نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت MBA، دانشگاه علوم پزشکی همدان، گروه تجهیزات پزشکی ، همدان، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی همدان، گروه تجهیزات پزشکی، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: توسعه‌ی سریع در دنیای امروز، آگاهی از تحولات و به تبع آن برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف از کوتاه ترین راه ممکن را به ضرورتی انکارناپذیر مبدل ساخته است. هر سازمانی برای دستیابی به اهداف و رسالت خویش می بایست ضمن بررسی موقعیت فعلی و تبیین مسیر پیش رو، به برنامه ریزی منظم و سازمان‌یافته ای در راستای بهره مندی از منابع داخلی و خارجی سیستم در سایه برنامه ریزی استراتژیک اقدام نماید. هدف مقاله تحلیل میزان موفقیت مدیریت استراتژیک معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده است.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته مطالعات  توصیفی-پیمایشی بوده است. ابتدا برنامه استراتژیک سازمان بررسی و میزان موفقیت آن در دستیابی به اهداف استراتژیک بر مبنای کارت امتیازی متوازن اندازه گیری شده است و در مرحله بعد با جامعه آماری کارکنان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان ( 28 نفر شامل کلیه مدیران و کارشناسان معاونت درمان) ، میزان موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف به صورت پیمایشی بررسی گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق بوده است که روایی آن با تایید متخصصان امر و پایایی آن به روش Test-retest بررسی و بر اساس اندازه گیریAlpha  Cronbach 94 درصد تایید شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آمار استنباطی و  نرم افزار 15SPSS  استفاده گردید.یافته  ها: سازمان مورد مطالعه در وجه مالی به 85درصد، در وجه مشتری به 72درصد، در وجه فرایندها به 90درصد و در وجه رشد و یادگیری به 100درصد اهداف خویش دست یافته است و در کل به موفقیت 82 درصدی در دستیابی به  اهداف خویش نائل شده است. همچنین عدم دستیابی سازمان به سایر اهداف، نتیجه ضعف یا قصور در هر سه مرحله از مدیریت استراتژیک بوده است. این بدین معناست که تا حدود 95 درصد، هر سه عامل عدم طراحی مناسب برنامه ها و انتخاب استراتژی های نامناسب، عدم اجرای صحیح استراتژی ها و همچنین عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی اجرای برنامه استراتژیک، عامل عدم دستیابی به یکسری از اهداف در سازمان بوده است.نتیجه گیری: استفاده از یک مدل مناسب برای برنامه استراتژیک در هر سازمان، مسئله مهمی در موفقیت برنامه محسوب می گردد ولی مهم تر از آن داشتن استراتژی هایی است که بر اساس شناخت درست شرایط محیطی و درک تفکر استراتژیک بنا شده باشد. پایبندی به اجرای درست استراتژی ها نیز ضروری است و پیاده سازی سیستم نظارتی و ارزیابی مناسب می تواند ارتقاء مدیریت استراتژیک در سازمان را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the success of strategic management in treatment vice presidency of Hamedan University of medical sciences

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghaderi 1
  • Behrouz Moradhasel 2

1 Master of Management MBA, Hamedan University of Medical Sciences, Department of Medical Devices, Hamedan,Iran

2 MSc in Biomedical Engineering, Hamedan University of Medical Sciences, Department of Medical Devices, Hamedan,Iran

چکیده [English]

Introduction: The rapid development in today's world, knowledge of developments and consequently planning to achieve the objectives by possible shortest ways Undeniable necessity makes. Any organization to achieve its goals and mission should review the current situation and explain the route ahead, be systematically planned and organized in order to benefit from internal and external sources in the light of the strategic planning. This study aimed to analyze the success of strategic management of treatment vice presidency of Hamedan University of medical sciences (UMSHA).Methods: This research is an applied, descriptive cross sectional study.The strategic plan of study and degree of success in achieving its strategic objectives is measured based on the balanced scorecard (BSC) and then, The organization's success in achieving the objectives Was evaluated with The target population of of Hamedan University of medical sciences workers (28 people, including all managers and treatment vice presidency Experts. The data collection tool was a research’s questionnaire so the experts confirmed the validity and reliability of the method by Test-retest and were confirmed by Alpha Cronbach measurements 94 percent. Descriptive statistics, inferential statistics and SPSS15 software were used for data analysis.Results: Studied Organization Achieved its goals In terms of Financial to 85%, Customer to72%, in processes to 90% and in learning and growth to 100% and in total have been achieved success in achieving their goals 82 percent. Also Failure to achieve the objectives was the result of weakness or failure in every stage of the strategic management.This means that up to 95 percent, Lack of proper design and selection of inappropriate strategies, lack of proper implementation strategies and the lack of proper evaluation of the implementation of the strategic plan of the organization's lack of effectiveness of the strategic managment.Conclusion:Using an appropriate model for the organization's strategic plan, it is considered important to the success of the program but more importantly, it need to have a strategy that is based on accurate knowledge and built on understanding of strategic thinking environment. Commitment to right implementation the strategies is essential and Implement appropriate monitoring and evaluation system can promote the implementation of the strategic plan in organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Assessment
  • Strategic Management
  • Balanced Scorecard
  • Universities