نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، ابرکوه، ایران

2 استاد تمام، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: منابع انسانی از ذخایر مهم یک سازمان محسوب می­شود. شفافیت نقش می­تواند موجب مفید بودن فرد و در نهایت انجام بهتر کارها شود.  با توجه به اهمیت شفافیت نقش کتابداران، این مطالعه به منظور تعیین رابطه­ی بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان صورت گرفت.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی- پیمایشی بود که  با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و با حجم نمونه 105 نفر  از بین کلیه کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان (164 نفر) انجام شد.  ابزارهای اندازه‌گیری پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه­ها با روش روایی محتوا و پایایی آن­ها با روش Cronbache's alfa coefficient محاسبه و مقادیر ضریب پایایی متغیرهای رضایت شغلی و شفافیت نقش به ترتیب برابر 89/ و 91/ حاصل گردید. به منظورتجزیه و تحلیل داده­ها، با استفاده از نرم­افزار SPSS، از روش‌های آماری Correlation Coefficient، و آزمون One-way ANOVA ، Independent T-test و آزمون LSD post hoc استفاده شد.یافته­ها: بر اساس یافته­های مطالعه، همبستگی مثبت و معناداری بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران در کتابخانه‌های دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی اصفهان وجود داشت (با مقدار سطح معناداریp=0/001 ). همچنین بین شفافیت نقش کتابداران و مولفه‌های رضایت شغلی از جمله: ارتباطات (p=0/018)، حقوق و دستمزد (p=0/037)، سرپرستی (p=0/003)، و شرایط کاری (p=0/046) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین شفافیت نقش کتابداران و سایر مولفه‌های رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.نتیجه­گیری: شفافیت نقش موجب  رضایت  کارکنان و در نهایت تغییر بینش و نگرش فرد نسبت به وظایف  خواهد بود؛ با توجه به اهمیت رضایت شغلی کتابداران، و همبستگی مثبت میان رضایت شغلی و شفافیت نقش آن­ها، بررسی راهکارهایی جهت افزایش شفافیت نقش کتابداران پیشنهاد می­گردد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between role transparency and Job satisfaction of librarians in state universities in city of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Tahere golipoor 1
  • Ahmad Shabani 2

1 Master of Information Science and Knowledge , Information Science and Knowledge,Yazd,Abar Kooh, Iran

2 Full professor, Information Science and Knowledge, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Human resource is one of the most important resources in an organization. role transparency can cause the usefulness of individual and finally leeds to doing things better.Considering the importance of librarians’ role transparency, the aim of this study was to determine the relationship between role transparency and Job satisfaction of librarians in state universities in city of Isfahan.Methods: The research method was descriptive-survey and using stratified random sampling, the sample was 105 persons among the all librarians (164) of state universities in city of Isfahan. The measuring instrument is questionnire. The validity of the questionnire was determined by content validity and the reliability by Cronbach Alpha and the reliability of the role transparency and job satisfication was estimated 0/89 and 0/91 respectively. In order to analyze the data, using SPSS software, Correlation coefficient, one-way ANOVA, Independent t-test and LSD post hoc test were used.Results: According to results, there is positive and significant Correlation between librarians’role transparency and Job satisfaction in libraries of University of Isfahan, Isfahan University of Technology and Isfahan University of Medical Sciences (p=/001).The findings also showed that between librarians’role transparency and Job satisfaction components including communications (p=/018), wages and salaries (p=.037), supervison (/003) and working conditions (/046), there is positive and significant relationship. But there is no significant relationship between librarians’role transparency and other Job satisfaction components.Conclusion: Role transparency causes job satisfaction and finally insight and attitude of individual toward his duties changes. Considering the importance of librarians’ job satisfaction and positive Correlation between librarians’ Job satisfaction and their role transparency, investigating ways to increase librarians’ role transparency was offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role transparency
  • Job Satisfaction
  • Librarians