نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 استادیار،علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز،‌ ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

مقدمه: سواد سلامت ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های مناسب بهداشتی است. میزان سواد سلامت علمکردی در طول رویارویی بیمار با ارائه‌دهندگان خدمات سلامت نقش مهمی بازی می‌کند و سطح کارآمدی ارتباط افراد با اهداف نظام مراقبت بهداشتی را تعیین می‌کند. بنابراین، هدف این پژوهش، ارزیابی سطح سواد سلامت بیماران مبتلا به دیابت مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شیراز و عوامل مؤثر بر آن بوده است.روش بررسی: روش پژوهش توصیفی پیمایشی و  نوع  مطالعه کاربردی است. در این پژوهش، در مجموع 400 بیمار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شیراز در فاصله شهریور و مرداد سال 91 خورشیدی به شیوه نمونه‌گیری در دسترس برای بررسی سطح سواد سلامت انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون هنجاریابی شده سواد سلامت عملکردی بزرگسالان به دست آمد. روایی پرسشنامه با بهره‌گیری از روایی پرسشنامه با بهره‌گیری از نظر اساتیدی که در حیطه سواد سلامت فعالیت داشته اند، در حد مطلوب گزارش شد و پایایی آن نیز از روش همبستگی آزمون بازآزمون (99/0) به دست آمد. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد سواد سلامت بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شهر شیراز با میانگین 66 در سطح مرزی قرار دارد. سطح سواد سلامت با سن، جنس، سطح تحصیلات، عضویت در انجمن دیابت و شغل رابطه معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد سطح سواد بیماران در سطح مرزی و ناکافی قرار دارد. این موضوع نشان از لزوم توجه به مساله سواد سلامت و تلاش در جهت بهبود سطح سواد سلامت افراد می‌دهد. تهیه منابع آموزشی ساده و قابل فهم برای همه افراد جامعه، برگزاری کلاس‌های آموزشی و ... از جمله راه‌های افزایش سطح سواد سلامت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Health literacy levels of diabetic patients referred to Shiraz health centers and its effective factors

نویسندگان [English]

  • Abdolrasul khosravi 1
  • khadijeh Ahmadzadeh 2
  • Shole Arastoopoor 3
  • Rahim Tahmasbi 4

1 Assistant professor, Medical library & information Sciences, Bushehr University of medical Sciences, Bushehr, Iran

2 MSc , Medical library & information Sciences, Bushehr University of medical Sciences, Bushehr, Iran

3 Assistant professor, Knowledge & information Sciences, Regional Centre for Information Science and Technology, Shiraz, Iran

4 Assistant professor, Statistical, Bushehr University of medical Sciences, , Bushehr, Iran

چکیده [English]

Introduction: Health literacy is: “ the degree to which individuals have the capacity to obtain, process, and understand basic health information and services needed to make appropriate health decisions. Functional health literacy is critically important during the typical patient–provider encounter so this research aims to investigate the level of the health literacy of diabetic patients attending health centers in Shiraz (Iran).Methods:  In this descriptive survey, 400 diabetic patients attending health centers in Shiraz (Iran) during Mordad and Shahrivar 1391 were selected as a sample study. Health literacy was measured by Normalized Test of Functional Health Literacy in Adults. Its reliability was obtained using test-retest correlation (0.99). Data were analyzed using SPSS and Independent t-tests, One Way ANOVA and Pearson correlation at a significant level (pvalue>0.05).Results:  The findings show that the level of the health literacy of these diabetic patients is in marginal level. Health literacy was associated by sexuality, education, type of work.Conclusion: Generally, this research showed that the health literacy level is not adequate. This result determines that notice to health literacy and trying to improve it is important. Providing easy and readable educational resources for patients, educational classes for them and so on are some ways to improve health literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patients
  • Diabetes
  • Health Literacy