نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی ، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران

2 دانشجوی دکتری، سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز. ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران

چکیده

مقدمه: جامعه پذیری اثربخش می تواند نقش موثری در ایجاد تناسب فرد-شغل، تناسب فرد-گروه، تناسب فرد-سازمان،رضایتمندی شغلی، تعهد سازمانی، تمایل به ماندگاری و بهبود عملکرد  و بالتبع بر افزایش کارایی و  بهره وری کارکنان در سازمان داشته باشد. در این مقاله به تعیین رابطه ی بین جامعه پذیری سازمانی و بهره وری کارکنان و بررسی ابعاد هر یک در بین کارکنان پرستاری و پشتیبانی بیمارستان های منتخب استان اصفهان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی / همبستگی است. جامعه مورد مطالعه کارکنان(پرستاران و پشتیبانی) بیمارستان دولتی آموزشی کاشانی، دولتی غیر آموزشی عیسی بن مریم، خیریه حجتیه و خصوصی سعدی در استان اصفهان بوده است. برای تعیین میزان جامعه پذیری از پرسشنامه Biligard و برای سنجش بهره وری کارکنان از پرسشنامه بهره وری بر اساس مدل Gold Esmit استفاده شده که روایی و پایایی آن توسط صاحب نظران مورد تائید  قرار گرفته است .جامعه پذیری در  چهارحیطه آموزش،تفاهم، حمایت همکاران و چشم انداز و بهره وری در 7 حیطه  توانایی، وضوح یا شناخت ،کمک ، انگیزش، ارزیابی، اعتبار؛محیط بررسی شده اند. داده ها در نرم افزار Spss وارد گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، از روش های آمار توصیفی- تحلیلی و تحلیل همبستگی استفاده شد .همچنین برای توصیف متغیرهای جمعیت شناختی جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد و میانگین و انحراف معیار رسم گردید. در بخش تحلیلی ، ازروش های آزمون همبستگیPearson و آزمون   ANOVAs ،T Test وجهت اطمینان بیشتر تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: . بین تمام حیطه های جامعه پذیری ( آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم انداز آینده سازمان) و حیطه های بهره وری(توانایی، وضوح، کمک، انگیزش، ارزیابی، اعتبار و محیط ) ارتباط معناداری(p value< 0.05  ) وجود داشته و همبستگی بین آنها مثبت و در نتیجه مستقیم بوده است. یعنی با افزایش هر یک از حیطه های جامعه پذیری بهره وری نیز افزایش یافته است. ویژگی های فردی اعم از سن، جنس، پست سازمانی، سابقه استخدام و نوع استخدام به استثنای بیمارستان سعدی؛ بر جامعه پذیری و بهره وری کارکنان تاثیر معناداری نداشتند. نتیجه گیری: جامعه پذیری مناسب کارکنان، دلبستگی و تعهد فرد نسبت به شغل و سازمان و در نهایت بهره وری و کارایی سازمان را افزایش می دهد. از سوی دیگر ، جامعه پذیری نامناسب کارکنان، به جابه جایی های زیاد فرد در سطح سازمان و یا خروج فرد از سازمان به صورت استعفا یا اخراج منجر می گردد، بنابراین بهترا ست سازمان برای جامعه پذیری فرد تازه وارد،برنامه ریزی مناسبی داشته باشند تا از بهروه وری بالای کارکنانشان بهره برند و از مهم ترین سرمایه سازمانی که همان نیروی انسانی است کارآمدانه استفاده کنند. واژه‌های کلیدی: جامعه پذیری؛ بهره وری؛ بیمارستان ها؛ کارکنان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of relation between compasses of socialization and productivity of employees in selected hospitals based on Biligard and Gold smite models

نویسندگان [English]

  • Saeed Karimi 1
  • Leila Mohammadinia 2
  • Maryam Mofid 3

1 Associate Professor, Health Services Management, Health Management and Economic Research Center, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 phd Student, Health in disasters and emergencies; Shiraz University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc, Health Services Management, Isfahan University of Medical Sciences, phd Student, Health in disasters and emergencies; Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Effective socialization can influence the proportion of a person – job, fit the person - group fitness person - organization, job satisfaction, organizational commitment, and consequently tend to increase survival and improve the efficiency and productivity of employees in organizations. So this article is about the evaluation of relation between those variables in two groups of employees in selected hospitals in Isfahan.  Method: This study is descriptive –correlation. The social is employees (nurses and official) of governmental educational Kashany, governmental uneducational Isabn Maryam  , charitable Hojatie and private  Sady hospitals  in Isfahan province. for determination of socialization the Biligard questioner and for productivity of employees the productivity questioner based on Gold Esmit model are used that the justifiability and stability of them are confirmed by professionals . Socialization in four areas: education, understanding, supportive colleagues and prospects and productivity capabilities in the 7 range, clarity or understanding, support, motivation, evaluation, validation; environment have been investigated.  Results: There is a direct and significant correlation between the entire areas of socialization (learning, understanding, support staff and future prospects of the organization) and a range of productivity (ability, clarity, support, motivation, evaluation, validation and environment) (p value <0.05). Increasing the efficiency of each of the areas of socialization is also increased productivity aspects. Personal characteristics such as age, sex, post, the history and the kind of employment, in spite of Sady hospital, haven’t any effect on socialization and productivity. Conclusion: Proper socialization increase employee involvement and commitment to the job and the organization, and ultimately the productivity and efficiency of the organization. Furthermore the management can use the benefit of employees and the productivity of the workforce as the most important asset in an organization's. Key words: Socialization; Productivity: Hospitals; Employees.