نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه:گاهی اوقات در انجام یک پژوهش نیاز به منابعی است که دسترسی به این منابع نیاز به ائتلافی محلی، ملی و برخی موارد بین‌المللی دارد. این مسائل پژوهشگران را به سمت همکاری و مشارکت در انجام کارهای پژوهشی سوق می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل ترغیب کننده و بازدارنده‌ی همکاری علمی اعضای هیأت علمی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی در دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است.روش بررسی: نوع پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای محقق ساخته است. جامعه‌ی پژوهش 292 نفر از اعضای هیأت علمی دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپوراهواز در سال 91 خورشیدی  بوده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی (صوری) و پایایی از طریق ضریب Cronbach's alpha 94=α درصد تعیین شد.به منظور بررسی عوامل ترغیب کننده و موانع بازدارنده‌ی همکاری علمی اعضای هیأت علمی در دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی از تحلیل عوامل اکتشافی استفاده شد. داده‌های گردآوری شده به دو شکل ارائه داده‌ها (آمار توصیفی) و تحلیل داده‌ها (با استفاده از تحلیل عوامل) با استفاده از نرم افزار SPSS. نسخه 19 بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شوند. یافته‌ها: نتیجه‌ی اجرای تحلیل عاملی بر روی داده‌های مستخرج از پرسشنامه‌های دریافتی منجر به استخراج 13 عامل اصلی (6 عامل ترغیب کننده و 7 موانع بازدارنده) شد. 6 عوامل ترغیب‌کننده‌ی در این پژوهش عبارتند از: عوامل ترغیب‌کننده‌ی سیاسی و علمی- پژوهشی، عوامل ترغیب‌کننده‌ی فردی، عوامل ترغیب‌کننده‌ی مهارتی، عوامل ترغیب‌کننده‌ی ارتباطی، عوامل ترغیب‌کننده‌ی فرهنگی، عوامل ترغیب‌کننده‌ی انگیزشی است و مهم‌ترین موانع بازدارنده‌، موانع بازدارنده‌ی سیاسی و علمی- پژوهشی، موانع بازدارنده‌ی فرهنگی، موانع بازدارنده‌ی فردی، موانع بازدارنده‌ی مسائل بین‌المللی، موانع بازدارنده‌ی ارتباطی، موانع بازدارنده‌ی فردگرایی، موانع بازدارنده‌ی انگیزشی نام‌گذاری شدند. بالاترین میانگین (09/74) مربوط عوامل ترغیب‌کننده‌ی سیاسی و علمی- پژوهشی و پایین‌ترین میانگین (19/7) مربوط به موانع بازدارنده‌ی انگیزشی است. نتایج نشان داد که عوامل ترغیب‌کننده‌ی سیاسی و علمی- پژوهشی به عنوان مهم‌ترین عامل ترغیب‌کننده است و موانع بازدارنده‌ی انگیزشی کم اهمیت‌ترین مانع همکاری علمی اعضای هیأت علمی استنتیجه‌گیری: پژوهش حاضر ضمن معرفی مهم‌ترین عوامل ترغیب کننده و بازدارنده‌ی همکاری علمی، راهکارهایی برای بهبود و توسعه‌ی همکاری‌های علمی میان پژوهشگران و رفع موانع موجود ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and analysis the motivating and inhibiting factors of scientific collaboration of faculty members in local, national and international levels in ShahidChamran University and Jundishapur University of Medical Sciences in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Elham Ahmadi 1
  • Farideh Osareh 2
  • Gholamreza Heydari 3

1 MSc, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

2 Professor, knowledge & Information science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, knowledge & Information science, Department knowledge & Information science , Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: This study aims at Identification and analysis of encouraging and inhibiting factors of scientific collaboration among Faculty members of ShahidChamran University and Jundishapur University of Medical Sciences of Ahvaz at local, national and international levels.Methods: Data collection instrument was a questionnaire made by researcher. The study sample consistsed of 292 Faculty members in two universities of shahidChamran University and Jundishapur University of Medical Sciences of Ahvaz.. Its reliability was determined through Cronbach's alpha coefficient α = 0/94.Results: Conducting factor analysis on the data revealed13 main factors were extracted by conducting a factor analysis. 6 of those factors were about encouraging and 7 of them were inhibiting factors. 6 ofencouragingfactors is encouraging factor political and scientific-research, encouragingfactors individuals, encouragingfactors creating skill, encouragingfactors communication, encouragingfactors cultural,encouragingfactors motivation. and The most important inhibiting factors in research is important inhibiting political and scientific-research factor, inhibiting cultural factor, inhibiting individual factor, inhibiting relating to international issues, inhibiting communicative factor, inhibiting individual factor, inhibiting motivating factor. The highest mean (74/09) belongs to political and scientific-research encouraging factor and the lowest mean (7/19) belongs to inhibiting motivational factor. Therefore, results indicate that political, scientific-research factor is the most important encouraging factor and inhibiting motivational factor is the least important factor in scientific cooperation among Faculty members.Conclusion: This study introduces the most important inhibiting and encouraging scientific collaboration, offers ways to improve and expand scientific collaborations among researchers and removing inhibiting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inhibition
  • Cooperative Behavior
  • Faculty Members
  • International Scientific & Technology Cooperation
  • Universities