نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:سیستم های کنونی مدیریت اطلاعات و ارتباطات در زمان بحران در درجه اول برای شناسایی سوابق و ردیابی افراد آسیب دیده بر ارتباطات رادیویی و کاغذی تکیه می کنند. این سیستم های سنتی در زمان بروز بحران محدودیت های قابل توجهی دارند. از میان مهمترین این محدودیت ها می توان به این نکته اشاره کرد که سیستم های مبتنی بر کاغذ یک مخزن اطلاعاتی ایستا و ثابت در یک محل را ایجاد می کنند که اجازه به اشتراک گذاری اطلاعات را در میان ارایه دهندگان خدمت، مدیران و تصمیم گیران را نمی دهند. در نتیجه در زمان بحران، عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مورد نیاز، منجر به ارایه خدمات ضعیف و با کیفیت پایین و نامناسب می گردد.فنآوری های اطلاعاتی نوین از پتانسیل بالایی برای غلبه بر محدودیت های فیزیکی سیستم های اطلاعاتی ایستا و محدود به یک مکان، برخوردار هستند(3-1). سیستم های اطلاعاتی بی سیم بسیاری( از قبیل: شبکه های ارتباطی بی سیم، سیستم های الکترونیکی ردیابی محل و موقعیت بیمار، وسایل الکترونیک مراقبت از بیمار با قابلیت انطباق با پرونده الکترونیک سلامت، سیستم های پشتیبان ارتباطات پزشکی و سیستم های تبادل اطلاعات با مراکز درمانی) برای استفاده در پزشکی توسعه پیدا کرده اند که می توانند کانال های ارتباطی و اطلاع رسانی را تقویت کنند و کیفیت مراقبت های پزشکی را در زمان بحران افزایش دهند.   در این رابطه نتایج پژوهشی با عنوان «سیستم های اطلاعاتی اینترنتی بی سیم در واکنش به بلایای پزشکی» (Wireless Internet Information System for Medical Response to Disasters: WIISARD) توسط موسسه ملی سلامت امریکا در زمینه بررسی نقش فناوری های پیشرفته در فاجعه های پزشکی نشان داد که فناوری اطلاعات می تواند توسعه پیدا کند و به سرعت توسط ارایه دهندگان خدمت در کوتاه مدت مورد پذیرش واقع شود. علاوه بر این، چنین فن آوری هایی، شناسایی بیمار، تعیین موقعیت بیمار و مستند سازی را بدون ایجاد تاخیر یا وقفه (که در نتیجه تکیه بر ارتباطات رادیویی است)  بهبود می بخشند. همچنین این سیستم ها قادر هستند اطلاعات را در زمان واقعی هم بین ارایه دهندگان خدمت و هم بین بخش های اورژانس بیمارستان توزیع نمایند(4).همچنین Buono و همکارانش از دانشگاه کالیفرنیا در سال 2007 میلادی در مطالعه خود با عنوان« مقایسه اثر بخشی دستگاه های ردیابی الکترونیکی بی سیم در مقابل سیستم های کاغذی سنتی برای ردیابی قربانیان یک فاجعه در مقیاس بزرگ» اشاره کردند که برای 40 نفر از قربانیان حادثه در محلی که از سیستم های اطلاعاتی اینترنتی بی سیم برای مقابله با فاجعه پزشکی استفاده می شد، وضعیت گزارش دهی در مورد موقعیت بیماران به طور معناداری (82 درصد) در مقایسه با سیستم ردیابی سنتی مبنتی بر کاغذ (32 درصد) بهتر بود (5).     در نهایت Grasso در مطالعه خود در سال 2006 میلادی با عنوان «کاربرد کامپیوتر دستی برای مدیریت بحران پزشکی» اظهار داشت که در صورت بروز بلایای پزشکی، سیستم های کامپیوتری سیار می توانند ارتباط کارکنان پزشکی را با سایر گروه های درمان توسعه دهند. این سیستم می تواند اطلاعات مربوط به وضعیت بالینی بیمار و اطلاعات مربوط به تهدید  افراد برای اینکه در معرض عوامل بیولوژیکی، شیمیایی، و یا سایر عوامل خطرناک قرار گرفته اند را مدیریت کند. همچنین این  سیستم اجازه می دهد تا کارکنان بتوانند از هر محلی با مرکز فرماندهی تیم مراقبت، ارتباط برقرار کنند و داده های بالینی و پیام ها را ارسال کنند(6).                                                           نتیجه گیری:توصیه می شود گروه های مدیریت بحران توانمندی های خود را (به ویژه در زمینه تأمین پشتیبانی مخابراتی) هنگام وقوع سوانح تقویت کنند. همچنین باید سیستم ها و تجهیزات ارتباطی سیار و بی سیم امن را در مجموعه های کانال های ارتباطی، برای برقراری ارتباطات مداوم در نظر بگیرند تا بتوانند از این سیستم ها که از انعطاف پذیری و پویایی بالاتری نسبت به سیستم های سنتی برخوردار است بهره مند شوند و به این ترتیب امکان تبادل اطلاعات را به صورت مطلوب بین گروه مدیریت بحران و کلیه افراد دخیل در بحران، را فراهم آورند.  References Chan T, Griswold W, Buono C, Kirsh D, Lyon J, Killeen J. et al. Impact of Wireless Electronic Medical Record System on the Quality of Patient Documentation by Emergency Field Responders during a Disaster Mass Casualty Exercise. Pre-hospital and Disaster Medicine 2011; 26: 268- 75.Ajami S, Lamoochi P. Applying Telemedicine during Disasters. J Inform Tech Soft Engg 2013;(S7):e005. Ajami S. The Role of Earthquake Information Management System to Reduce Destruction in Disasters with Earthquake Approach. In Dr. John Tiefenbacher, Editor, Approaches to Disaster Management - Examining the Implications of Hazards, Emergencies and Disasters. Croatia: INTECH; 2013. pp.131-44. Available from:  http://www.intechopen.com/books/approaches-to-disaster-management-examining-the-implications-of-hazards-emergencies-and-disasters. doi.org/10.5772/53612.Gao T, White D. A next generation electronic triage to aid mass casualty emergency medical response. Conf Proc IEEE Eng Med BiolSoc 2006; Suppl: 6501-4.Buono CJ, Chan TC, Killeen J, Huang R, Brown S, Liu F, etal. Comparison of the effectiveness of wireless electronic tracking devices versus traditional paper systems to track victims in a large scale disaster. AMIA Annu Symp Proc 2007:886.Grasso AM. Handheld Computer Application for Medical Disaster Management. AMIA AnnuSymp Proc 2006:932.

