نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار، اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

ﻣﺅثر پرسش کاربران در جستجوی اطلاعات در محیط وب وجود دارد، چراکه جمعیت متنوعی از کاربران با نیازهای اطلاعاتی و اهداف گوناگون و سطوح متفاوتی از تجربه و دانش موضوعی از وب استفاده می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتار پرسش جستجوی کاربران بر اساس عوامل زمینه‌ای مختلف توسط دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در وب، انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی و از رویکری ترکیبی (کمی و کیفی) صورت گرفته است. تعداد 30  نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان داوطلبانه در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 خورشیدی در این پژوهش شرکت کردند. گردآوری داده‌ها از طریق دو پرسش‌نامه و فایل گزارش با استفاده از نرم‌افزار Camtasia Studio انجام شد. روایی پرسش‌نامه‌ها با نظر خواهی از استادان و پایایی آن‌ها با محاسبه‌ی Cronbach’s alpha، پرسش‌نامه اول (90/0) و پرسش‌نامه دوم (87/0) سنجیده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آنالیز توصیفی و آنالیز استنباطی (ANOVA، آنالیز t و آزمون همبستگی اسپیرمن) با کمک نرم‌افزار  SPSS نسخه 19 استفاده گردید. یافته‌ها: در مجموع 399 پرسش با میانگین تکرار 30/13 توسط کاربران در ابزارهای جستجوی وب، جستجو شد. بین تکرار پرسش جستجو با تجربه‌ی جستجو و سطوح مختلف سهولت استفاده، سودمندی، رضایت و قضاوت ربط اختلاف معناداری مشاهده شد. در پژوهش حاضر، میانگین طول پرسش جستجوی کاربران 31/3  بود و کاربران معمولاً از دو کلیدواژه در پرسش جستجوی خود استفاده می‌کردند. طول پرسش جستجوی کاربران ارتباط معناداری با متغیرهای کار بازیابی (عملکرد مشاهده، مرور و ذخیره) در موتور جستجوی عمومی و موتورهای جستجوی تخصصی داشت. بین عوامل زمینه‌ای (تجربه‌ی جستجو و آشنایی با موضوع جستجو) با کار بازیابی (عملکرد مرور و ذخیره‌ی نتایج) نیز اختلاف معناداری مشاهده شد.  نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد، رفتار پرسش جستجوی کاربران در طول فرایند جستجوی اطلاعات در وب، بر اساس عوامل زمینه‌ای مختلف متفاوت بوده است. از آن‌جایی که تجربه‌ی کاربران در جستجوی اطلاعات در وب، می‌تواند باعث ارتقای فرایند جستجو شود، پیشنهاد می‌شود، آموزش لازم به دانشجویان ارایه شود و با توجه به ارتباط متغیرهای ارزیابی نتایج جستجو با رفتار پرسش جستجو، سیستم‌هایی با رابط کاربر بهتر و متناسب با نیاز اطلاعاتی کاربران طراحی گردد. لذا مطالعه‌ی حاضر، حاوی مفاهیمی برای طراحان سیستم‌های بازیابی اطلاعات و پایگاه داده‌ها می‌باشد. واژه‌های کلیدی: رفتار جستجوی اطلاعات؛ اینترنت؛ دانشجویان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Query Behavior in Information Searching on the Web by Postgraduate Students at Kerman University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Maryam Okhovati 1
  • Mozhgan Rahimi 2
  • Farzaneh Zolala 3

1 Assistant Professor, Medical Library & Information Science, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 MSc, Medical Library & Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 Assistant Professor, Epidemiology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Query formulation is an essential part of successful information retrieval. The challenges in formulating effective queries are emphasized in the web information search, because the web is used by a diverse population with diverse information needs, different goals and different levels of experience and topic familiarity. This research was conducted to investigate the queries variations based on the contextual factors by Postgraduate Students at Kerman University of Medical Sciences on the Web. Methods: This study was conducted through a mixed method. Thirty postgraduate students at Kerman University of Medical Sciences voluntarily participated the study in the first semester of the academic year 91-92. The data was gathered using two questionnaires and log file with using Camtasia Studio software. The questionnaires were calculated by Cronbach's alpha first questionnaire (0.90) and second questionnaire (0.87) and their reliability was confirmed by experts. SPSS19 was used to analyze the data. Results: Three hundred and ninety-nine queries were searched the mean of iteration, was 13.30. The query iteration was significantly different based on search experience, ease of use, usefulness, satisfaction, relevance judgment. The mean of query length was 3.31. Users used two keywords in your search query. The findings indicated a significant relationship between query length with retrieval actions (viewing, navigating and Extracting) in search engines and websites. There was no significant different between the contextual factors (search experience and topic familiarity) with retrieval action (navigating and Extracting. Conclusion: In conclusion, this study showed that querying behavior in information searching processes on the Web varied across a user‘s contextual factors. Since experience in search leads in more efficient search, it is suggested to train students. According to the relationship between evaluation variables and search behavior, it's suggested to design interfaces matching the user's needs. The study includes implications for database and information retrieval systems designers. Keywords: Information Searching Behavior; Internet; Students.