نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش‌های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک‌های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است. روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک‌های نفتی بر مخارج دولت ایران در بخش سلامت از مدل خود رگرسیون برداری (VAR :Vector Auto Regressive) و توابع عکس العمل آنی استفاده می‌شود. انتخاب متغیرهای مدل براساس تئوری‌های رایج اقتصادی صورت گرفته و برای تعیین وقفه بهینه از معیار آکائیک استفاده می‌گردد. یافته‌ها: آزمون Engel-Granger  فرضیه وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین درآمدهای نفتی و مخارج بهداشتی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج توابع واکنش آنی نشان داد که در اثر تکانی مثبت به اندازه یک انحراف معیار در درآمدهای نفتی دولت، مخارج بهداشتی دولت تا 8 دوره افزایش و بعد از آن کاهش می‌یابد و نهایتا بعد از 16 دوره، منفی می‌شود. نتیجه‌گیری: در ایران افزایش مخارج بهداشتی متأثر از درآمد نفتی کشور است به طوری که تکانه‌های مثبت نفتی می‌تواند برای یک دوره نسبتا طولانی به افزایش مخارج بهداشتی منجر شود. واژه‌های کلیدی: درآمد؛ نفت؛ مخارج بهداشتی؛ برنامه‌ریزی سلامت؛ اقتصاد مراقبت‌های بهداشتی و سازمان‌ها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Oil Revenue Shocks on Health Expenditures in Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Assadzadeh 1
  • Mohammad Reza Salmani Bishak 2
  • Mohammad Parishani 3
  • Behzad Mansouri 3

1 Associate Professor, Faculty of Economics, Business and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Business and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 MSc student, Economics, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Oil plays an important role in the Iranian economy. Thus it is necessary to study of the effect of changes in oil revenues on other sectors of the economy. The paper investigates the dynamic effects of oil shocks on government health spending during the1979-2010periods. Methods: To study the effects of oil price shocks on the Iranian government expenditure in the health sector the vector autoregressive model (VAR) and impulse response functions are used. The selection of model variables was based on economic common theories and the Akaike criterion was used to determine the optimal number of lags in the model. Results: The Engel-Granger test confirmed the existence of a long-term equilibrium relationship between oil revenues and health spending. Also, the impulse response functions showed that a positive shock equaling one standard deviation in Iran's oil revenue would increase the government health expenditure for 8 consecutive periods, then decreases, and finally, after16periods become negative. Conclusion: In Iran, health expenditures are largely influenced by the country's oil revenues, so that a rise in the country’s oil revenue leads to an increase in health expenditures for a relatively long period of time. Keywords: Income; Petroleum; Health Expenditures; Health Planning; Health Care Economics and Organizations.