های کارآفرینی بتوانند به شناسایی بسترهایی برای فعالیت‌های کارآفرینانه درکتابخانه‌ها بپردازند زیرا کتابخانه‌ها با توجه به ماهیت علمی‌شان، مکان‌های ایده‌آلی برای به کارگیری خلاقیت و نوآوری در مسائل اقتصادی بوده و هنوز کالای بسیار با ارزش و قابل فروشی به نام اطلاعات دارند. اطلاعات پول رایج در اقتصاد جدید است و استفاده و بهره‌گیری از آن مرهون جذب و به کارگیری کتابدارانی با ویژگی‌های روان‌شناختی کارآفرینی خواهد بود. واژه‌های کلیدی: کارآفرینی؛ کتابخانه‌های پزشکی؛ کتابداران  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Motivational (Psychological) Characteristics of the Librarians in the Medical Libraries from the Viewpoint of Humanistic School of Thought in Medical Colleges of Islamic Azad University (IAU)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abazari 1
  • Fahimeh Babalhaveji 2
  • Fatemeh Nooshinfard 3
  • Zahra Abazari 4

1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science ,Qum Branch, Islamic Azad University (IAU), Qom, Iran

2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU),Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Knowledge and Information Science , Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU),Tehran, Iran

4 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, North Tehran Branch, Islamic Azad University (IAU),Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: By studying and identifying the psychological characteristics of librarians’ entrepreneurship, we can think up innovations in accordance with informational needs of the clients and provide them with better service in the shadows of entrepreneurial activities. The aim of the research is to determine the motivational (psychological) characteristics of the entrepreneurship of the librarians of the medical libraries of Islamic Azad University (IAU) on the basis of psychological characteristics of the Humanistic school of thought and the correlation of the demographic variables with them and the effect of those variables on them. Methods: The method of This research was analytical survey. The participants of the study were 98 librarians of the medical libraries of Islamic Azad University in 2012. The data were gathered through interviews done with experts in order to select the motivational (psychological) characteristics of the entrepreneurship and through a researcher-made questionnaire for measuring those characteristics in the librarians. The descriptive and the inferential statistics (KMO and Bartlett’s test, one-way ANOVA, correlation coefficients and determination coefficient) and SPSS12 were used for data analyzing. Results: The motivational (psychological) characteristics of the entrepreneurship of the librarians of the medical libraries of Islamic Azad University (IAU) were significantly more than average. The educational level and library management degree were significantly correlated with the motivational (psychological) characteristics. Moreover, the coefficients of correlation between the variables of academic degree and educational level were positive and direct, and with an increase in the value of those variables, the motivational (psychological) characteristics of entrepreneurship arose. Conclusion: It is expected that the librarians identify the grounds for the entrepreneurial activities in libraries because libraries, with their scientific nature are ideal lacunae for making use of creativity and innovation in economic issues, and there still exists a valuable and sellable commodity named information. Information is the currency in the new economy and taking advantage of it needs employing librarians with entrepreneurial characteristics. Keywords: Entrepreneurship; Libraries, Medical; Librarians. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Libraries, Medical
  • Librarians