نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، پرستاری، دانشگاه آزد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان(، اصفهان، ایران

3 استادیار، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مربی، پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه آزد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان(، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تولید پسماندهای پزشکی در دهه‌های اخیر در نتیجه افزایش رشد جمعیت، افزایش تعداد بیمارستان‌ها، وسیع شدن تسهیلات مراقبت سلامتی و استفاده از مواد قابل دفع نظیر سرنگ‌ها، و سوزن‌ها برای انجام مداخلات پزشکی و پرستاری افزایش چشمگیری یافته است. هدف از این پژوهش شناسایی عملکرد کادر پرستاری شاغل در بیمارستان‌های شهر اصفهان که خود تولیدکنندگان اصلی پسماندهای پزشکی محسوب می‌شوند، بود.   روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی همبستگی کاربردی است که بر روی 320 نفر از کادر پرستاری بخش‌های جراحی بیمارستان‌های شهر اصفهان در سال 1391 خورشیدی انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامه محقق‌ساخته مشتمل بر دو بخش بود بخش اول شامل مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش و بخش دوم شامل سؤالات مدیریت پسماندهای پزشکی بودکه روایی صوری و محتوای آن‌ها توسط ده نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی نیز در مطالعه‌ای به صورت پایلوت مورد بررسی و با آلفای کرونباخ 7 /0 مورد تأئید قرار گرفت.پس از گردآوری داده‌ها، با استفاده ازنرم‌افزارSPSS نسخه 16 و آزمون‌های آماری t مستقل، همبستگی پیرسون، one-wayANOVA تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: در بخش عملکرد کادر پرستاری براساس نمره وضعیت تفکیک و جمع‌آوری بر حسب بخش، جنسیت و با توجه به آزمون t مستقل نشان‌دهنده عدم رابطه معنی‌دار بود (1/0p=). میانگین و انحراف معیار در بخش‌های مربوط به وضعیت تفکیک و جمع‌آوری از مجموع 100 نمره، در بخش تفکیک دارای میانگین 04/74 انحراف معیار 39/20 و در جمع‌آوری با میانگین 40/80 و انحراف معیار 73/13بود. ضرایب همبستگی نشان‌دهنده عدم رابطه معنی‌دار بین سن و سابقه کار و تحصیلات با نمره تفکیک و جمع‌آوری، اما بین ساعات آموزش با نمره تفکیک رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود داشت، دربخش نظارت سرپرستاران بر مراحل مدیریت پسماند میانگین نمره (از100 نمره) در قسمت‌های تفکیک (4/74)، بسته‌بندی(2/73)، جمع‌آوری (8/78) و حمل و نقل (95) بود که نشان‌دهنده بالاتر از حد متوسط در تمام مراحل  است. نتیجه‌گیری: عملکرد کادر پرستاری در نمره وضعیت تفکیک و جمع‌آوری و آزمون مربوطه براساس بخش مردان و زنان بین آن‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. براساس یافته‌های پژوهش، در مورد آموزش‌های کادر پرستاری در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی نیازمند توجه ویژه‌ای با تدوین برنامه‌های آموزشی سالیانه و ایجاد چارچوب‌هایی جهت این آموزش‌ها که می‌تواند به صورت کارگروهی، چهره به چهره، فیلم، اطلاعیه، بروشور، پمفلت و ایجاد گروه‌های آموزشی در بیمارستان‌ها باشد.  واژه‌های کلیدی: پرستار بهداشت جامعه؛ بخش جراحی بیمارستان؛ پسماندهای پزشکی؛ مدیریت دفع زباله؛ ایران 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Medical waste management ‌by the Nurse 's staff

نویسندگان [English]

  • Azam Moladoost 1
  • Heidar Ali Abedi 2
  • Marzieh Adel mehraban 3
  • Minoo Motaghi 4

1 MSc, Nursing, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate professor, Nursing, Faculty of nursing and midwifery, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran

3 Assistant professor, Nursing, Department of community health and management nursing and midwifery, Isfahan University of medical sciences, Isfahan, Iran

4 Lecturer, Health community, School of nursing and midwifery, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The medical waste productions increases in the recent decades because of hospitals development, health care equipment's promotion ,and applying syringe. These residues' unsuitable waste disposal is the important threat for the environment health. Nurses' Performance in hospitals, which is important in medical waste disposal, is an issue that needs to be investigated. Methods: This is a descriptive- applied across correlation study was performed on 320 cases of surgical nursing staff in hospitals in Isfahan in 2012. The data were collected by  researcher-made questionnaire. questionnaire which included two parts; the first part contains demographic characters of the cases and the second part contains some questions about waste disposal. Questionnaire’s content and face validity were confirmed by 10 academic members, and reliability were examined in pilot study (chronbach alpha= 0/7). Data were analyzed in  SPSS software (16) by using independent t-test, Pearson correlation, one-way ANOVA analysis. Results: The research data showed no significant relation in the different nurses' operation in separating hospital waste (T test p=0.1). Also, there was no significant difference among separating condition in different shifts (ANNOVA p=0/85). In separating hospital waste, the average was  74.04, and variance was 20.39 and in collecting the average was 80.04 and variance was 13.73. The coefficient is showing no significant relation between the age and job records, but the relation between education hours and separation degree was significant. In the controlling part of the supervisors' management on evacuating residues, the scores are 74.4 for separation part, packing (73.2), collecting (78.8), transporting (95) which are showing the upper than average level in all parts. Conclusion: Performance status score of nurses in the separation and collection of relevant test under section there was no significant difference between men and women. Also the separation of state and collect the relevant test between male and female nurses working in different shifts, age and years of work and study, there was no significant association. However, the separation and collection of the hours of training, there was a significant relationship between staff nurses Scores on the regulatory status of Supervisors resolution, packing, collection, transportation represents the average is higher than average (50%) and the shipping was 95. Based on the findings and results of studies on the training of nurses in the management of medical wastes require special training program annually And create a framework that can be used for this training as teamwork, face-to-face, video, announcements, brochures, pamphlets and training groups is in the hospital. Keywords: Nurses; Community Health; Surgery Department, Hospital; Medical Waste; Waste Management; Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurses
  • Community Health
  • Surgery Department, Hospital
  • Medical Waste
  • Waste Management
  • Iran