نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، آمارزیستی، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری، آمارزیستی، گروه آمارزیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سنجش عملکرد بیمارستان‏ها با توجه به جایگاه ویژه بیمارستان‏ها در ارائه‏ خدمات در بخش بهداشت و درمان هر کشور از اهمیت بالائی برخوردار است. کارا و اثربخش بودن فعالیت‏های بیمارستانی یا به عبارتی دیگر عملکرد صحیح کارکنان و استفاده مناسب از منابع با استفاده از شاخص‏های عملکردی، ارزیابی می‎گردد. در تحقیق حاضر، به تعیین رابطه‌ی بین شاخص‏های عملکردی و درجه ارزشیابی بیمارستان‏ها پرداخته شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر، یک مطالعه تحلیلی بوده و به صورت مقطعی در سال 90-1389 خورشیدی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه بیمارستان‏های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد شامل 22 بیمارستان به استثنای بیمارستان روانپزشکی ابن سینا حجازی مشهد بود. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه که شامل شاخص‌های استاندارد فعالیت بیمارستانی است با استفاده از چک‌لیست از سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه علوم پزشکی مشهد استخراج شد. صحت اطلاعات توسط کارشناسان اداره آمار دانشگاه مذکور بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.  برای بررسی ارتباط بین شاخص‏های عملکردی و درجه ارزشیابی بیمارستان‏ها از ضرایب همبستگی Spearman و Kendall و آزمون Student با استفاده از نرم‏افزار SPSS استفاده شد. سطح معناداری آزمون‏ها 05/0در نظر گرفته شد. یافته‌ها: طبق ارزشیابی صورت گرفته توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390خورشیدی، 7/72 درصد بیمارستان‏ها درجه یک و 3/27% دارای درجه دو ارزشیابی بودند. در سال 1390، متوسط ضریب اشغال تخت بیمارستان‏های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 8/58±80/69، متوسط اقامت بیمار 1/16±2/67، متوسط میزان مرگ و میر 10/39±15/37، متوسط میزان گردش تخت 15/50±68/116 و متوسط فاصله گردش تخت 53/0±14/1 بود. 50 درصد بیمارستان‏ها به لحاظ ضریب اشغال تخت، 3/77درصد به لحاظ متوسط اقامت بیمار، 7/72درصد به لحاظ میزان مرگ و میر، 100درصد به لحاظ میزان گردش تخت و 9/90درصد به لحاظ فاصله گردش تخت در سال 1390دارای وضعیت مطلوب بودند. ارتباط بین شاخص‏های عملکردی و درجه ارزشیابی بیمارستان‏ها به لحاظ آماری معنادار، ولی شدت میزان ارتباط ضعیف ارزیابی گردید. نتیجه ‏گیری: شاخص ‏های عملکردی متوسط اقامت بیمار، میزان مرگ و میر، گردش تخت و فاصله گردش تخت بیمارستان ‏های مورد مطالعه در حد مطلوب و شاخص ضریب اشغال تخت در حد متوسط بود. وجود ارتباط ضعیف بین شاخص‏های عملکردی و درجه ارزشیابی بیمارستان‏ها لزوم بازنگری در نظام ارزشیابی بیمارستان را مورد تأکید قرار می‏دهد. تخصصی شدن ارزشیابی بیمارستان‏ها با تأکید بر شاخص‏های عملکردی و انجام ارزشیابی توسط یک ارگان مستقل از جمله راهکارهای واقعی‏تر شدن نظام ارزشیابی بیمارستان‏ها است. واژه‌های کلیدی: ارزیابی عملکرد؛ شاخص‌ها؛ مدت اقامت؛  اشغال تخت بیمارستان؛ میزان مرگ و میر 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correlation between performance indicators and evaluating degree of the hospitals of Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)

نویسندگان [English]

  • Vahid Ghavami Ghanbarabadi 1
  • Jamshid Jamali 2

1 PhD Student, Biostatistics, Statistics and ICT Management, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 PhD Student, Biostatistics, Department of Biostatistics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Evaluation of hospital performance with respect to the specific role of hospitals in health care in any country is very important. Effective and efficient operation of the hospital or in other words practice and proper use of resources will be evaluated using performance indicators. In the  present study has been examined the relationship between hospital performance indicators and the degree evaluation. Methods: This cross-sectional descriptive study was performed in 2010-2011. The study sample included 22 hospitals affiliated to MUMS except psychiatric hospital Ibn Sina Hejazi. Data used in this study include standardized indicators of hospital activity which were collected by check list of statistical automation system of Mashhad University of Medical Sciences. Accuracy of information was approved by experts of bureau of University Statistics. To investigate the relationship between performance indicators and evaluating degree the hospitals, Spearman and Kendall's rank correlation and t student were used. Data were analyzed using the SPSS software. P<0.05 was set as the level of significance. Results: The evaluation was conducted in 2011, %72.7 of hospitals had grade 1 and %27.3 had grade 2. In evaluation in 2011, average bed occupancy rate, length of stay for patients, mortality rate, bed turnover rate and bed turnover interval were 69.80±50.15%, 2.67±1.16 days, 15.37±10.39 per thousand, 116.68±50.15 times a year and 1.14±0.53 days, respectively. %50 of hospitals in terms of bed occupancy rate, %77.3 in indicator length of stay for patients, %72.7 in indicator mortality rate, %100 in indicator bed turnover rate and %90.9 in indicator bed turnover interval year 2011 were an optimal status. The relationship between performance indicators and evaluating degree the hospitals significant but Intensity relationship was weak evaluated. Conclusion: Performance indicators average length of stay for patients, mortality rate, bed turnover rate and bed turnover interval were optimal and bed occupancy rate index was moderate. Weak correlation between performance indicators and degree the hospitals showed that the hospital evaluation system should be reviewed. Special the evaluation of hospital emphasis on performance indicators and evaluation conducted by an independent organization have such approaches have become more realistic evaluation of the hospital. Keywords: Performance Assessment; Indicators; Length of Stay; Bed Occupancy; Mortality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Assessment
  • Indicators
  • Length of Stay
  • Bed Occupancy
  • Mortality