نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)، بخش جامعه‎شناسی و برنامه‎ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار، جمعیت شناسی، بخش جامعه‎شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار پژوهشی، متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات ایدز شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: توانایی‌های ذاتی وسایل ارتباط جمعی در جریان سازی‌های فرهنگی، تأثیر آن‎ها بر شیوه‌های رفتاری و سلیقه‌های عمومی و جایگاه آن‎ها به عنوان منبعی مسلط برای ارائه تصاویر ذهنی از نمودهای فرهنگی، غیرقابل انکار است. رسانه‌های فراملی به عنوان نمودی عینی از جهانی‌ شدن چالش جدیدی را در زمینه‌های مختلف، پیش روی سیاستگذاران سلامت قرار داده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش رسانه‎های فراملی در سلامت تغذیه‎ای زنان انجام شده است.روش بررسی: این مطالعه مقطعی است. ابزار سنجش پرسشنامه است. مطالعه در سال 92 خورشیدی در میان دختران 15 تا 34 ساله و مادران 35 تا 59 ساله آن‌ها در شهر شیراز انجام شد. حجم نمونه 618 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام شد‌.یافته‌ها:. میانگین نمره عادت غذایی دختران 54/11 و برای مادران 86/8 است که مؤید گرایش بیشتر نسل دختران به عادت غذایی مدرن و ناسالم است. میانگین روزانه استفاده از اینترنت و ماهواره ، به ترتیب 95/1 و 4/2 ساعت در نسل دختران و 17/0 و 66/2 ساعت در روز در نسل مادران است.نتیجه‏گیری: نتایج تفاوت معنی‌دار عادات غذایی نسل دختران و مادرانشان را نشان می‌دهد. علاوه بر آن، مؤید تأثیر مستقیم مصرف رسانه‌های فراملی بر تغذیه ناسالم است (05/0<  P value). از این رو زنان و دخترانی که بیشتر از رسانه‎های فراملی استفاده می‎کنند، بیشتر از سایرین تحت تأثیر غربی شدن و آمریکایی شدن قرار می‌گیرند و لذا فرهنگ و از جمله تغذیه به عنوان یکی از مصادیق عینی فرهنگ در میان آن‌ها انعطاف بیشتری برای تغییر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Media Consumption and Women's Nutritional Health : An Intergenerational Study

نویسندگان [English]

  • Nooshin Zarei 1
  • Aliyar Ahmadi 2
  • Nasrin Motazedian 3

1 M.A in Demography, Faculty of Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Assistant Prof. of Demography, Faculty of Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Research Assistant professor, Community Medicine. Shiraz HIV/AIDS Research Center, Shiraz university of medical science, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Inherent capabilities of the mass media in cultural changes, and their effect on behavior and public taste and its position as the dominant source for providing subjective images of cultural expression is undeniable. International media as the new challenges of globalization in various fields, has been involved many health policymakers.Therefore, this study aimed to investigate the role of transnational media in nutrition health among women.Methods: The study is a cross-sectional survey. The sample of study includes 618 women in Shiraz city which were selected through Simple random sampling. Data analysis is carried out using the SPSS 21 software.Results: The findings show a significant difference in dietary habits of girls in comparison with their mothers. The mean score of dietary habits of girls is 11.54 while of moders is 8.86, Which is a confirmation of the girls' tendency towards more modern food habits. The mean score of daily use of the Internet and satellite among girls is 1.99 and 2.4  hours, respectively, while of mothers is 0.17 and 2.66  hours a day.Conclusion: The use of mass media, especially internet and satellite as an indicator of globalization can encourage the consumption of unhealthy food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Media
  • Diet
  • Nutrition
  • Women