نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مربی، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی و مطالعه منابع مقالات منتشر شده منعکس­کنندة الگوی رفتاری استفاده از منابع توسط پژوهشگران است که می‌تواند مبنایی برای اکثر کتابخانه‌ها به منظور فرآهم­آوری مواد کنابخانه­ای مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهشبا هدف مطالعه تطبیقی میزان مشارکت گروهی نویسندگان و رفتار استنادی نشریات بهداشت عمومی ایران و نیوزیلند در  پایگاه اطلاعاتی DOAJ بین سال های 2010 – 2012 میلادی انجام شد.روش بررسی: با استفاده از تحلیل استنادی و نوع مطالعه توصیفی – مقطعی و همچنین با استفاده از روش تحلیل هم تألیفی استفاده شده است.جامعه پژوهش شامل 10 مجلهدر حوزه بهداشت عمومی از دو کشور ایران و نیوزیلند انتخاب گردید که از نظر زمانی نیز با همدیگرنیز یکسان بودنداین مجلات شاملJournal of Addiction and health­، International Journal of Preventive Medicine ، Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering ، Journal  of Research in Health Sciences و Iranian Journal of Public  Health و نشریه های نیوزیلندی clinical Medicine Insights: Reproductive Health ، Environmental Health Insights ، Health Care and Informatics Review Online ، Substance Abuse: Research and Treatment و Journal of Primary Health Careبوده است. داده­ها با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی DOAJ و جستجوی نشریات حوزه بهداشت عمومی کشور ایران و نیوزیلند انجام شد. از نشریات دو کشور تعداد 23239 استناد استخراج گردید، و با استفاده از نرم افزار EXCEL و آمار توصیفی بررسی گردید.یافته­ها: ایران با تعداد 9 مجله معادل 10/4 درصد در رتبه پنجم و نیوزیلند با تعداد 8 مجله معادل 65/3 درصد در رتبه ششم مجلات نمایه کرده در پایگاه اطلاعاتی DOAJ قرار دارد. استنادهای مقالات نشریات ایرانی و نیوزیلندی از مجموع 850 مقاله 7/78 درصد مربوط به کشور ایران و 3/21 درصد  توسط نیوزیلندی ها منتشر شده است و از 23239 استناد در مقالات 5/77 درصد مربوط به کشور ایران و 5/22 درصد مربوط به مجلات نیوزیلند بوده است.  هر مقاله ایرانی به طور متوسط به93/26 متن استناد شده است.و هر مقاله نیوزیلندی به طور متوسط به 83/28 متن استناد شده است. از مجموع 669 مقاله ایرانی منتشر شده، 9/4 درصد مقالات بدون همکار و 1/95 درصد از مقالات دارای نویسنده همکار بوده در حوزه بهداشت عمومی بوده است؛ و از مجموع 181 مقاله منتشر شده نیوزیلندی، 05/11 درصد از مقالات بدون همکار و 95/88 درصد مقالات دارای نویسنده همکار بوده است. همچنین یافته ها نشان داد که،  شاخص همکاری در هر مدرک ایرانی و نیوزیلندی برای هر مدرک به ترتیب برابر40/4 ، 93/3 است.نتیجه گیری:به طور کلی یافته­های این پژوهش نشان از مشارکت گروهی از سوی پژوهشگران حوزة بهداشت عمومی در ایران و کشور نیوزیلند را دارد که در مقایسه با دیگر پژوهش­های انجام شده در حوزه­های مختلف نشان از سیر به سمت مشارکت‌های گروهی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Citation Behavior and Iranian and New Zealand Journal of Public Health AuthorsGroup Participation in Directory of Open Access Journals(DOAJ)Database

نویسندگان [English]

  • Zahra Abazari 1
  • Farshad Parhamnia 2

1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Collage of Humanities, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Lecturer, Knowledge and Information Science, Knowledge and Information Science grope, college of humanities Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction: Studies published sources, reflecting the pattern of resource use by researchers that could be the basis for most libraries in order to used collection library material. This study is athe comparative study of citation behavior and Iranian and New Zealand journals of public health authors group participation in DOAJ database between the years 2010 – 2012.Methods: The method in this study is abibliometrics research with of using citation analysis and cross–sectional. In addition to that the co-authority method was used too. The research society was 10 journal regarding public health chosen from Iran and NewZealand .the date of the journals was like each other. The date was gathered through referring to database DOAJ and searching public health journals of Iran and NewZealand. 23239 cites were chosen from those journals and it was done with the use of Excel and description statistics.Results: The results indicates Iran that with 9 of 4.10% in the fifth and New Zealand with magazine number 8 equals 3.65 percentage ranks sixth in the journals indexed in DOAJ database. Iran and New Zealand whit total of 850 citations of journal articles 78.7 present of Iran and 21.3% of New Zealanders have published articles withby 23,239 citations from articles 77.5% of the country and a 5/22% of the New Zealand Journal of Iranian paper average 93/26 has been cited text.A total of 669 articles published from Iran, 4.9% of the articles without peerand 95.1 of the co-author of articles in the field of public health hasbeen And a total of 181 articles published in New Zealand, 11.5% of the paperswithout peer and a 88.95% co-author ofarticles. The findings showed that collaboration index of Iran and New Zealand, respectively, for each degree, 4.40, 3.93.Conclusions: Overall, the findings indicate that there is a cooperative involvement of a group of researchers in thefield of public health and the country is NewZealand that in contrast to other studies conducted in different areas of the course thegroup contributions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Citation
  • Databases
  • Cooperative Behaviour
  • Collaboration