نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اورژانس 115 تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ایران چهارمین کشور دنیا بود که سیستم اورژانس پیش‌بیمارستانی در آن راه‌اندازی شد اما کیفیت و کمیت ارایه تنها خدمت‌درمانی رایگان کشور، کمتر مورد توجه سیاستگذاران و مدیران است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین شاخص‌های زمانی مهم اورژانس پیش‌بیمارستانی با میزان مرگ و میر در صحنه مصدومین حوادث ترافیکی شهر تهران انجام شد. روش بررسی: این مطالعه یک بررسی توصیفی- مقطعی بود. جامعه آماری شامل تمام مصدومین حوادث ترافیکی بود که از اول فروردین 1390 تا 1391 خورشیدی در حوزه عملیاتی اورژانس 115 شهر تهران آسیب‌دیده بودند. حجم پرونده‌های مورد مطالعه 75303 مورد بود. داده ها به به وسیله فرم ثبت اطلاعات مأموریتی مرکز اورژانس تهران، ازپرونده‌های الکترونیکی بیماران استخراج و به کمک آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن توسط نرم‌افزارSPSS16  مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 5/56 درصد مصدومین حوادث ترافیکی شهر تهران به بیمارستان منتقل شدند و حدود 5/38 درصد محل حادثه را قبل از رسیدن آمبولانس اورژانس تهران ترک یا با مأموران اورژانس همکاری نکرده بودند و 5/0 درصد مصدومین هم قبل از رسیدن آمبولانس در محل حادثه فوت کرده بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 5/35 سال بود. زمان پاسخگویی اورژانس 115 تهران برای 50 درصد مأموریت‌های حوادث ترافیکی کمتر از 15 دقیقه و زمان ت‌خیر 63 درصد از مأموریت‌ها کمتر از 8 دقیقه بود. نتیجه‌گیری: در این مطالعه بین میزان مرگ و میر در صحنه مصدومین حوادث ترافیکی و برخی از شاخص‌های زمانی مهم در اورژانس پیش‌بیمارستانی رابطه معنی‌داری یافت شد. برنامه‌ریزی دقیق سیستم اورژانس پیش‌بیمارستانی می‌تواند سبب کاهش مرگ و میر در پیش‌بیمارستان و بهبود شاخص‌های آن شود. واژگان کلیدی: مراقبت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی؛ شاخص‌ها؛ میزان مرگ و میر؛ حوادث رانندگی 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Prehospital Time Indices and on-Scene Death Rate in Traffic Accidents in the 22 Regions of Tehran

نویسندگان [English]

  • Kamran hajinabi 1
  • Leila Riahi 2
  • Hossein Gholipour Varki 3

1 Assistant professor Department of health services management, school of management and economics, science and research branch, Islamic azad university (IAU), Tehran, Iran

2 Assistant professor, Department of health services management, school of management and economics, science and research branch, Islamic azad university (IAU), Tehran, Iran

3 MSc, Health Care Management, Tehran Emergency Medical Service System (115), Iran

چکیده [English]

Introduction: although Iran was fortieth country in the world that Prehospital emergency system service established in it, quality and quantity only therapeutic free service have neglected by planners and managers. This study has been done by aim of determining the relation between Prehospital time indices and on-scene mortality rate in traffic accidents in the 22 regions of Tehran. Methods:  this is a correlation study depending on previous studies. The statistical Populations are all traffic accidents peoples from March 2011 till March 2012 who injured in Tehran regions. The number of studied profiles is 68335 cases. Data were mined by an information form from patient's profiles. Data were analyzed by Spearman Correlation Coefficient statistical test by SPSS16 statistical software. Results: 56.5%  traffic  accident  patients' were  carried  to  hospitals, 38.5% were left accident site before ambulance receiving or don’t have coordinated and 0.4% were died in accident site. The medium of age of studied patients was 35.5 years old.  Response interval for 50% of mission's is less than 15 minutes and Delay interval for 63% of missions is less than 8 minutes. Conclusion: there is relation between some of Prehospital time indices and traffic accident patient’s death rate at accident site. Accuracy planning in Prehospital emergency system can promote indices and decrease death rates in this system. Key words: Prehospital Emergency Care; Indicators; Mortality; Accidents, Traffic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prehospital Emergency Care
  • Indicators
  • Mortality
  • Accidents, Traffic