نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

مقدمه: جنبش دسترسی آزاد یکی از بهترین روش های تسهیل جریان اطلاعات است. یکی از نمودهای این جنبش،نشریات دسترسی آزاد می باشند. باوجود نگرش مثبت جامعه علمی به دسترسی آزاد، به نظر می رسد تعداد پژوهشگرانی که مایل به استفاده از نشریات دسترسی آزاد برای انتشارمقاله خود هستند، در مقایسه با نشریات دسترسی بسته محدود می باشد. هدف این پژوهش شناسایی موانع انتشار مقاله درنشریات دسترسی آزاد، از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی بود.روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات  پیمایشی  بوده است. جامعه آماری، اعضای هیات علمی دانشکده های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و حجم نمونه 367 نفر بود. این مطالعه در دوره زمانی 1386تا 1391 انجام شده است. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی دوازده گویه استفاده شده در این مطالعه بر اساس Alpha Cronbach859/. بود. روایی سوالات به روش Test-retest در جامعه مورد مطالعه و نیز نظرات افراد صاحب نظر در حوزه دسترسی آزاد ارزیابی شد.در سطح آمار توصیفی  از درصد و میانگین و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی Pearson استفاده شد. برای تحلیل داد ها از نرم افزار SPSS 17 استفاده شد.یافته ها: با توجه به یافته ها، اکثریت 76 درصدی پاسخگویان، دریافت هزینه انتشار در نشریات دسترسی آزاد را یک مانع عمده برای عدم انتشار در این نشریات معرفی نمودند. اکثریت پاسخگویان تاثیر منفی انتشار مقاله در نشریات دسترسی آزاد را بر پیشرفت حرفه ای و همچنین تاثیر منفی عدم تمدید کارت های اعتباری بین المللی را موانع مهمی برای انتشار مقاله در این نشریات ندانستند. یافته های حاصل از ضریب همبستگیPearsonنشان داد که رابطه معنی دار و منفی (p=0/05، r=-0/130) بین موانع انتشار و تجربه انتشار پژوهشگران وجود دارد.نتیجه گیری: در میان موانع مذکور، دریافت هزینه انتشار از نویسنده، مهمترین مانع برای انتشار مقاله در مجلات دسترسی آزاد معتبر محسوب می شود.  همچنین افزایش تجربه انتشار پاسخگویان، می تواند تاثیر موانع انتشار را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barriers to Publish in Open Access Journals According to Medical researchers

نویسنده [English]

  • Leila Khalili

Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge studies, Azarbaijan Shahid Madani University, East Azerbaijan , Iran

چکیده [English]

Introduction: The Open Access Movement has been one of the best ways that can facilitate information flow. One of the representations of the Open Access Movement is Open Access Journals. Despite the positive attitudes of the scientific community towards Open Access Journals, it seems that the number of the researchers who have the tendency to publish in these journals as compared with Closed Access Journals has been limited. The purpose of this study was to investigate the views of medical researchers as to the barriers to publishing papers in Open Access Journals.Methods: This applied study used a survey design. Population of the study was academic staff of Medicine Schools in Public Medical Universities of Iran and the sample size was 367 respondents. This study was carried out in 2009-2012. Data collection instrument was a questionnaire developed by researcher of the study. The reliability of twelve items of this study was estimated by using Cronbach's alpha whose coefficient was 0.859. The validity of questions was assessed by using Test-retest among population of the study and experts' view on open access area. In order to analysis date in descriptive level, percent and mean was used. In inferential level, Pearson correlation coefficient was used. SPSS 17 was used to analysis data.Results: Based on the findings, with a total of 76 percent of respondents, author-charge was a barrier to publishing papers in Open Access Journals. According to majority of the respondents, negative influence of publishing papers in open access journals on career promotion as well as problem of renewing credit card were not important publishing barriers. Based on Pearson correlation coefficient, there was a significant relation (r=-0.130, p=0.05) between publishing experience and publishing barriers.Conclusion: Among the all mentioned barriers, author-charge is the most important reason for not publishing in valid Open Access Journals. However, the increase of publishing experience of respondents can reduce the influence of barriers significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universities
  • Open Access to Information
  • Periodicals