نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، مدرس دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور وکارشناس ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

چکیده

مقدمه: تحلیل محتوا برای مقایسه یک متن با متن دیگر، آثار یک نویسنده، با نویسندگان دیگر و با همان نویسنده، مقایسه متن های نوشته شده به یک زبان طبیعی با متون زبان دیگر و بررسی متون یک حوزه تخصصی به کار می رود، هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای مقالات علوم پزشکی و استخراج ساختار جملات در آن به منظور استفاده پژوهشگران بوده است.روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات تحلیل محتوا بر اساس ساختار دستوری است که به بررسی میزان کاربرد زنجیره­های واژگانی چهار لغتی در مقالات پژوهشی در زمینه پزشکی پرداخته است. به همین منظور در این مقاله مجموعه­ای بیش از دو میلیون و چهارصد هزار لغت از مقاله­های بازیابی شده در 33 حوزه پزشکی گردآوری و معیار بسامد بیست بار تکرار یک زنجیره واژگانی در یک میلیون لغت و همچنین تکرار آن در پنج متن متفاوت در نظر گرفته شد. برای به دست آوردن زنجیر­ه­ها از نرم افزارهایWord smith tools 5, Antconc3.23, ABBYY Fine Reader to professional edition  استفاده شد. زنجیره­ها با استفاده از طبقه­بندی­های موجود و براساس ساختار و عملکرد در متن دسته­بندی شده­اند.یافته­ها: در نتیجه این تحقیق 102 زنجیره واژگانی پر کاربرد با ساختارها و عملکردهای متفاوت در حوزه های پزشکی شناسایی شدند. بیشتر نویسندگان مقالات تحقیقاتی پزشکی از زنجیره­های واژگانی از نوع متن محور استفاده می­کنند.نتیجه گیری: این مطالعه دیدگاه­های جدیدی در زمینه فهم بهتر مقالات پژوهشی پزشکی مربوط به زمینه ای خاص و نیز تحقیقات بیشتر در زمینه مطالعات پیکره ای در نوشتار دانشگاهی و انگلیسی برای اهداف ویژه فراهم می آورد. همچنین افق جدیدی را در حوزه تحلیل محتوای متون و سنجش آماری متون می­گشاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Medical Research Articles: A corpus-based study

نویسندگان [English]

  • Maryam Salami 1
  • Zahra Sadat Jalali 2
  • Maryam Pakdaman Naeini 3
  • Mohammad Alaei Arani 4

1 Assistant Professor, Information science, Payame Noor University, Mashad, Iran

2 M.A. English education, University of Kashan, Kashan, Iran

3 Ph.D. Candidate of Information Science Payame Noor University. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology(IIEES), Tehran, Iran

4 Ph.D. Candidate of Information Science Payame Noor University, University of Kashan, Kashan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Content analysis applied for comparing texts, a writer’s works with others or the same author, the texts written in a natural language with texts in other languages literature and review of specialized field. The present study aims to analyze the articles to extract the sentences structure in order to support medical researchers.Methods: This study investigates 4-word lexical bundles in medical research articles. To this end, a corpus of 2,400,000 words was established based on 33 subject areas in medicine and frequency of 20 and distribution numbers of at least 5 were considered as criterion. Word smith tools 5, Antconc3.23, ABBYY Fine Reader to professional edition were used for the identification of lexical bundles. Then, identified lexical bundles were classified according to their functions and structures in the medical research articles.Results: Totally, 102 lexical bundles with different structures and functions were identified in medical articles. The findings of the current study showed that most of the medical writers use text-oriented bundles in their articles.Conclusion: This study presents new insights in better understanding of medical research articles related to specific area and further researches in written academic discourse and English for Academic Purposes. It also broadens new horizon on areas of text analysis and text statistical assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lexical Bundle
  • Corpus
  • Natural Language Processing
  • Computerized Linguistics
  • Content Analysis