نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: انتخاب نوع مناسب دستگاه برای حمایت از کاربران در ورود داده­هایبالینی سیستم اطلاعات سلامت از اهمیت بسیاری برخوردار­است. علاوه بر هزینه، دوام وسادگی، مهارت کاربران در استفاده از رایانه و گردش­ کاری محیط بهداشتی در این انتخاب تاثیرگذاراست. این مطالعه باهدف شناساییترجیحات کاربران در انتخاب دستگاه کاربر نهایی انجام­شد.روشبررسی: پژوهش کاربردی و به روش کیفی گروه کانونی در سال 1393 خورشیدی انجام شد.جامعه­ی پژوهش را 16 کاربر سیستم اطلاعات بیمارستانی سه بیمارستان تهران تشکیل دادندکه ازلحاظ میزان مهارت استفاده از رایانه و دانش پزشکی به سه گروه متمایز تقسیمشدند. در جلساتکانونیمعیارهای کاربران برای انتخاب دستگاه به بحث گذاشته شد. به­منظور مقایسات کمی نتایج بحث­وگفتگو، از پرسشنامه درجلسات کانونی استفاده شد و تحلیل توصیفی انجام گرفت.یافته‌ها:براساس میانگین پاسخ شرکت­کنندگان، اولویت انتخاب دستگاه کاربر نهایی کاربرانی با سطحدانش پزشکی و رایانه­ای بالا تبلت(75/3) و رایانه ثابت(67/3) بود. کاربرانی بادانش پزشکی و عدم مهارت کافی در استفاده از رایانه تبلت(4)، ایستگاه­کاری بر رویچرخ(5/2)، ایستگاه­کاری بر روی دیوار(5/2) و رایانه ثابت(25/2) را انتخاب کردند.کاربرانی با مهارت در استفاده از رایانه و نداشتن دانش پزشکی، رایانه ثابت(37/3)،تبلت(29/3)، PDA(17/3)،ایستگاه­کاری بر روی دیوار(4/2) و بر روی چرخ(67/2) را انتخاب کردند.نتیجه‌گیری:دستگاه کاربر نهایی در مراکز درمانی براساس نیاز کاربران و نحوه­ی تعامل آن‌ها باسیستم اطلاعاتی انتخاب نمی­شود و این مهم‌ترین دلیل عدم تمایل کادر درمانی به استفادهاز سیستم­های اطلاعاتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selecting the Best End-User Device from User Perspective for Hospital Information Systems (HIS)

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Eslami 1
  • Seyed Mohammad FiroozAbadi 2
  • Elaheh HomayonVala 3

1 MSc, Department of Medical Informatics, Faculty of Medical Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Full Professor, Department of Medical Informatics, Faculty of Medical Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, CyberSpace Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Choosing the right type of device is important to support users of Health Information Systems. In addition to cost, durability and simplicity, staffing levels and hospital workflows affect in the selected. The purpose of this study was to identify the preferences of users in device selection.Methods: This applied research with qualitative method, Focus group, was conducted in 2014. Population research is users of HIS. They have been divided into three distinct groups based on their computer skills and medical knowledge. The sixteen users were invited to three focus group meetings and have been asked to explain their criteria for selection of the device. Questionnaires were also used in order to compare the results of discussions quantitatively. The reliability and validity of the questionnaire were confirmed by Cronbach's alpha (0.86). The analysis was performed using descriptive statistics.Results: The mean response of participants shows that end-users with high level of medical knowledge and computer skills, prefer to use tablets (3.75) and then PCs(3.67). Medical staff without computer skills selected tablets(4), workstation on wheels (WOW)(2.5), wall mounted workstation(2.5) and PCs (2.25). Ultimately members with skills in using the computer and lack of medical knowledge, selected PCs (3.37), tablets(3.29), Personal Digital Assistant (PDA) (3.17), wall mounted workstation(4.2) and WOW(2.67).Conclusion: This study showed that the best device for the medical staff is Tablet and PC is the best device for administrative staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital Information Systems
  • Focus Group
  • User