نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، اقتصاد سنجی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مقدمه: تامین هزینه‌های بهداشتی در جوامعی که فاقد مکانیزم‌های پیش پرداخت بوده و اغلب از طریق پرداختی از جیب صورت می‌گیرد، موجب تحمیل بار مالی به خانوار شده و خانوار را با هزینه‌های فلاکت بار سلامت مواجه می‌کند. تحمیل هزینه‌های فلاکت بار به خصوص در بلندمدت آثار سوئی بر سطح زندگی خانوار دارد و خانوارهای زیادی را به سمت فقر سوق می‌دهد. هدف این مطالعه  شناسایی عوامل موثر بر هزینه‌های فلاکت‌بار سلامت بود تا توانسته باشد گامی موثر بر کاهش این هزینه‌ها و شناسایی اقشار آسیب پذیر بردارد. روش بررسی: این مطالعه که از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد و با استفاده از روش میدانی و ابزار پرسش‌نامه صورت گرفته است به بررسی تعیین‌کننده‌های بلندمدت هزینه‌های فلاکت بار سلامت در نمونه‌ی 300 خانوار در منطقه حسین آباد ارومیه در سال 1391 خورشیدی پرداخته است. روایی پرسش‌نامه مورد استفاده در این پژوهش توسط چند تن از اساتید و کارشناسان مربوطه تایید شده است و جهت تایید پایایی آن از روش Cronbach Alpha استفاده شده که مقدار آن 72/. بدست آمده است. هم‌چنین، جهت تحلیل داده‌ها از روش اقتصاد سنجی پروبیت و نرم افزار Stata نسخه 11 استفاده شده است. یافته‌ها: عوامل تعیین کننده‌ی بلندمدت هزینه‌های فلاکت بار در نمونه‌ی مورد بررسی طبق نتایج به دست آمده عبارتند از: شاخص ثروت، جنسیت سرپرست خانوار، بعد خانوار، وجود عضو کمتر از 12 سال در خانوار، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، دفعات استفاده از خدمات بستری و تحت پوشش بیمه اجباری و تکمیلی بودن خانوار. هم‌چنین نتایج حاکی از این است که وجود عضو کمتر از 12 سال، تعداد دفعات استفاده از خدمات بستری و افزایش بعد خانوار به ترتیب با داشتن اثر نهایی 22/0،  05/0 و 03/0 از عوامل اصلی افزایش احتمال مواجهه با هزینه‌های فلاکت بار و افزایش شاخص ثروت، مرد بودن سرپرست خانوار،  شاغل بودن سرپرست خانوار و تحت پوشش بیمه اجباری و تکمیلی بودن خانوار به ترتیب با داشتن اثر نهایی 03/0-، 043/0-، 1/0-، 55/0- و 38/0- از عوامل اصلی کاهش احتمال مواجهه با هزینه‌های فلاکت بار می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه بیانگر اهمیت گسترش مکانیزم‌های پیش پرداخت و حمایت از اقشار آسیب پذیر می‌باشد. واژه‌های کلیدی: هزینه‌ها؛ پوشش بیمه‌ای؛ خدمات بهداشتی درمانی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Long Term Determinants of Catastrophic Health Expenditures Case Study: Hossein Abad District of Uremia

نویسندگان [English]

  • Shahram Fattahi 1
  • Ameneh Naderi 2

1 Assistant Professor, Razi University, Kermanshah, Iran

2 PhD Candidate, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction: Financing the health expenditures in societies which lack the prepaid mechanisms, and is often done through pay out of pocket, cause to take the financial burden to households and they face catastrophic health expenditures. Imposing such expenditures, especially in long run, could have the adverse effects on the level of household life and leads many households into poverty. The study identifies the factors affecting the cost of misery burden of health to be able to reduce these costs and can be effective step to identify vulnerable groups. Methods: This study uses a probit model to determine the long-term cost and the burden of poverty on the health of Hossein Abad district of Urmia in 2012, 300 families in the district investigates. rezults: the long term determinants of catastrophic health expenditures, based on the results of the case study, are: wealth index, gender of household head, household size, presence of household members less than 12 years, job status of household head, number of hospital services to be covered by compulsory insurance and supplemental insurance. Furthermore, the results indicate that presence of household members less than 12 years, kind of health insurance, number of use of hospitalized services, and household size will increase the probability that households face catastrophic expenditures while any increase in wealth index, male household head, employed household head, household covered by compulsory and supplemental insurance will decrease the probability of facing the catastrophic expenditures. Conclusion: The results of this study indicate the importance of expanding prepaid mechanisms and support vulnerable groups.   Keywords: Cost; Insurance Coverage; Health Services.