نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. ایران

2 مربی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 مربی، آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 مربی گروه پرستاری. دانشکده پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی آبادان، اهواز،ایران

چکیده

مقدمه:. دسترسی آزاد، مدل جدیدی از نشر علمی است که خوانندگان یا موسسات آنان برای دسترسی، بارگذاری و تکثیر و توزیع مقاله‌ها و یافته‌های تحقیقات خود هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. هدف این پژوهش تعیین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به جنبش دسترسی آزاد به مقالات علمی می‌باشد. روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی توصیفی و نوع مطالعه کاربردی بوده است. اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران جامعه پژوهش را تشکیل دادند (1200 نفر) که 163 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد(0.9α=). داده‌ها پس از گردآوری و تحلیل به وسیله روش‌های آماری توصیفی و نرم افزار SPSS (ویرایش 16) تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بیش از 50 درصد اعضای هیات علمی معتقدند دسترسی آزاد به مقالات علمی باعث افزایش خوانندگان، افزایش استناد به مقالات علمی و بهبود کمی و کیفی آن‌ها می‌شوند. سایر یافته‌ها نشان داد اکثریت (بیش از 80 درصد) اعضای هیات علمی معتقدند انتشار مقالات به صورت دسترسی آزاد تاثیری منفی بر اعتبار علمی‌ اثر و رتبه علمی آن‌ها ندارد. نتیجه‌گیری: اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به جنبش دسترسی آزاد به مقالات علمی دیدگاه مثبتیدارند. بنابراین می‌توان گفت دسترسی آزاد به مقالات علمی به عنوان یکی از راهبردهای الحاق جامعه نیازمند اطلاعاتی به مجراهای ارتباطات علمی، از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اقبال روبه‌رو خواهد بود. واژه‌های کلیدی: نگرش؛ دسترسی آزاد به اطلاعات؛ مقالات مجلات؛ هیات علمی؛ دانشگاه ها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tehran University of Medical Science faculties’ member’s attitude toward Open access to scientific article: a survey study

نویسندگان [English]

  • Mohammadhiwa Abdekhoda 1
  • Moahmmadreza Alibeyk 2
  • Fateme Hossini 3
  • Saman Ravand 4
  • Masoud Mohammadi 5

1 PhD candidate, health information management, Health management and economics research canter, school of health management and information sciences, Iran University of medical sciences, Tehran, Iran

2 Lecturer, Medical library and information science, Tehran University of medical science, Tehran, Iran

3 Lecturer, Biomedical Statistic, faculty of Health management and information science. Tehran University of medical science, Tehran, Iran

4 MSc, Knowledge and information science, Islamic Azad university, Tehran, Iran

5 Lecturer, Medical library and information science , faculty of nursing, Abadan University of Medical Science, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Open access, a new model of scientific publishing is that readers or their institutions for access upload and copy and distribute articles and their findings do not pay a fee. This study aims to investigate the views of the faculty of Tehran University of Medical Sciences toward Open access to scientific article. Methods: A descriptive survey method was applied. Faculties’ members of Tehran University of Medical Science were population of this study. As sample, 163 faculties’ members were selected. Data gathering tool was questionnaires that its validity and reliability was confirmed in literature. Data was collected and analyzed by SPSS software and descriptive statistic methods. Results: Results showed that more than 50 percent of faculty members believe that open access to scientific articles increase readership of them, increase the quantity and quality of scientific papers and increase citation to them. Other findings showed that the majority of faculty member (about 80 percent) thinks that publishing in open access journal hasn’t negative effect on scientific validity of articles and their academic rank. Conclusion: faculty members of Tehran University of Medical Sciences have a positive attitude toward open access to scientific production. Therefore, open access to scientific publications as one of the channels in scientific communication was enthusiasm by Tehran University of Medical Sciences faculty members. Key words: Attitude; Open Access to Information; Journal Article; Faculty; Universities.