نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قروین، ایران

2 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3 کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی تولیدات علمی، ابزار مناسبی برای شناخت وضعیت گذشته و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح فراهم می‌آورد. هدف پژوهش حاضر تعیین الگوهای انتشار مقاله و رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود. روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی، 179مقاله که در بازه زمانی اول جولای 2008 تا پایان ژوئن 2010 میلادی با همکاری حداقل یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تألیف شده، با روش‌های کتابسنجی و تحلیل استنادی بررسی شده‌اند. داده‌های گردآوری شده در قالب فایل Excel ذخیره شده و با روش‌های آماری توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد فراوانی تحلیل شده‌اند. یافته‌ها: 3/66 درصد کسانی که در تألیف مقالات مشارکت داشته‌اند، استادیار و 3/64 درصد از آنها مرد بودند. 2/66 درصد از آنها در دانشکده پزشکی اشتغال داشتند. 6/15درصد از مقالات درInformation Sciences Institute(ISI) نمایه شده و 86 درصد مقالات پژوهشی و 8/2درصد مروری بودند. 2/86 درصد از استنادها مقالات مجلات و زبان 8/92درصد آنها انگلیسی بود. نیمه عمر استناد 9 سال محاسبه گردید. نتیجه‌گیری: 8/56 درصد اعضای هیأت علمی در تألیف هیچ مقاله‌ای مشارکت نداشته‌اند؛ نسبت مشارکت زنان، دانشیاران و مربیان و شاغلین دانشکده‌های پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی و دندانپزشکی پایین‌تر از حد انتظار است؛ لذا اقدامات زیر ضروری است: 1) شناسایی عوامل مشارکت پایین گروه‌های مذکور و ایجاد و تقویت انگیزه‌های لازم در ایشان؛ 2) آموزش چیستی ISI  و چرایی لزوم انتشار مقاله در آن 3) آموزش نحوه نگارش مقالات مروری؛ و 4) اشتراک دوره‌های حداقل 9 ساله مجلات انگلیسی. واژه‌های کلیدی: نشریات؛ نشر؛ مقاله؛ هیات علمی؛ دانشگاه‌ها؛ علم سنجی، استناد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Patterns of Article Publication and Citation Behavior of the Faculties of Qazvin University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Atefeh Kalantari 1
  • Fahimeh Kermanshahani 2
  • Efat Malekifard 3

1 MSc , Knowledge and Information Sciences, Faculty of Nursing & Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

2 BSc, Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

3 BSc, Environmental Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Introduction: Determining the patterns of article publication and citation behavior of the faculties of Qazvin University of Medical Sciences is aimed in this study. Methods: 179 articles which were published in the period time of July 2008 to June 2010 with cooperation of at least one of the faculties of the University are studied with Scientometrics and citation analysis methods. Results: 66.3% of people who cooperated in compiling articles are assistant professors and 64.3% of them are men. 66.2% of them are employed in the faculty of Medicine. 15.6% of articles are indexed in ISI. 86% of them are researches and 2.8% of them are reviews. 16.9% of English articles are published in the Elsevier's journals. 86.2% of citations are related to journals' articles and 92.8% of them are in English. Half-time of citations is determined 9 years. Conclusion: 56.8% of faculties of the University are not cooperated in compiling any article in the study's period time, the share of cooperation of women, associate professors and instructors ,and employees of faculties of Nursing & Midwifery, Health & Allied Medicine, and Dentistry is below the expected value; so these actions are necessary to consider: 1) determining the causes of low cooperation of the mentioned groups and creating and promoting necessary motivations in them; 2) training what is ISI and why the publishing of articles in it is necessary; 3) training faculties to write reviews; and 4) subscription of at least a nine years period of English journals.  Key words: Publishing; Publications; Article; Faculty; Universities; Scientometrics; Citation.