نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، اقتصاد سلامت، گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائ? خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: در این مقاله نخست مبنای نظری و اهمیت بکارگیری سیستم های پشتیبان تصمیم گیری مرور شده است. سپس میزان آمادگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای استقرار سیستم پشتیبان تصمیم گیری بر اساس نظرسنجی از مدیران ارشد و میانی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعیین شده است.روش بررسی: پژوهش تحلیلی حاضر، به روش مقطعی در سال 1391 خورشیدی و در استان کرمان انجام گرفت. جامعه آماری 44 نفر از مدیران ارشد و میانی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده است. به علت محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده شد. ابزار سنجش، پرسشنامه استاندارد دانشگاه کالیفرنیا در زمینه «ارزیابی آمادگی سازمانی» بود و به وسیله آن وجود پیش نیازهای اجرای سیستم پشتیبان تصمیم گیری در بیمارستان ها سنجیده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روش صوری و روش محتوایی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها در نرم افزار Excel  وارد و در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار  SPSSو جداول توافقی درسطح آمار توصیفی تحلیل شد.یافته ها: اختلاف معنی دار از نظر آماری، بین میزان آمادگی بیمارستانها وجود ندارد. 4/15درصداز نمونه میزان آمادگی بیمارستانشان برای توسعه سیستم پشتیبان تصمیم گیری را در حد ضعیف اعلام کردند، در حالی که 3/42درصد میزان آمادگی را متوسط و فقط 3/42درصدآمادگی بیمارستان خود را خوب دانسته اند.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت توسعه این سیستم در بیمارستان های آموزشی وفقدان آمادگی کامل توصیه میگردد برای بهبود تصمیمات، علاوه بر فرهنگ سازی جهت جایگزینی تصمیم گیری با استفاده از فن آوری های نوین بجای تصمیم گیری های سنتی؛ آموزش هایی جهت رفع کمبودهای مهارتی لازم به مدیران داده شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of preparedness of teaching hospitals for developing decision support systems in Kerman University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Leila Zarei 1
  • Reza Dehnavih 2
  • Mina Anjomshoa 3

1 MSc, Health economics, Department of Pharmacoeconomics and Pharma Management, School of Pharmacy, SHahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associated Professor, Health care management, Research Center for Health Services Management, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 MSc, Health care management, management & Health economic research center, Iran University of Medical Sciences, Tehran , Iran

چکیده [English]

Introduction: In this paper, first, the theoretical basis and the application of decision support systems have been reviewed. Then the readiness of teaching hospitals to developing decision support system based on a survey of senior and intermediate managers were reviewed.Methods: This study was an analytical-descriptive and cross-sectional conducted in 2011. Statistical population included 44 senior and intermediate managers of teaching hospitals in Kerman University of Medical Sciences (kums). Because of the limited population census was used. Data was collected using "Assessing organizational readiness" questionnaire designed in the University of California. Face and content validity of the questionnaire was approved. Cronbach's alpha coefficients were calculated to determine the reliability of the questionnaire.  Data analysis was done descriptive statistics, ­­agreement tables and SPSS software.Results: According to the results there was no significant statistical difference among the hospitals. 15/4 percent of hospital readiness for developing decision support system was weak, while 42/3 percent of this average preparation and only 42/3 percent have been good preparation.Conclusion: with regard to the importance of developing DSS in teaching hospitals and lack of complete preparedness it is recommended to eliminate barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospitals, Teaching
  • Decision Support Systems, Clinical
  • Managers