نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد، اقتصاد نظری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد، اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه: دراغلب کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیمارستان به عنوان یک سازمان بسیار هزینه‌بر محسوب می‌شود. لذا، لزوم بررسی دقیق و ارزیابی عملکرد آن‌ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. رویکردهای مختلفی جهت ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها وجود دارد که یکی از مفیدترین آن‌ها، مدل پابن لاسو می‌باشد. دراین مدل و نمودار مربوط به آن، سه شاخص درصد اشغال تخت، نسبت گردش تخت و میانگین مدت بستری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش، تلاش شده است عملکرد و کارآیی بیمارستان‌های تحت پوشش دو دانشگاه علوم پزشکی قم و کاشان با استفاده از این مدل مورد ارزیابی قرار گیرد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی بوده و جامعه‌ی آماری آن کلیه بیمارستان‌های تحت  نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. به منظور ارزیابی عملکرد 11 بیمارستان تحت پوشش دو دانشگاه علوم پزشکی قم و کاشان به عنوان جامعه‌ی آماری پژوهش، مقدار سه شاخص درمانی مذکور طی دوره‌ی زمانی سه ساله (1390- 1388) به تفکیک هر بیمارستان محاسبه و استخراج گردید. سپس، با توجه به ارتباط میان این شاخص‌ها، تعیین موقعیت آن‌ها در نواحی چهارگانه نمودار پابن لاسو و مقایسه آن‌ها با یکدیگر صورت پذیرفت. یافته‌ها: با طراحی نمودارها و بررسی موقعیت بیمارستان‌ها بر روی آن‌ها، مشاهده گردید که در سال 1388، تنها یک بیمارستان از مجموع بیمارستان‌های مورد بررسی دارای کارآیی مطلوب (واقع در ناحیه 3) می‌باشد. در سال‌های 1389 و 1390، دو بیمارستان از مجموع بیمارستان مورد بررسی دارای کارآیی مطلوب می‌باشند و سایر بیمارستان‌ها واقع در سایر نواحی، نیازمند بازنگری در عملکرد و کارآیی و بهبود شاخص‌ها می‌باشند.  نتیجه‌گیری: در این پژوهش، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد بیمارستان‌ها با عنایت به موقعیت آن‌ها در نمودار پابن لاسو و ویژگی‌های ناحیه‌ی واقع شده پرداخته شد. به طور کلی، تعداد اندکی از بیمارستان‌های مورد بررسی در وضعیت مطلوب عملکرد و کارآیی قرار داشتند و اغلب آن‌ها، از وضعیت مطلوب برخوردار نبودند. از این رو، می‌توان با بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریتی و اقتصادی بیمارستان‌های با موقعینت مطلوب در نمودار، عوامل تأثیرگذار بر این موقعیت را شناسایی نمود و با الگوبرداری از این عوامل باعث پیشرفت هر چه سریعتر در شاخص‌های مرتبط در سایر بیمارستان‌ها شد. واژه‌های کلیدی: کارایی؛ ارزیابی عملکرد؛ بیمارستان های آموزشی؛ اشغال تخت؛  مدت اقامت 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The assessing performance of educational therapeutic hospitals dependent to Qom and Kashan Medical Sciences and Health Services Universities and their comparison using by the Pabon Lasso Model

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahbar 1
  • Hadi Hamidi Parsa 2
  • Majid Khosravi 3

1 Lecturer, Health Economic, Department of Public Health, Qom University of Medical sciences, Qom, Iran

2 MSc, Economics, Qom University of Medical Sciences and Health Services, Qom, Iran

3 MSc, Health Economics, Expert of Budget, Qom University of Medical Sciences and Health Services, Qom, Iran

چکیده [English]

Introduction: In most countries, especially developing countries, hospital as an organization is very expensive. Therefore, the need for careful review and evaluation of their performance is indispensable. There are several approaches to assess the performance of hospitals, that one of the most useful is Pabon Lasso Model. In this Model and its corresponding graph three indices (Bed occupancy rate, bed turnover rates and mean hospital stay) are used. In this study, efforts have been to evaluated Performance of Qom and Kashan University of Medical Sciences hospitals by using this model. Method: This is an analytic study and in order to assess to the performance of hospitals, values of the indices-During the three years period (2009-2011) from each hospital separately was calculated. Then According to the relationship between these indicators, And simultaneous guide to Hospital Performance status using Pabon Lasso Model carried. Results: With design of graph and check hospital status on them, was observed in 2009 only one hospital from hospitals that were assessed, was with optimal efficiency (Located in district 3). In the 2010 and 2011, the total number of hospitals that were studied in two hospitals in the district is favorable and other hospitals located in other areas, Need to review the performance and are improving efficiency indicators. Conclusion: Pabon Lasso is a tool that using it in addition, comparison of the important indicators of hospital Also they can be used to evaluate the performance and efficiency. This Model enables hospital management to analyze the position of hospital and can it be a useful guide for the future planning. Keywords: Efficiency; Performance Assessment; Hospitals, Teaching; Bed Occupancy; Length of Stay

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Performance Assessment
  • Hospitals, Teaching
  • Bed Occupancy
  • Length of Stay