نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، آمار حیاتی، گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کتابخانه‌های بیمارستانی سهم مؤثری در اشاعه اطلاعات پزشکی به عهده دارند. لذا ارزیابی کیفیت خدمات این کتابخانه‌ها به خاطر نقشی که در پیشبرد خدمات بهداشتی درمانی ایفا می‌کنند ضروری به نظر می‌رسد. هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان  براساس مدل تحلیل شکاف (لایب کوال) بود. روش بررسی: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و نوع مطالعه کاربردی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد   libQual بود. جامعه‌ی پژوهش، کلیه استفاده‌کنندگان از کتابخانه‌های  بیمارستانی  وابسته به تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1390 خورشیدی بودند و حجم نمونه  بر اساس جدول مورگان302 نفر به دست آمد. روش نمونه‌گیری تصادفی  ساده بود. روایی ابزار توسط متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی تأیید شد و پایایی ابزار با استفاده از  alpha Cronbach's مقدار 80 به دست آمد.مقدار80  به دست آمد. روش گردآوری اطلاعات مراجعه حضوری به بیمارستان‌های مذکور بود. تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی  و تحلیلی (T زوجی، T مستقل، Mann- Whitney، Chi-square) و به وسیله نرم افزار SPPSS و Excel  انجام گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در بعد تأثیر خدمات کتابخانه‌ها توزیع میانگین حداقل سطح خدمات مورد انتظار، سطح فعلی خدمات و حداکثر سطح خدمات مورد انتظار با یکدیگر تفاوت معناداری داشت و شکاف کفایت دربیمارستان غرضی (2/.) و بیمارستان الزهرا (1/0) مثبت بود؛ در حالی که در مؤلفه کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان محل توزیع میانگین حداقل سطح خدمات مورد انتظار با یکدیگر تفاوت معناداری نداشت اما توزیع میانگین سطح فعلی خدمات و حداکثر سطح خدمات مورد انتظار در بیمارستان های مذکور با یکدیگر تفاوت معناداری داشت. در همه بیمارستان ها شکاف کفایت و شکاف برتری منفی است. در مجموع در بیمارستان شریعتی نسبت به سایر بیمارستان‌ها شکاف بیشتر بود. نتیجه‌گیری: در کتابخانه‌های بیمارستانی باید به جنبه کنترل اطلاعات از جمله دسترس پذیر کردن آسان اطلاعات  برای استفاده توجه ویژه‌ای شود و شرایط دسترس پذیری به منابع، به ویژه منابع الکترونیکی را، حتی بر بالین بیمار برای کارکنان  تشخیصی و درمانی امکان‌پذیر نمایند.  واژه‌های کلیدی: ارزیابی؛  خدمات کتابخانه ای؛ کتابخانه های بیمارستانی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality Assessment of Services Provided by Hospital Libraries of Isfahan Using Gap Analysis Model (Libqual

نویسندگان [English]

  • Fariba Rakhsh 1
  • Hasan Ashraf-rizi 2
  • Akbar Hasanzadeh 3
  • Fatemeh Kamali 4
  • Zahra Gholizadeh 5

1 MSc,Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecturer, Statistics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 BSc Student, Student Research Committee, Medical Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5 MSc, Medical Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital libraries have vital role in dissemination of information so that Quality Assessment of services is essential for developing health services. The purpose of the present research was to evaluate the quality of services provided by Hospital libraries of Isfahan using the LibQUAL model. Methods: In a an analytical survey research, 302 users of  libraries  that belong to Library service quality  of Isfahan medical university and  Social security organization Hospitals of Isfahan participated .Data was collected by using the LibQUAL questionnaire which validity and reliability of it credited in several researches cronbakh’s alpha was 80. Independent t-tests and paired t-test were conducted to analyze the data in SPSS and Excel. Results: In “service effect” dimension there were significant differences in average of minor and major level of expected services with current level of services. In gharazi hospital (0.2) and alzahara hospital (0.1) results showed positive adequacy gap while in “Information control “and “library as place” dimension there weren’t significant differences in average range .in whole hospitals  superiority gap was negative  and shariati hospital had highest gap .  Conclusion: The findings show all highly important aspects of the “Service affect” dimension in Hospital libraries so that all attempts to be done for enhancing availability of sources particularly electronic resources for who are working in diagnosis and treatment departments.  Keywords: Evaluation; Library Services; Libraries, Hospital.