نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، اقتصاد سلامت، دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: آلودگی محیط‌زیست، اقتصاد بخش خصوصی و بخش عمومی سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش تأثیر آلودگی محیط‌زیست، بر روی هزینه­های کل بخش سلامت و هزینه­های پرداخت مستقیم از جیب خانوارها و نیز اثر این آلودگی بر روی سلامت عمومی جامعه مورد بررسی قرار گرفته ‌است. هدف این مطالعه، تحلیل رابطه بین آلودگی هوا و هزینه­های سلامت ونیز عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده این رابطه بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه­ای بوده است. در این پژوهش از داده­های پانل دیتا، برای دستیابی به کارایی بیشتر و افزایش درجه آزادی و توان آزمون و نیز فراهم نمودن امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل 22 کشور منتخب خاورمیانه و شمال افریقا MENA(North Africa And Middle East Asia) برای بهره­بردن از تعداد کافی نمونه بوده که با توجه به قرار داشتن کشور ایران در بین آن‌ها، به سنجش این ارتباطات برای دوره زمانی سال‌های 1990-2010 میلادی پرداخته شده ‌است. داده‌های مطالعه از اطلاعات آماری بانک جهانی (World Bank Data) استخراج شده است. در پژوهش حاضر از نرم‌افزار Eviews8 و رویکرد اثرات ثابت (Fixed Effect)، به منظور برآورد مدل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. هم­چنین برای انتخاب روش­های Panel یا Pool، آزمون F Limer و برای انتخاب رویکردهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی، آزمون Housman بکار گرفته شده است.یافته‌ها: آلودگی محیط­زیست تاثیر منفی و معنی­دار بر روی سلامت عمومی دارد. هم­چنین موجب افزایش هزینه­های بخش سلامت و پرداخت های مستقیم از جیب افراد می­گردد. افزایش یک واحد در انتشار گاز CO2 و ذرات کوچک و جامد آلوده کننده هوا با قطر کمتر از 10 میکرومتر  PM10(Particulate Matter Less Than Ten Microns in Diameter)باعث کاهش به ترتیب، 03/0 و 01/0 واحد در امید به زندگی می­شود. هم­چنین افزایش یک واحد در شاخص آلودگی (CO2) باعث افزایش 2/0 واحد در پرداخت­های مستقیم از جیب افراد می­گردد. افزایش بیکاری و شهرنشینی تاثیر منفی بر روی سلامت عمومی و تاثیر مثبت بر روی هزینه­های سلامت دارند. آموزش نیز موجب ارتقای سلامت عمومی می­گردد.نتیجه‌گیری: آلودگی محیط‌زیست با کاهش سلامت عمومی، موجب اتلاف هزینه­های بخش سلامت می­گردد. بنابراین آن بخشی از بودجه دولتی و هزینه­های خصوصی که به بخش بهداشت و درمان اختصاص می­یابد، صرف مقابله با آثار مضر آلودگی بر روی سلامتی می­گردد. برنامه­های عملیاتی برای کاهش آلودگی هوا، اولویت اشتغال­زایی، سیاست­های تمرکززدایی، ارتقای آموزش همگانی، گسترش پوشش بیمه همگانی و افزایش سهم بودجه بخش سلامت از توصیه­های مهم مطالعه حاضر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental, Health and Health‌care Costs

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohammadzadeh 1
  • Hadi Ghahramani 2
  • Elmnaz Nazariyan

1 Assistant Professor of Urmia University, Economic and Management faculty, Urmia, Iran

2 MSc student, Economics, Tehran University, economic faculty, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Environment pollution affects the private and public health sector. In this study, the impacts of environmental pollution on healthcare costs and on the out of pocket expenditure and also the impact of pollution on public health have been examined.Method: This study has been applications – development. In this study, to achieve greater efficiency and to increase degrees of freedom and test ability and also allowing possibility the design of complex behavioral patterns, the panel data have been used. Case of study is 22 selected of Middle East and North Africa (MENA) countries included Iran for the period of years 1990-2010 has been paid. The data of study provided by the statistical data of World Bank. In present study the Eviews software and fixed effect technique for estimate the models is used. Also to choose between panel or Pool, F Limer test and to choose the fixed effects and random effects approaches, Hausman test was used.Results: Environment pollution has significant and negative impact on the public health. Therefor it increases the health care expenditures and out of pocket payments. According to estimates, there are a unit increase in SO2 emission and small and solid particles of air pollution less than 10 micrometers in diameter (PM10) reduce life expectancy respectively0/03 and 0/01 units. The increase of one unit of pollution (CO2), increase out of pocket expenditures 2/0 units. Unemployment and urbanization have a negative impact on public health and have a positive impact on health care costs. Education also comes promote public health.Conclusion: Environmental pollution by reduce public health; lead to waste the cost of the health sector. So that part of the public budget and private spending is allocated to the health sector, deal with the harmful effects of pollution on health. Action plans to reduce air pollution, job creation priority, decentralization policies, improving public education, expands insurance coverage and increase the share of public health budget, are important recommendations in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Pollution
  • Life Expectancy
  • Health Expenditures