نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: بیمارستان­ها به شدت دارای محدودیت تخت و منابع برای مراقبت بیماران می­باشند. در دسترس بودن منابع بیمارستانی با عوامل محدودی از جمله طول مدت اقامت یا LOS (Length of Stay) مرتبط می­باشد. شناسایی عوامل مرتبط با این شاخص جهت بهره بردای بهینه از منابع موجود، می­تواند مفید باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با LOS بر اساس داده­های پذیرش انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع گذشته نگر توصیفی است. نمونه­های مورد مطالعه از 449678 پرونده­ی کامپیوتری بیماران (سرپایی و بستری) در بیمارستان­های امام رضا و قائم مشهد و در بازه­ی زمانی ابتدای سال 1388 تا انتهای سال 1392 خورشیدی استخراج گردید. پس از پاکسازی داده­ها، تحلیل تک متغیره توسط تست­های آماری t زوجی و آنالیز واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA) و همچنین تحلیل چند متغیره با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه در نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.یافته­ها: میانگین مدت اقامت در بیمارستان­های امام رضا و قائم به ترتیب 5/5 و 5/6 روز بوده است. همچنین بین فاکتورهای نوع و دلیل مراجعه، روز بستری در ماه، ماه بستری، سن، نوع بیمه، بخش بستری، نوع محل زندگی، وضعیت تاهل و شغل با LOS، ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد. متغیرهای نحوه پرداخت، روز پذیرش در هفته، جنسیت، داشتن همراه و پزشک معالج با LOS ارتباط معنی­داری نداشتند.نتیجه گیری: طول مدت اقامت تحت تاثیر عوامل دموگرافیک و بالینی مختلفی می­باشد. لذا می­توان با اعمال تکنیک­های داده کاوی بر روی داده­های پذیرش بیمارستانی، LOS را پیش بینی نمود. این کار می­تواند برای برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع بیمارستانی ابزار مناسبی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Associated with Length of Stay Based on Admission Data in Emam-Reza and Ghaem Hospitals of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Hesam Karim 1
  • Mahmood Tara 2
  • Kobra Etminani

1 MSc Student, Department. of Medical Informatics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor of Medical Informatics, Department. of Medical Informatics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital beds and resources are extremely limited for patients. A few factors such as Length of Stay or LOS affected Availability of Hospital Resources. Identifying factors associated with this benchmark index can be valuable in planning to optimize the utilization of the existing resources. Aiming to identify factors associated with length of stay based on admission data, the present study has been conducted.Methods: This survey is a descriptive-retrospective study. We extracted 449,678 patient data from computerize patient records in Emam Reza and Ghaem Hospital in Mashhad, Iran. After data cleaning and preprocessing, univariate analysis was conducted using t-test and one-way ANOVA test. Multiple linear regression was also used to determine the factors associated with LOS. All analyses were conducted with SPSS statistical software version 19.Results: The mean LOS in Emam-Reza and Ghaem hospital were 5.5 and 6.5 days. Age, ward, admission reason, referral status, admission month and day on month, insurance type, residence type, marital status and patient job were associated with length of stay. No significant differences in LOS were found by payment type, admission day on week, gender, doctor and patient Companionship.Conclusion: LOS can be predicted by socio-demographic and clinical factors using data mining models on hospital admission data. The procedure can be a useful tool for planning and optimal resource allocation in hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Length of Stay
  • Data Mining
  • Hospitals