نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی گرایش تولید، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: ترخیص با رضایت شخصی که یکی از معضلات سیستم درمان در کشورهای جهان در پی نارضایتی بیماران؛ فراگیر است، موجب رکود کارها و وضعیت نامناسب مالی مراکز درمانی شده است. هدف مطالعه حاضر، اولویت‌بندی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی شهرستان یزد، بوده است.روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی، تحلیلی است. تعداد نمونه 174 نفر از تعدادکل 9896 نفر بیمارانی که در بیمارستان های آموزشی شهرستان یزد در سال 1392 خورشیدی ترخیص با رضایت شخصی داشته اند به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند و هم چنین به منظور رتبه بندی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران به روش سرشماری 6 نفر از افراد مطلع و صاحب نظر در موضوع مورد بررسی به عنوان خبره انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌های جامعه بیماران از نرم‌افزار 16spss و آزمون Chi-Square و جهت تحلیل داده‌های جامعه خبرگان از برنامه Microsoft Excel نسخه­ی 2010 و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) استفاده گردید.یافته‌ها: مهم‌ترین علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران به ترتیب اولویت، عبارت‌اند از: مشکلات مالی بیمار و هزینه درمان 2/36 درصد، احساس بهبودی 7/28 درصد و خستگی از محیط بیمارستان و طولانی شدن دوره درمان 4/18 درصد و در میان ابعاد ترخیص با رضایت شخصی، بُعد علل مرتبط به خدمه و کارکنان بیمارستان با وزن نرمال شده­ی قطعی 264/ 0 درصد از دید خبرگان، در اولویت قرار گرفت.نتیجه‌گیری: میزان ترخیص با رضایت شخصی با توجه به مطالعات انجام‌شده در ایران، نسبت به سایر کشورهای پیشرفته زیاد است که دلیل عمده آن علل مرتبط به خود بیمار است. استقرار مددکاران بالینی، افزایش آگاهی بیماران از عوارض احتمالی و ایجاد فضایی مناسب در جهت کاهش میزان رضایت شخصی و افزایش رضایت بیمار، باید در اولویت قرار گیرد. هم‌چنین مدیران با استفاده از تکنیک FAHP قادر خواهند بود علل را اولویت‌بندی و با توجه به اولویت‌ها، برنامه‌ریزی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of Causes of Discharge of Patients with a Fuzzy Analytic Hierarchy Process Technique

نویسندگان [English]

  • Roohollah Askari 1
  • Seyed Mohammad Arab 2
  • Fatemeh Afzali 3
  • Fatemeh Sepaseh 3

1 Assistant Professor, Health Services Management Department, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Science. Yazd, Iran

2 MSc , Industrial Management, College of Management /Economy/Accounting, Yazd University. Yazd, Iran

3 MSc, Health Services Management, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Science. Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: Discharge of patients with personal satisfaction is one of the problems in treatment systems all over the world, which causes the recession and ultimately leads to jobs and poor financial health centers. This study, presents ranking of causes of discharge of patients with personal satisfaction in treatment centers in the city of Yazd.Methods: This study is a cross-sectional, descriptive analysis. The sample size is equal to 174 of 9896 patients, who have been discharged from hospitals with personal satisfaction. We also asked six expert's opinion. The method of Sampling from patients is stratified randomization and from experts is census. In order to data analyzing of patients, we have used the SPSS16 software and Chi-square Test, and for data analyzing of experts we have used Microsoft Excel 2010 and Fuzzy AHP Technique.Results: The most important causes of discharge patients in order of preference are as follows; financial difficulties and the cost of treating patients (36/2%), Sense of recovery (27/8%), Tired of hospital environment and Prolongation of treatment duration (18/4%), and from expert’s view, the most important cause is: those causes related to the crews and hospital staff.Conclusion: According to studies carried out in Iran, the rate of discharge is high compared to other countries mostly due to causes related to the patient. The clinical social workers, patient awareness of potential complications and make good and pleasant atmosphere for patient, in order to increase the level of personal satisfaction, should be considered as priorities. Administrators can also use the Fuzzy AHP technique to prioritize causes and then give the priority plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Satisfaction
  • Patient Discharge
  • Hospitals
  • Analytical Hierarchy Process