نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استادیار، اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد

چکیده

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت­های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه­های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه­های کمرشکن سلامت می­باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه­های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه­های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ­دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است.روش­بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده­های نمونه آمارگیری­شده هزینه- درآمد خانوار، جمع­آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی  ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه­های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده­ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده­ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم­افزارهای Excel، Eviews 7 و12  STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه­ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.یافته­ها: درصد مواجهه با هزینه­های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه­های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه­های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه­های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه­های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده­اند.نتیجه­گیری: اکثریت افرادی که با هزینه­های بالا مواجه هستند، با هزینه­های کمرشکن نیز مواجه می­باشند که نشان­دهنده ی این موضوع می­باشد که حمایت مالی بیمه­ها جهت عدم مواجهه با هزینه­های بالا و به دنبال آن هزینه­های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

High health costs, Financial catastrophic and impoverishment expenditures: Concepts for policy formation

نویسندگان [English]

  • Arashk Masaeli 1
  • Hossein Sadeghih 2
  • Ali Ghanbari 3

1 Lecturer,Health Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant professor, Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: From a long time ago, policy makers in health sector have been attempting to protect sick people and their family against high health costs, and financial catastrophic and impoverishment expenditures. As its primary purpose, this study aims to determine the extent of high health costs, and catastrophic and impoverishment expenditures for informed policy making.Methods: Through WHO method, this study used income-expenditure data to measure the number and rate of household who face high health costs and catastrophic and impoverishment expenditures in 2011; about 19739 rural household and 18698 urban household were used. In addition, fair financial contribution index was assessed for the Iranian context both in rural and urban areas.Results: The percentage of people who face catastrophic and impoverishment expenditures with 40% of capacity to pay and high costs with 4 million Rials threshold are respectively 1.56 and 1.49. Without health expenditures, about 4 % of households live under poverty line and with health expenditures about 14% of the total poor fell below the poverty line because of the health expenditures.Conclusion: Most of the people, who face high costs, have to encounter with catastrophic expenditures. This shows that there is insufficient financial protection against financial high costs and catastrophic expenditures from insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Expenditures
  • Financing
  • Pay Equity