عنوان مقاله [English]

Necessity of Usage Mobile and Wireless Communication Systems in Hospital Disasters

نویسندگان [English]

  • Sima Ajami 1
  • Majid Sarbaz 2

1 Associate Professor, Health Information Technology Department, Health Management & Economics Research Center, Faculty of Medical Management & Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Health Information Technology Department, Health Management & Economics Research Center, Faculty of Medical Management & Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Current communication and information management systems first rely on paper and radio communications for identifying histories and tracking damaged people in times of crisis. These traditional systems have significant limitations in times of crisis. One of the most important of these limitations is that paper based systems make a static and fixed in place information repository which doesn’t allow information sharing among decision makers, managers and providers. Therefore, in times of crisis, lack of appropriate access to needed information causes providing inappropriate, weak and low quality services. Modern information technologies have high potential to overcome physical limitations of static and fixed in place information systems (1-3). Many wireless information systems (such as: wireless communication networks, patient’s location and position tracking electronic systems, patient care electronic devices with the ability to adapt with electronic health record, medical communications backup systems, and systems to exchange information with treatment centers) have been developed for using in medicine which can promote information and communication channels and increase medical care quality in times of crisis. In this regard, the research results entitled “Wireless Internet Information System for Medical Response to Disasters: WIISARD” by national health institution of America regarding studying the role of advanced technologies in medical disasters showed that information technology can be developed and quickly accepted by providers in short time. Additionally, such technologies improve identifying patient, their location and documentation without delay or interruption (that is based on radio communications). They also can distribute information in real time among providers and among hospital emergency units too (4). Besides, Buono et al. from California University in 2007 in their study entitled “Comparison of the effectiveness of wireless electronic tracking devices versus traditional paper systems to track victims in a large scale disaster” mentioned that in places where wireless internet information systems were used for opposing wit medical disasters, for 40 victims reporting on patients’ location was significantly (82%) better than paper based traditional tracking system (32%) (5). Finally, Grasso in their study in 2006 entitled “Handheld Computer Application for Medical Disaster Management” said that in case of medical disasters, mobile computerized systems can develop medical staff communication with other treatment groups. This system can manage information related to patient’s clinical status and information related to threatening people who have been exposed to biological, chemical, or other dangerous factors. This system also allows staff to have communication with headquarter of care team from everywhere and send clinical data and messages (6).   Conclusion: It is recommended that crisis management groups improve their abilities (especially about providing communication support) when events happen. They also should consider secure wireless and mobile communication systems and equipment in communication channels for making continuous communications so that they can use these systems which have higher dynamism and flexibility than traditional systems and thus provide possibility of exchanging information ideally among crisis management group and all those involved in crisis.References Chan T, Griswold W, Buono C, Kirsh D, Lyon J, Killeen J. et al. Impact of Wireless Electronic Medical Record System on the Quality of Patient Documentation by Emergency Field Responders during a Disaster Mass Casualty Exercise. Pre-hospital and Disaster Medicine 2011; 26: 268- 75.Ajami S, Lamoochi P. Applying Telemedicine during Disasters. J Inform Tech Soft Engg 2013;(S7):e005. Ajami S. The Role of Earthquake Information Management System to Reduce Destruction in Disasters with Earthquake Approach. In Dr. John Tiefenbacher, Editor, Approaches to Disaster Management - Examining the Implications of Hazards, Emergencies and Disasters. Croatia: INTECH; 2013. pp.131-44. Available from:  http://www.intechopen.com/books/approaches-to-disaster-management-examining-the-implications-of-hazards-emergencies-and-disasters. doi.org/10.5772/53612.Gao T, White D. A next generation electronic triage to aid mass casualty emergency medical response. Conf Proc IEEE Eng Med BiolSoc 2006; Suppl: 6501-4.Buono CJ, Chan TC, Killeen J, Huang R, Brown S, Liu F, etal. Comparison of the effectiveness of wireless electronic tracking devices versus traditional paper systems to track victims in a large scale disaster. AMIA Annu Symp Proc 2007:886.Grasso AM. Handheld Computer Application for Medical Disaster Management. AMIA AnnuSymp Proc 2006:932.