نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،. دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در دهه های اخیر مفهوم معنویت و کاربرد های آن در دنیا بخصوص در دنیای غرب اهمیت زیادی یافته است. هدف از این پژوهش، تحلیل رابطه بین هوش معنوی و بهره وری کارکنان در  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه پژوهش، توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارکنان مالی و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1393 شامل 900 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 269 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب گردید. برای جمع آوری نظرات پاسخ دهندگان از پرسشنامه استاندارد King(2008) برای سنجش هوش معنوی و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش بهره وری استفاده شد، که روایی آن از طریق روایی صوری مورد تأیید قرار گرفت و آلفای کرونباخ آن برای سوال های هوش معنوی 81/0 و برای سوال های بهره وری89/0 محاسبه گردید. در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون های آماری همچون فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون های رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی یافته های جانبی پرداخته و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله ساختاری و نرم افزار  Spss19, lisrel فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که هوش معنوی، رابطه مثبت و معناداری با بهره وری داشته است. هم چنین بین بهره وری با بسط حالت هوشیاری، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و تفکر انتقادی وجودی کارکنان رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که از طریق تقویت هوش معنوی کارکنان می توان بهره وری را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine the relationship between intellectual intelligence and employee productivity Isfahan University Medical of Sciences

نویسندگان [English]

  • Akbar Etebarian 1
  • Majid Shiasi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University of Khorasgan, Isfahan, Isfahan, Iran

2 MSc, Public Mnagment, Islamic Azad University of Khorasgan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The importance of spirituality in organizations and can be a powerful force in people's lives brought profound. The purpose of this study was to analyze the relationship between spiritual intelligence and productivity of employees Isfahan University Medical of Sciences.Methods: The purpose of the study and application of methods, cross - correlation. The study population consisted of all finance staff and managers University in 1393, including was 900 persons.  Using random sampling, stratified Cochran formula and 269 of them were chosen. To collect feedback from questionnaires King (2008) (1) to measure the spiritual intelligence and a questionnaire was used to measure productivity. The face validity and Cronbach's alpha for the spiritual intelligence 0.81 and productivity 0.89, respectively. The present study tests such as frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics, multiple regression, ANOVA and Pearson correlation coefficient was used, using structural equation modeling techniques and lisrel software and Spss19, research hypotheses were tested.Results: The results indicate that the correlation coefficient between spiritual intelligence and employee productivity throughout the p≤0.01 is meaningful and positive. And the higher spiritual intelligence, productivity is more (and vice versa). The results showed that 13.7% of the variable changes that overlap with each other.Conclusion The results showed that the amplification spiritual intelligence staff productivity can be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Personnel
  • Universities