نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، اپیدمیولوژی ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 کارشناس، مدیریت دولتی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 کارشناس ، حسابداری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه : یکی از مهمترین معیارهای تخصیص منابع بیمارستانی در بخش بهداشت و درمان، تجزیه و تحلیل هزینه‌های بیمارستانی است. پژوهش حاضر با هدف محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارایه شده در واحد سنگ شکن بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت انجام شد.روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر از نوع کاربردی و به صورت توصیفی – مقطعی بودکه اطلاعات آن از تاریخ 1/1/1390 تا 1/1/1391 خورشیدی از واحد سنگ شکن، واحد مدارک پزشکی، برنامه نظام نوین مالی واحد حسابداری و درآمد بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد جمع‌آوری شد و هزینه تمام شده بر اساس تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت با استفاده از نرم افزار Excel محاسبه گردید.یافته‌ها: ماهیانه بطور متوسط 95 بیمار برای شکستن سنگ کلیه به واحد سنگ شکن بیمارستان کاشانی مراجعه کرده بودند. میزان هزینه‌ها 51131288000 ریال در سال 90 و میزان کل درآمد بخش 3200000000 ریال (6/62 درصد هزینه‌ها) بود و 4/37 درصد زیان سالیانه محاسبه گردید. هزینه پرسنلی با 1/86 درصد بیشترین قسمت از هزینه را به خود اختصاص داده بود کمترین هزینه مربوط به مواد مصرفی و حامل‌های انرژی به میزان 2/0 درصد بود.نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که میزان هزینه واحد سنگ شکن بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد از در آمد آن بیشتر است به نظر می‌رسد مدیریت صحیح در بخش نیروی انسانی و بکارگیری نیروهای کارآمدتر بتواند هزینه‌های این واحد درمانی را کاهش دهد.واژه‌های کلیدی: بخش مراقبت‌های بهداشتی؛ درآمد؛ سنگ کلیه؛ نیروی انسانی؛ هزینه‌های بیمارستانی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the final cost of the services offered in Crusher Unit of Ayatollah Kashani Hospital of Shahrekord using activity-based costing technique

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mobasheri 1
  • Hayatgholi Sami 2
  • Amir Rafiee 3

1 Associated Professor, Epidemiology, Department of Epidemiology and bio-statistics, Faculty of health, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

2 BSc, Public Administration, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrkord, Iran

3 BSc, Accounting, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrkord, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the most important criteria in appropriation of hospital resources in health care sector is analysis of hospital costs. The present research aims to calculate the final cost of the services offered in Crusher Unit of Ayatollah Kashani Hospital of Shahrekord using activity-based costing technique.Methods: The present study was of applied type and in a cross-sectional, descriptive framework, in which the data were gathered between 21 March, 2011 and 20 March, 2012 from Crusher Unit, Medical Records Unit, and Modern, Financial System Software of Accounting & Income Unit of Ayatollah Kashani Hospital of Shahrekord. The final cost was calculated through activity-based costing technique using Excel software.Results: 95 patients on overage referred to Crusher Unit per month. The cost and total income was 5113128000 and 3200000000 Rials (62.6% of the costs), respectively, and the annual loss was 37.4%. Manpower and the consumed materials and energy were appropriated, respectively, the greatest and lowest (86.1% and 0.2% of the total) cost.Conclusion: The results indicated that the costs of Crusher Unit of Ayatollah Kashani Hospital exceeded its income. It seems that appropriate management of manpower and employment of more efficient personnel could decrease Crusher Unit’s costs.Keywords: Health Care Sector; Income; Kidney Calculi; Manpower; Hospital Costs.