نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی ، گروه علمی مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: امروزه تغییر مهم‌ترین عاملی است که سازمان‌ها با آن مواجه‌اند و باید خود را برای مقابله با اثرات آن آماده نمایند. افراد با توانایی و انگیزه بالا در کنار بکارگیری ابزارهای نوبن فناوری اطلاعات، کسب و انتقال دانش در سازمان را تسهیل و یادگیری سازمانی را بهبود می‌بخشند.  هدف این مطالعه تعیین نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی در بیمارستان های تامین اجتماعی تهران بوده است.روش بررسی: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بود. برای جمع آوری داده های مربوط به تحلیل فرضیه های تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آن به تائید اساتید دانشگاه رسید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب   Cronbach’s alpha که 92 درصد بود، تائید شد. جامعه آماری تحقیق مدیران و سرپرستان بخش‌های اداری و خدماتی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران در پاییز سال 1393 خورشیدی بود که بر اساس فرمول نمونه‌گیری Cochran و با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای، نمونه آماری به حجم 113 نفر تعیین و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل ‌و آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آمار استنباطی و به طور مشخص مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته‌ها: یافته های تحقیق نشان داد که ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد و ابزارهای فناوری اطلاعات در این رابطه‌ می توانند نقش میانجی داشته و آن را تقویت کنند.نتیجه گیری: بیمارستان های تامین اجتماعی با ارتقای انگیزه و توانایی کارکنان، یادگیری سازمانی را ارتقا و با بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و روزآمد، سطح آن را بهبود و فرآیند یادگیری سازمانی را تسریع خواهند بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Information Technology Tools in the Relationship between Knowledge Absorption Capacity and Organizational Learning in Tehran Social Security Hospitals

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafiei Nikabadi 1
  • Jafar Zameni Khojasteh 2

1 Assistant Professor , Industrial Management, Management Department, Semnan University, Semnan, Iran

2 MSc, Marketing Management, Management Department, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, the most important factor that organizations have encountered is Change that should prepare them to deal with the effects. People with high ability and motivation along with application of new Information Technology (IT) tools, Acquisition and transfer of knowledge are to facilitate and improve organizational learning. Aim of this research is to study the Role of Information Technology tools in the relationship between knowledge Absorption capacity and organizational learning in Tehran Social Security HospitalsMethods: This research, in the base of method is descriptive-survey and in the base of goal is applied. To collect data on literature research studies such as library books and journals and to gather data for analysis of research hypotheses, the questionnaires were used that Its face validity was confirmed by professors and Its reliability (Using Cronbach's alpha coefficient: 0.92) was Confirmed. The population of the study was managers and supervisors of Tehran Social Security Hospitals that According to Cochran sampling formula and using quota sampling, sample size determination and 113 questionnaires were distributed among them. For analysis of statistical hypothesis testing, structural equation modeling was used.Results: The results indicate that the knowledge Absorption capacity has a positive and significant impact on organizational learning and information technology tools has a significant positive role in this relation.Conclusion: The Social Security hospitals promote organizational learning with incentives and ability of staff and improve and accelerate the process of organizational learning with Using updated information technology tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Organizational Learning
  • Information Technology