نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، اقتصاد و مدیریت ، گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه خون و سرطان اطفال، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، مدیریت برنامه ریزی آموزشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناسی ارشد، مدیریت مالی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هزینه‌یابی و تحلیل هزینه‌ها در بخش سلامت از جنبه اقتصاد خرد برای مدیریت نظام خدمات بهداشتی درمانی حائز اهمیت است. درمان و کنترل سرطان‌ها از خدمات بسیار پرهزینه‌ی بهداشتی درمانی به حساب می‌آیند. شایع‌ترین سرطان در کودکان سرطان لوسمی بوده و شایع‌ترین شکل لوسمی در کودکان زیر 15 سال لوسمی حاد لنفوسیت(acute lymphocytic leukemia) یا به اختصار  ALLمی‌باشد. هدف این مطالعه تعیین هزینه‌های مستقیم درمانی سرطان ALL در اطفال 15- 1 سال در استان اصفهان بوده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی بوده است. جامعه آماری آن همه کودکان 15-1  ساله ای بودند که با تشخیص سرطان خون لنفوسیتی حاد از ابتدای سال 1386 تا انتهای 1391شمسی به بیمارستان حضرت سیدالشهدای اصفهان مراجعه کرده بودند. این افراد براساس داده های واحد انفورماتیک بیمارستان 252 نفر بودند. طبق معیارهای شمـول و عدم شمــول داده‌های ناقص حذف گردیده است و در نهایت داده‌های106 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. 35 پرونده بیمار نیز که مرحله درمان تکمیلی ( نگدارنده ) را در این مرکز بطور کامل دریافت نموده بودند وارد مطالعه شدند. هزینه‌های مراحل درمانی در 2 مرحله درمان اصلی و درمان تکمیلی تفکیک و محاسبه گردید. هزینه‌های درمان بیماران به هزینه‌های تشخیصی، دارویی (سرپــایی) و بستری تقسیم شدند. برای به روز رسانی هزینه‌های درمانی در طول مدت مطالعه، هزینه‌ها با در نظر گرفتن شاخص تورم به روز شدند. توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار این هزینه‌ها بوسیله نرم افزار SPSS  نسخه 20 و Excel تحلیل گردید. یافته‌ها: 7/55 درصد بیماران پسران بودند. میانه مراجعه بستری بیماران 12 مرتبه بود. جمع هزینه‌های دارویی ( سرپایی )شامل هزینه‌های دارو و تزریق بوده که در مراحل اصلی درمان در سال 91 معادل 13108200 ریال  و در مرحله درمان تکمیلی معادل 4272240 ریال بود. پس از سازگار کردن هزینه‌ها برای سال 1391 شمسی، میانه کل هزینه‌های مستقیم درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله،  شامل هزینه‌های تشخیصی، بستری و دارویی (سرپایی)، در مراحل درمان اصلی معادل 136040789 ریال و در مرحله درمان تکمیلی معادل 78835624 ریال است. مجموع کل هزینه درمان در این سرطان با تعرفه‌های دولتی برابر 214876413ریال محاسبه گردید. ولی با عنایت به اینکه این تعرفه‌ها بسیار پایین‌تر از هزینه‌های واقعی است، تعرفه‌های خدمات مورد استفاده در بخش خصوصی و با ثابت در نظر گرفتن هزینه‌های دارویی که در بخش خصوصی و دولتی یکسان است، هزینه مستقیم پزشکی درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد برای هر بیمار610000000 ریال ( شصت و یک میلیون تومان ) در سال 1391 شمسی برآورد شد. نتیجه گیری: هزینه درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله در بخش دولتی در سال 1391 شمسی با در نظر گرفتن تعرفه‌های دولتی برابر 214876413 ریال به دست آمد. اما با عنایت به اینکه این هزینه‌ها کمتر از مقدار واقعی است، هزینه‌های واقعی درمان این بیماری در سال 1391 شمسی برای هر بیمار ALL تقریبا 610000000ریال محاسبه شد. هزینه‌های دارویی در درمان بیماری  ALLبیشترین درصد هزینه‌های مستقیم پزشکی را به خود اختصاص داده و از عوامل مهم هزینه‌ای در درمان این بیماران می‌باشد. واژه های کلیدی: هزینه؛ لوسمی لنفوسیتی حاد؛ ایران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The direct medical costs of acute lymphocytic leukemia (ALL) in children in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Majid Davari 1
  • Alireza Moafi 2
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 3
  • Elham Khayyam Haghighi 4

1 Assistant professor, pharmaceutical administration, Department of Pharmacoeconomics and pharmaceutical administration, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Paediatric Haematology and Oncology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Professor, Educational Planning , Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 MSc. Department of Public Administration, Islamic Azad University, Esfahan (Isfahan), Esfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Costing and cost analysis in health care section is very important in health care management from microeconomic point of view. Various studies have shown that the most common cancer among children is leukemia. Likewise the most prevalent form of leukemia in children under 15 years old is acute lymphocytic leukemia (ALL). The aim of this study was to determine the direct medical costs of ALL among children between 1-15 years old in Isfahan - Iran. Methods: This study is a cross-sectional and descriptive study. The samples were all registered patients in Seyed Alshohada Hospital from 20th March 2007 to 21st march 2012 who were suffering from ALL. Their medical records were reviewed and all required data including the type and cost of services were extracted. Health care services were categorized into diagnostic, inpatient and outpatient services. The cost of each category was calculated and standardized based on inflation rate in order to avoid cost miscalculation. Version 18th of the SPSS software was used for statistical analysis. Results: The profile of 252 subjects were reviewed; but considering the inclusion and exclusion criteria, only 106 subjects were included in our study; in which 106 patients received the main course of the treatment and 35 of them obtained the complementary course of the treatment at the hospital. 55.7 % of the patients were boys. The median of the direct medical cost per patient was 136,040,789 I R Rials for the main course treatment in the year 2012 and 78,835,624 Rials IRR for the complementary therapies based on public medical tariffs. However when considering the private medical tariffs the total direct medical cost of treatment was estimated at 610000000 IR Rials. The medication cost was the major cost component of the treatment. Conclusion: Total direct medical costs of ALL based on public medal tariffs was equal to 214876413 IR Rials. However, considering the hidden subsidy in public sector, it seems that the figure of 610 Million IR Rials is more realistic costs of managing ALL patients in Iran.