نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ایران

3 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

مقدمه: مجموعه منابع کتابخانه باید براساس روش های متعارف و استانداردهای جهانی، فهرست نویسی و سازماندهی شود تا به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان کتابخانه به شکل مطلوب پاسخ داده شده، و دستیابی سریع به منابع کتابخانه ای میسر شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای افزایش اثر بخشی دروس سازماندهی مواد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان انجام شد. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و نوع مطالعه کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش، 154 نفر از دانشجویان نیم سال دوم تا هفتم کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1390- 1391 خورشیدی است که 87 نفر به عنوان نمونه آماری متناسب با حجم انتخاب شدند. جهت نمونه گیری از روش طبقه ای تصادفی استفاده شد. برای نیل به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تعیین روایی ابزار، پرسشنامه مذکور بین 4 نفر از متخصصین این حوزه توزیع و روایی آن بررسی گردید. برای تعیین پایایایی پرسشنامه ازCrunch's alpha  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و در سطح آمار توصیفی از فراوانی،  درصد، میانگین، و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون های t تک نمونه ای (جهت بررسی معنادار بودن تفاوت بین میانگین نمونه ها) و t2 هتلینگ (جهت بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین متغیرها) استفاده شد. یافته ها: بر اساس t مشاهده شده (001/Sig= )، میزان کلیه مولفه ها بیش تر از سطح متوسط بود. ضمنا نتایج حاصله از t2 هتلینگ نشان داد که میزان تاثیر مولفه بهبود مهارت های حرفه ای و توانایی های تخصصی استادان (15/4) بیشتر از سایر مولفه ها و میزان تاثیر مولفه فراهم آوری امکانات و تسهیلات (79/3) کمتر از سایر مولفه ها بوده است. نتیجه گیری: دروس سازماندهی مواد صرف تدریس در محیط های آموزشی، نمی توانند آنگونه که باید تاثیرگذار باشند. برای تاثیرگذاری مطلوب این دروس، لازم است عوامل گوناگون مانند بهبود مهارت های حرفه ای و توانایی های تخصصی استادان، محتوای دروس سازماندهی مواد با توجه به نیازها و علایق دانشجویان، و فراهم آوری امکانات و تسهیلات را در نظر گرفت.    واژه های کلیدی: برنامه ریزی آموزشی؛ علم اطلاعات؛ کتابداری و اطلاع رسانی؛ دانشگاه ها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Approaches of increasing the effectiveness of organization of materials courses in view of the BA students of University of Isfahan and Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani 1
  • Roya Khodadoostan 2
  • Rasul Saadat 3

1 Professor, Knowledge and Information Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 MSc., Knowledge and Information Science, , University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 MSc., Knowledge and Information Science, Academy of Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran

چکیده [English]

Introduction: The materials of library must be organized based on international standards, so that the users' information needs are met favorably and accessibility to the library materials is facilitated. This research aimed recognizing the approaches of increasing the effectiveness of the organization of materials courses in view of the University of Isfahan and Isfahan University of Medical Sciences' students in BA. Method: A descriptive survey method was used. The population included 154 BA. Students in the second to seventh term of 2011-2012 in University of Isfahan and Isfahan University of Medical Sciences. Out of these, 87 students were sampled. It was used a researcher-made questionnaire for gathering information. The questionnaire was scrutinized by 4 experts for the validity and the Crunch's alpha was calculated %96 for the reliability. In order to analyzing the data SPSS was deployed for calculating percentage, average, standard deviation, One-sample t-Test, and HotellingsT2. Results: The p-value of t-test (Sig= /001) showed that the amount of all factors was higher than the average. On the other hand, HotellingsT2 showed that effectiveness of improvement of professional skills and faculties' abilities (4/15) is more than the other factors and effectiveness of preparing the facilities (3/79) is less than the other factors. Conclusion: Teaching the organization of materials courses is not enough, but it must be paid attention to various factors too, such as improvement of professional skills and faculties' abilities, the contents of the organization of materials courses regarding to students' needs and interests, and preparing the facilities. Keywords: Educational Planning; Information Science; Library and Information Science; Universities.