نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی‌ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی از مهم‌ترین ارکان سیستم‌های مدیریتی است. مدل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها:SWOT) Strength, Weakness, Opportunity, Treat) به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های موجود در یک سازمان می‌پردازد. هدف این مطالعه مقایسه و تحلیل وضعیت درونی و بیرونی کتابخانه‌های دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان با استفاده از این مدل بوده است.روش بررسی: مطالعه حاضر در شهریور 1393 خورشیدی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته که روایی آن توسط صاحب‌نظران تأیید، و پایایی آن با آزمون Cronbach's alpha به میزان 94/0 اندازه‌گیری شد. جامعه‌ی پژوهش مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان به تعداد 38 نفر است که به علت امکان دسترسی به تمامی اعضای جامعه، از نمونه گیری صرف­نظر، و به صورت سرشماری انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Microsoft excel 2013 و آمار توصیفی استفاده شده است.یافته‌ها: از مجموع 50 مؤلفه‌ در 8 بعد عوامل درونی، 9 نقطه قوت و 10 نقطه ضعف مشاهده، و 31 عامل باقی‌مانده در وضعیت متوسط قرار داشتند. اما در بخش عوامل بیرونی از 25 عامل مورد بررسی در 4 بعد، کتابخانه‌ها بدون اینکه با فرصتی مواجه باشند، 16 عامل آن‌ها را تهدید می‌کند، و 9 عامل دیگر نیز وضعیت متوسطی را دارا هستند. کتابخانه‌های دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان در بخش عوامل درونی میانگین 35/3، و در بخش عوامل بیرونی میانگین 07/3 (از 5 نمره) را دارا هستند. تمامی کتابخانه‌ها نیز به جز کتابخانه مرکزی در وضعیت بینابینی قرار دارند. کتابخانه‌های دانشکده «مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی» و «پرستاری و مامایی» و «پزشکی»، در رتبه‌های اول تا سوم هستند.نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که عوامل درونی و بیرونی کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در وضعیت متوسطی قرار دارند. با توجه به غلبه­ی نقاط ضعف و تهدیدها بر نقاط قوت و فرصت­ها، در صورت کم‌کاری و کم‌توجهی مسئولین ممکن است که این کتابخانه‌ها به وضعیت نامطلوبی دچار شوند. آگاهی مدیران و کتابداران مورد بررسی از مشکلات و مسائل شناسایی­شده و تلاش آن­ها برای تقویت نقاط قوت، رفع نقاط ضعف، استفاده از فرصت‌ها و غلبه بر تهدیدها، می‌تواند گام مهمی در راستای ارتقای خدمات کتابخانه­های مورد بررسی به اعضای هیآت علمی، پزشکان، پژوهشگران، دانشجویان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Isfahan University of Medical Sciences Libraries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shekari
  • Pegah Karimian

Master student, information science and knowledge studies, , information sciences and knowledge studies, university of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Planning and strategic management are important parts of management systems. SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treat) model evaluate the strengths, weaknesses, threats and opportunities in an organization. The purpose of this study was to assess the comparative analysis of internal and external status of Isfahan Medical University libraries by using this model.Methods: Present study was conducted in September 2014. The method of this research is Descriptive-survey. The validity of Made questionnaire tool was verified by experts, and reliability using Cronbach's alpha was calculated in the rate of 94/0. 38 managers and librarians of Isfahan University of Medical Sciences libraries are study population. Due to availability of all community members, sampling was dropped, and the census method was conducted. Descriptive statistics and Microsoft excel 2013 software were used for data analyzing.Results: In libraries of Isfahan University of Medical Sciences 50 elements of 8 internal dimension was studied, 9 strength points and 10 weakness points was recognized and 31 remaining factors were in the middle. In the study of 4 external dimension 25 factors examined, these libraries having no opportunities while 16 factors threaten them, and 9 other factors were in the middle.Conclusion: The results showed that the status of internal and external factors in Isfahan University Libraries is average. Due to superiority of the weaknesses and threats on the strengths and opportunities, in the case of Inattention and inaction of administrators, these libraries may be adversely affected. Managers and librarians’ awareness of the identified problems, and their efforts to promote the strengths, overcome the weaknesses, win of the opportunities and dominate the threats, could be an important step in the promotion of library services for faculty members, physicians, researchers and students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Medical University
  • university libraries
  • Strategic Management