نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رحمانی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشکده پیراپزشکی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اورژانس بیمارستانی به عنوان یکی از شلوغ ترین بخشهای مراکز درمانی از گلوگاههایی است که بیشترین مراجعه مردم در روزها و ساعت‌های غیرمتعارف را شامل می شود. از این رو ساماندهی اورژانس ها از اولویتهای اصلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. برای مدیریت موثر بخشهای اورژانس در سطوح مختلف، وجود ابزاری برای نظارت و سنجش عملکرد ضروری است. از طرفی برای رهبری و مدیریت این واحد مهم علاوه بر فضای فیزیکی و تجهیزات مدرن و کامل، توجه به ارزش‌های والای نیروی انسانی، مهارت و قدرت مدیریتی افراد جهت تلاش برای رسیدن به رسالت و اهداف سازمان ضروری به نظر می‌رسد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی می‌باشد. ابزار جمع آوری داده ها چک لیستی شامل مشخصات دموگرافیک مدیران اورژانش 12 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین وضعیت ساختار، فرآیند و عملکرد آن بیمارستان‌ها می باشد. چک لیست مذکور از طریق مشاهده، مصاحبه و استفاده از دفاتر و اسناد موجود تکمیل و داه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: بین جنسیت  مدیران و سابقه کاری آن‌ها در اورژانس با شاخص هایی چون مدیریت، نیروی انسانی، فضا، تسهیلات وتجهیزات، فرآیند آموزشی، دستورالعمل ها و فعالیتهای بخش اورژانس، رابطه معنا دار وجود ندارد.  تنها بین سابقه کار در بیمارستان و شاخص نیروی انسانی رابطه معنی‌دار وجود دارد (05/0 P <). یعنی افراد با سابقه خدمت کمتر، تمایل بیشتری برای حضور در بخش اورژانس، همکاری با سایر متخصصین و آشنایی بیشتر با اصول CPR و پرستاری دارند. بحث: با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان گفت که مدیران زن و مرد در اداره  اورژانس مانند هم عمل می کنند از طرفی سابقه کاری آنان هم تفاوت چندانی در نحوه مدیریت آنان ندارد. کلمات کلیدی:  مدیریت اورژانس، سابقه کاری، بیمارستان آموزشی

عنوان مقاله [English]

The relation of demographic and professional characteristics of emergency ward managers and structure, process and practice in teaching hospitals associated with Tehran University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Hojjat Rahmani 1
  • Seyyed Ali Ghoreishi 2

1 PhD of Health Care Management, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 . MSc of Health Care Management, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the main preferences of Ministry of Health and Treatment is organizing emergency department as one of the busiest wards in hospitals. To gain goals, hospital management is of most importance. This study aimed to assess the relation of demographic and professional characteristics of emergency ward managers and structure, process and practice in these wards. Methods: In this cross-sectional study, data were gathered by a checklist and a researcher-made questionnaire. The validity and reliability of questionnaire were proved. The demographic and professional characteristic of emergency ward managers and structure, process and practice in these wards of 12 teaching hospitals associated with Tehran University of Medical Sciences, Iran were assessed. The checklists and questionnaires were completed by observation, interview and use of dossiers and instruments. Finally, the data were analyzed using SPSS soft ware. Results: There was not any significant relation between the managers' sex and work experience in emergency ward with management, human resources, space, equipment and materiel, teaching process, and recipes and practice aspects in these wards. Only, the relation between work experience and human resources was significant (P = 0.040). Conclusion: According to our study, male and female managers are similar in direction of emergency ward. Job history is no different in management manner, too. Only, the managers with less job history have tendency for presence in emergency ward, cooperation with other specialists, and nursing training. Keywords: Management; Emergency Service, Hospital; Hospitals, Teaching.