نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، گروه پیراپزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناس، فناوری اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از فناوری های جدید نگرانی های زیادی در مورد حفظ حریم شخصی و تامین امنیت اطلاعات سلامت به وجود آورده است.. با توجه به اینکه کارکنان مراکز درمانی ،کاربران اصلی سیستم اطلاعات بیمارستان هستند که هدف آن بهبود کیفیت ارائه مراقبت می باشد، از این رو هدف از این مطالعه شناسایی دیدگاه کارکنان نسبت به امنیت اطلاعات الکترونیکی سلامت بود.روش بررسی :  این مطالعه توصیفی روی 400 نفر از کارکنان شاغل در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 91-92 خورشیدی انجام شد.داده ها بوسیله یک پرسشنامه پژوهشگرساخته که روایی آن براساس تایید صاحب نظران و پایایی آن بر اساس آزمون  و بازآزمون تایید شده بود، جمع آوری و بوسیله آزمون های آمارهای توصیفی تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد 7/5 درصد کارکنان نقش کاربران سیستم های اطلاعاتی، 3/38 درصد درک اهمیت امنیت اطلاعات، 33 درصد آموزش ضمن خدمت و 5/47 درصد وجود زیر ساخت مناسب را از مهمترین عوامل امنیت اطلاعات سلامت انتخاب کردند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد کارکنان رعایت عوامل سازمانی ، رفتاری و غیره را  مهمترین اولویت های امنیت اطلاعات سلامت در نظر داشتند. به نظر می رسد جهت افزایش ضریب امنیت اطلاعات الکترونیکی سلامت در مراکز درمانی ایجاد سیاست های کنترلی، برگزاری دوره های آگاه سازی، سرمایه گذاری در موارد فنی و ایجاد زیرساخت مناسب برای بهبود امنیت اطلاعات سلامت ضروری باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prioritization of effective factors on electronic health information security in medical centers

نویسندگان [English]

  • Mehdi kahouei 1
  • Zainab Abbasi 2

1 Assistant Professor, Health information management , Research center of social determinant for health, Nursing and allied health , Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

2 BSc, Health information technology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The use of new technologies has created much concern about privacy and security of health information. As regards health care workers are the main users of hospital information system aiming to improve the quality of care, This study as aimed to evaluate employee's perspective towards electronic health information security.  Methods: This descriptive study was performed on 400 workers working in medical centers affiliated to Semnan University of Medical Sciences in 2012-13. Data has collected by a research made questionnaire which its validity was confirmed by experts and its reliability was justified by test-retest and analyzed by descriptive testsResults: the findings indicated that 55.7% selected employees’ role, 38.3% chose the perception of the importance of  information security, 33% selected in service training and 47.5% chose proper infrastructure as the most important factors in  health information security.Conclusion: It is concluded, the employees selected organizational, behavioral and other factors as the most important factors. It seems the control policy, the training courses, the investing in technology and the appropriate infrastructures are necessary to improve electronic health information security in medical centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Information Systems
  • Data Security
  • Academic Medical Centers