نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت دره شهر، ایلام، ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاداسلامی، رودهن، ایران

4 وزارت بهداشت

چکیده

مقدمه: نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات از عناصر اصلی مراقبت‌های بهداشتی و درمانی می‌باشند. هدف پژوهش مقایسه منابع مذکور با استانداردهای وزارت بهداشت، جهت پیدا کردن نواقص و ارایه راه حل‌های لازم بوده است. روش بررسی: پژوهش کاربردی -توصیفی بوده است. جامعه پژوهش 31 عدد مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه‌های بهداشت شبکه بهداشت و درمان دره‌شهر در سال 1391 خورشیدی بوده‌اند. حجم نمونه پژوهش منطبق با جامعه پژوهش بوده است. از چک لیست برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. چک لیست با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت تدوین و پس از تعیین روایی محتوایی و صوری مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی مثل میانگین، میانه و با کمک نرم افزار آماری SPSS  نسخه 19 ارایه شده‌اند. یافته‌ها: نیروی انسانی در مقایسه با استانداردها 4/26 درصد کمبود داشت که در این بین بدترین وضعیت را مراکز بهداشتی درمانی روستایی با 55 درصد کمبود و بهترین وضعیت را خانه‌های بهداشت با 7 درصد کمبود داشته‌اند. شبکه بهداشت و درمان از نظر تجهیزات 6/31 درصد با استانداردها فاصله داشته که سهم تجهیزات مراکز شهری، روستایی و خانه‌های بهداشت به ترتیب 2/81 درصد، 7/62 درصد و 2/47 درصد بوده است. نتیجه‌گیری: اکثریت مراکز فاصله زیادی با استانداردهای نیروی انسانی- تجهیزاتی داشتند که با آرمان‌های وزارت بهداشت و درمان مغایرت داشت. بنابراین لازم است مسؤولین دانشگاه در جهت رفع نواقص و بهبود استانداردها کوشا باشند تا رشد و توسعه متوازنی را در شبکه بهداشت و درمان شهرستان برقرار نمایند. واژه‌های کلیدی:استانداردها؛ تجهیزات؛ منابع انسانی؛ بهداشت و تندرستی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human capital, Equipments and Standard: Dareshahr health care network

نویسندگان [English]

  • Ali Alishahi 1
  • Mehrnush Jafari 2
  • Mohammad Mahbobi 3
  • Elham Ehsani 4

1 MSc, health care management, Ilam health care network, Ilam, Iran

2 Assistant Professor, health care management, Department of Social Science, Roudehen Branch of Islamic Azad University, Roudehen, Iran

3 PhD, health care management, Ilam health care network, Ilam, Iran

4 PhD Student, health care management, ministry of health, care and medical education, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Human capital and equipments are the main components of health care systems. The aim of this study was compare these components with standards of ministry of health for finding deficiencies and remove them. Methods:  In this Applied - Descriptive study, statistical population consist of Urban and rural health centers and health houses of Dareshahr. The checklist was used to data collection. After completing the checklist and gathering them, results by using descriptive statistics were represented. Results: Findings have shown %26/4 shortage of manpower with the standard of health. The worst situation was rural centers with %55 shortage and the best situation were the heath house with %7 shortages. Current state of Equipment from the Ministry of Health standards was % 31/6 distance. Share existing of facilities in urban centers, rural and the health houses were %81/2, % 62/7and %47/2. Conclusion: Most centers far as Ministry of Health standards. It is necessary for manager to eliminate defection and improve standards of management to ensure balanced development in health care systems. Key Words: Standards; Equipment; Human Resources; Health.